ČR: Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech

26. 09. 2014
Ochrana majetku, Bankovnictví, Onshore, České a slovenské společnosti

Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

26.9.2014

Poslanecká sněmovna ČR projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Změny souvisí s postavením obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů. Obhospodařovatel nově nebude moci pověřit výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování toho, u koho může dojít ke střetu zájmů se zájmy investorů fondu.

U fondů kolektivního investování se rozšiřuje možnost určení výplaty za obhospodařování, například kombinací výsledku hospodaření a podílu z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období. Dále návrh novely ZISIF upřesňuje, že obhospodařovatele nesamosprávného fondu s právní osobností bude jeho statutární organ (investiční spol.), nikoliv fond sám. Všechny podfondy jednoho investičního fondu musí mít jednoho obhospodařovatele. Došlo také ke změnám, které souvisí s odpovědností administrátora. Administrátor bude zodpovědný za poskytování právních služeb, a to i tehdy, bude-li je poskytovat prostřednictvím třetí osoby. Administrátor fondu, který je současně jeho obhospodařovatelem, bude moci oceňovat majetek a dluhy fondu za předpokladu, že zavedl opatření k řízení střetů zájmů (tzv. čínské zdi). K odstranění pochybností se výslovně doplňuje možnost administrátora poskytovat vedle „compliance“ i interní audit.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme