Emise dluhopisů v zahraničí

21. 05. 2010
Daňové plánování, Offshore, Onshore

V loňském roce jsme Vás informovali o nové možnosti financování Vašich podnikatelských aktivit, kterou je emise dluhopisů v zahraničí (AKONTinfo č. 2/2009). Záměrem tohoto článku je připomenout Vám některé náležitosti standardních alternativ financování ze zahraničí. Je vhodné připomenout, že společnost AKONT není schopna nalézt investora, ale pomůžeme s vydáním obligací pro existujícího investora.

21.5.2010, AKONTinfo 2/2010

Mnoho podnikatelů využívá pro financování svých aktivit úvěry/půjčky, a to nejen od bankovních institucí, ale i od jiných zahraničních poskytovatelů. Mohou to být i obchodní partneři, ale často se jedná o nezávislé zahraniční soukromé poskytovatele provozních úvěrů. Určitě nejvyšší počet jich lze identifikovat v tradičních zemích EU, které hrají ve světě roli jako finanční centra a centra pro mezinárodní daňové plánování. Lze jmenovat Velkou Británii, Irsko, Kypr, Maltu či renomované Nizozemsko spolu s Lucemburskem. Místní společnosti mají silné postavení a dobrý zvuk ve světě a také početnou síť mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, která přináší jisté konkurenční výhody v sazbách srážkových daní. A právě o tyto smlouvy o zamezení dvojího zdanění se služby poskytování úvěrů ze zahraničí opírají především. Konkrétní smlouvy s vyjmenovanými zeměmi totiž zcela eliminují srážkové daně na vyplácené úroky z ČR. A zde je právě háček.

Obecně se podle českého zákona o daníchz příjmů uplatňuje 15% srážková daň na úroky vyplácené do zahraničí. Aby mohla česká společnost vyplácet úroky z přijatých úvěrů ve prospěch věřitele do zahraničí v plné výši (bez srážkové daně), musí mít k dispozici příslušná potvrzení, že lze uplatnit mezinárodní smlouvu (resp. 0% srážkovou daň). Zjednodušeně se jedná o dva aspekty. Věřitel musí být skutečným příjemcem vyplácených úroků a zároveň musí být daňově rezidentní ve smluvním státě. Daňová rezidence se prokazuje potvrzením z místně příslušného daňového úřadu příjemce úroků (věřitele v zahraničí). V textu prohlášení o daňové rezidenci většinou bývá explicitně vyjádřeno, zda společnost spadá pod smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo nikoli. Takovýto dokument je oprávněn požadovat kontrolor z finančního úřadu při návštěvě u české společnosti, která do zahraničí splácela úroky bez srážkových daní.

Z našich zkušeností není zahraniční věřitel vždy schopen poskytnout Vám zmíněné potvrzení o daňové rezidenci. V takovém případě by hrozilo u české společnosti zpětné doměření 15% srážkové daně z již vyplacených nebo zaúčtovaných úroků. Právě takovým případům se lze vyhnout nahrazením klasických půjček jinou formou financování.

Jako nejefektivnější alternativa se nabízí emise dluhopisů českou společností v zahraničí a jejich distribuce zahraničním investorům. Takovouto emisí dluhopisů lze zároveň i přefinancovat stávající úvěry. Z původních věřitelů se stanou držitelé Vašich dluhopisů. Emise dluhopisů je sice pro finančně zdatnější subjekty (úvěry od cca 10 mil CZK), ale velkou výhodou je fakt, že zcela odpadá nutnost prokazování daňové rezidence zúčastněných stran. Při správném nastavení jsou podle českého zákona o daních z příjmu totiž úroky placené zahraničnímu investorovi automaticky osvobozeny od zdanění v ČR. Investor (nabyvatel dluhopisů) přitom může být odkudkoli ze světa i ze země, která nemá s ČR uzavřenu vhodnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Nespornou výhodou je velká flexibilita emisních podmínek oproti relativně fixním podmínkám úvěru. Do emisních podmínek může být zahrnuta celá řada ustanovení, která upravují placení kupónu či splátku dluhopisu dle konkrétních požadavků emitenta i investora.

Uznatelnost úroků z vydaných dluhopisů jako daňový náklad je přitom plně zachována za stejných zákonných podmínek, jako je v případě standardní půjčky.

Máte-li již zkontaktovaného investora v zahraničí nebo máte dostatečné finanční rezervy u společností ve skupině nebo ve spřízněných společnostech, pak je určitě na místě přemýšlet o využití těchto prostředků právě formou emise dluhopisů. Poradci ze společnosti Akont Vám s přípravou a nastavením zahraniční emise dluhopisů rádi pomohou.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme