Daňový řád v roce 2015

12. 01. 2015
Daňové plánování, České a slovenské společnosti

Daňový řád je součástí veřejného práva a upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Níže popisujeme změny daňového řádu v roce 2015.

12.1.2015

  • Jednání právnické osoby při správě daní – jménem právnické osoby může jednat pouze jedna fyzická osoba (dříve společné jednání více členů statutárního orgánu).
  • Zvýšení horní hranice pokuty za nesplnění nepeněžité povahy – z 50.000Kč na 500.000 Kč.
  • Úrok z daňového odpočtu – nově bude správce daně povinen platit úrok z daňového odpočtu daňovému subjektu v případě, že by po podání daňového přiznání zahájil správce daně postup k odstranění pochybností a délka postupu by přesáhla 5 měsíců. Úrok z odpočtu ve výši repo sazby + 1 % bude daňovému subjektu náležet za období přesahující pět měsíců.
  • Povinná elektronická komunikace s finanční správou – rozšíření o další subjekty.Nově budou muset elektronicky (datovou zprávou) komunikovat všechny daňové subjekty, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Konkrétně se jedná o podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování.
  • Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout příslušenství daně daňovým subjektům – tj. penále, úroky z prodlení, úroky z posečkané částky daně. Nová úprava se týká příslušenství vzniklým po 1. 1. 2015 a žádost o prominutí musí být řádně odůvodněna. Při částce nižší než 3000 Kč je podání žádosti zdarma, při částce vyšší podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti