Daňová reforma a příznivý daňový režim na Madeiře

25. 03. 2014
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Madeira je v poslední době hojně diskutovanou jurisdikcí v souvislosti s nedávnými daňovými změnami, které vedly k vytvoření příznivého prostředí pro zakládání společností.

25.3.2014

Madeira je v poslední době hojně diskutovanou jurisdikcí v souvislosti s nedávnými daňovými změnami, které vedly k vytvoření příznivého prostředí pro zakládání společností. Madeira zavedla speciální nástroj k přilákání přímých zahraničních investic – International Business Centre (IBC). Společnosti, které získaly oprávnění obchodovat v rámci IBC jsou daněny pouze 5% sazbou (pro ostatní společnosti je daň z příjmů právnických osob ve výši 23 %). Vzhledem k faktu, že je Madeira součástí Portugalska, platí pro ni volný pohyb kapitálu v rámci EU, a lze (nejen) v rámci IBC uplatnit evropské direktivy a portugalské smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Madeira také splňuje veškeré požadavky OECD na daňovou transparentnost a výměnu informací. Standardní sazba DPH na Madeiře je 22 %.

Hlavní výhody IBC:

  • zdanění příjmů korporací 5% sazbou
  • absence srážkové daně na licenční poplatky, služby a úroky placené třetím stranám
  • osvobození od kolkovného, daně z převodu nemovitostí
  • a obecní daně z nemovitosti
  • osvobození od notářských a registračních poplatků

Kromě IBC nabízí Madeira výhodný režim pro čistě holdingové společnosti. Za určitých podmínek lze využít vynětí ze základu daně, a to u zisků vyplacených společnostem rezidentním na Madeiře od spojených osob, a u kapitálových ztrát a zisků ze zcizení majetku v případě převodu podílů v těchto společnostech. Vynětí lze využít při splnění následujících podmínek (participation exemption):

  • Společnost rezidentní na Madeiře drží přímo nebo nepřímo, nejméně po 2 roky (nelze splnit zpětně) ve vyplácející společnosti podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech ve výši nejméně 5 %,
  • Vyplácející společnost je poplatníkem daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně (a není od ní osvobozena) – členské státy EU se řídí seznamem daní v EU direktivě o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, společnosti ze třetích zemí musí být poplatníkem daně z příjmů ve výši minimálně 13,8 %,
  • Vyplácející společnost není rezidentní v daňovém ráji,
  • Vyplácené zisky nesouvisí s daňově uznatelnými výdaji,
  • Společnost nepodléhá režimu daňové transparentnosti.

V případech, ve kterých se neuplatňuje participation exemption, je možné využít jednostranného zápočtu daně pro účely zamezení mezinárodního dvojího zdanění, a to za podmínky 5% přímého nebo nepřímého podílu po dobu minimálně 2 let, a pokud není spojená osoba rezidentní v daňovém ráji. Stejná podmínka minimálního vlastnictví platí i pro osvobození výplaty dividend od srážkové daně. Společnosti dále musí být členskými státy EU nebo EHP (pro Švýcarsko jsou podmínky stanoveny dohodou mezi EU a Švýcarskem) a musí podléhat dani z příjmů právnických osob. Pro osvobození úroků od srážkové daně (u společností vykonávajících svou činnost mimo IBC) je nutné splnit podmínky stanovené v evropské direktivě o společném zdanění úroků a licenčních poplatků, dále obě společnosti musí být poplatníky daně z příjmů, a zároveň vztah mezi společnostmi musí být dán 25% přímým podílem po dobu nejméně 2 let – buď jedna společnost přímo vlastní společnost druhou, nebo třetí strana přímo vlastní obě zainteresované společnosti. Zisky ze zcizení majetku jsou obecně osvobozeny, pokud společnost nevlastní nemovitost v Portugalsku, a pokud splňuje podmínky pro uplatnění participation exemption. Pokud společnost tyto podmínky neplní, je možné za určitých podmínek osvobodit 50 % zisků ze zcizení majetku. Daňové výhody jsou omezeny stropem, který se odvíjí od počtu zaměstnanců společnosti. Nejnižší strop při 1–2 zaměstnancích je základ daně ve výši 2,73 milionu EUR. Přesahující příjem bude zdaněn standardní sazbou daně z příjmů ve výši 23 %. Společnost rezidentní na Madeiře musí zaměstnávat minimálně jednoho zaměstnance nebo jednatele. Pokud má v prvních dvou letech své činnosti méně než 6 zaměstnanců nebo jednatelů, musí provést investici ve výši minimálně 75 000 EUR do movitého nebo nemovitého majetku. Společnosti také musí začít se svou činností do šesti měsíců od jejich založení.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme