Daňové plánovanie a optimalizácia sú spojené nádoby

09. 07. 2001
Daňové plánování, Offshore, České a slovenské společnosti

Pojmy v oblasti offshore.

28/2001, Trend, Ing. Emil Burák, PhD.

V Slovenskej republike v súčasnosti prebieha diskusia o správnosti a opodstatnenosti platného daňového systému a pripravovanej daňovej reformy. Tú treba zrealizovať v rámci aproximácie daňového práva s právom Európskej únie najneskôr do konca roku 2003. Vo svete pre zmenu už dva roky sú nedorozumenia medzi ekonomickými vežmocami a krajinami, ktoré sa označujú za daňové raje (off shore). Diskusia smeruje k tomu, či tieto raje budú alebo nebudú zrušené. Možno však predpokladať, že vybrané krajiny si punc daňového raja ešte minimálne päť rokov ponechajú.

Vzhľadom na stále vysoké daňové a odvodové zaťaženie podnikatežov v SR oba tieto faktory majú spoločného menovateža v tom, že potvrdzujú opodstatnenosť potreby daňovej špekulácie.

Spojené nádoby

Žiadny slovenský daňový zákon neobsahuje exaktne pojmy daňové plánovanie a daňová optimalizácia. Napriek tomu treba pripomenúť, že ide o súhrnné know-how, ktoré má nezastupitežné miesto nielen pri finančnom rozhodovaní manažérov vežkých firiem, ale čoraz častejšie sa využíva aj na účely malého a stredného podnikania. Aktívne ho realizujú aj malí živnostníci. Štátom oneskorene zavedená paušálna daň nie je pre daňové subjekty adekvátnym stimulom, aby sa už neoplatilo daňovo špekulovať.

Ak si firma projektuje finančnú stratégiu, ktorej súčasťou je aj daňová ministratégia, nevystačí s poznaním daňového systému domovského štátu. Mala by poznať aj daňové zákony štátu, z ktorého pochádza jej najvýznamnejší obchodný partner, a rovnako krajiny, v ktorej sídli jej materská firma. Do tretice by mala byť detailne oboznámená s výhodami, ktoré ponúkajú tzv. off shore teritóriá. Ide práve o spomínané daňové raje či daňové oázy. Komplexné poznatky z tejto problematiky by mali byť okrem účtovných trikov prirodzenou súčasťou riadenia hospodárskeho výsledku firmy.

Pojem daňová optimalizácia sa často spája, prípadne zamieňa s pojmom daňové plánovanie. V podstate ide o spojité nádoby, keďže logickým ciežom daňového plánovania ekonomických subjektov by mala byť daňová optimalizácia.

Daňové plánovanie

Pod pojmom daňové plánovanie možno rozumieť taký postup, aby z daní, ktoré vzhžadom na formu právnej subjektivity, výšku obchodného obratu, vybavenosť hmotným majetkom a predmet podnikatežskej činnosti je firma povinná platiť, zaplatila čo najmenej. Zároveň by daňový subjekt mal zaplatiť uvedené daňové minimum v časovom harmonograme, ktorý nenaruší jeho ekonomický vývoj a zbytočne neviaže vožné finančné zdroje.

Daňová optimalizácia je v princípe súhrn daňových trikov, ako uhradiť čo možno najmenší objem daní z celého daňového koša, ktorý je firma povinná platiť štátu podža daňových zákonov vo väzbe na načrtnuté kritériá. Za posledných desať rokov slovenské daňové subjekty značne pokročili vo využívaní daňovej optimalizácie. Stále však existuje potenciál na využívanie rezerv v tejto oblasti. Efekt daňovej optimalizácie sa prejavuje účinne najmä v  dlhodobejšom časovom horizonte. Okrem priameho vplyvu na zvýšenie zisku daňových subjektov prispieva aj k zníženiu rizík firemnej ekonomiky v trhovom prostredí.

Daňová špekulácia

Pretože daňoví úradníci odmietajú už aj pojem daňová optimalizácia, odborníci sa boja otvorenejšie používať jeho synonymum. Ide o termín daňová špekulácia. Spočíva v správnom používaní zákonných inštitútov a vo využívaní medzier v daňových zákonoch a ekonomickej legislatíve štátu, v transferoch podnikatežských aktivít do daňových rajov, ako aj vo využívaní všetkých ostatných legitímnych prostriedkov na báze daňovo-účtovných a právnych vedomostí. Ak je však daňová špekulácia legitímna, štát môže len rešpektovať prirodzenú a logickú snahu každého daňového subjektu nezaplatiť štátu viac daní, ako je nevyhnutné.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti