Vzniká novela Zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

21. 05. 2014
Offshore, Ochrana majetku, České a slovenské společnosti

Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech nahradil předchozí úpravu kolektivního investování v české republice.

21.5.2014

Praha - Zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech nahradil předchozí úpravu kolektivního investování v české republice. Novela tohoto zákona připravovaná ministerstvem financí je reakcí na aplikační praxi zákona. Z důvodové zprávy k návrhu novely tohoto zákona vyplývá snaha o nápravu formálních nedostatků týkající se nejasností ve výkladu zákona a potřeba vyhovět požadavkům na implementaci evropské legislativy. 

V souladu s právem EU například zákon zamezuje nadměrnému spoléhání se na rating z hlediska řízení rizik v návaznosti na investice do dluhových nástrojů. Dále je potřeba zmínit zpřesnění výkladu týkající se právních jistot finančního arbitra a účastníků řízení před finančním arbitrem a vymezuje spory, které může finanční arbitr řešit. 

Významné jsou také změny v úpravě fondů kvalifikovaných investorů. Tato novela upřesňuje, že pravidlo rozložení rizika platí i pro fondy kvalifikovaných investorů například formou dodržování zákonem stanovených investičních limitů. Je doplněna i možnost změny investiční strategie v případě, že změna okolností nedovoluje pokračovat v původně zvolené investiční strategii (např. zanikne benchmark, který fond kolektivního investování sleduje). 

Dále se ruší zákaz nabývat cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů, mimo nabývání účastnických cenných papírů. Dále například kvalifikovaný investor nemůže odprodat svůj podíl ve fondu kvalifikovaných investorů takovým způsobem, aby již kvalifikovaným investorem nebyl, ale stále měl ve formě určitého podílu majetkovou účast v tomto fondu.