Novela zákona o dani z příjmů

06. 01. 2015
Daňové plánování, České a slovenské společnosti

Poslanecká sněmovna schválila 26. září 2014 ve třetím čtení důležitou a velmi rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a dalších zákonů.

6.1.2015

 • Sazba daně z příjmů FO zůstává 15 %, nemění se ani 7% solidární zvýšení daně.
 • Oznámení osvobozených příjmů fyzických osob . poplatník bude mít povinnost oznámit přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč, který obdržel po 1. 1. 2015 (např. dary, výhry, příjmy z prodeje nemovitostí nebo příjmy z prodeje podílů a akcií), a to do konce lhůty propodání daňového přiznání. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta až ve výši 15 % takového příjmu, tzn. mohlo by tak dojít ke zdanění osvobozeného příjmu. 
 • Osvobození bezúplatných příjmů – bezúplatný příjem v podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce, výpůjčce a výprose bude nově předmětem daně. Majetkový prospěch do výše 100 tis. Kč od jedné osoby za období, za které se podává daňové přiznání, bude od daně osvobozen. Majetkový prospěch, který podmínky osvobození nesplní, bude zvyšovat základ daně.
 • Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku – nově bude podléhat srážkové dani obdobně jako vypořádací podíl nebo podíl na likvidačnícm zůstatku. Příjem z těchto výplat se tedy pro účely srážkové daně bude snižovat o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, bude-li tato plátci poplatníkem prokázána. Při výplatě daňovým nerezidentům je pro účely zdanění samozřejmě nezbytné zohlednit příslušnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.
 • Změny ve zdanění fondů – zvýhodněná 5% sazba daně z příjmů PO se bude nově týkat pouze tzv. základních investičních fondů mezi něž patří např. otevřené podílové fondy, podfondy akciových společností s proměnným základním kapitálem či fondy investující převážně do vybraných aktiv, typicky cenných papírů či účastí v kapitálových společnostech. Ostatní fondy budou podléhat standardnímu zdanění.
  Definici základního investičního fondu tak nesplní fondy, které investují např. přímo do nemovitostí, komodit a dalších speciálních investic. Základním investičním fondem může být i svěřenský fond založený dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, pokud investuje více než 90 % hodnoty svého majetku do vybraných aktiv (např. do cenných papírů, účastí v kapitálových společnostech, nástrojů peněžního trhu, finančních derivátů, úvěrů a zápůjček).
 • Příjmy mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu dceřiné spol. – osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Osvobození bude možné použít i pro zdaňovací období započaté v roce 2014.
 • Zavedení nové vykazovací povinnosti pro PO – nově bude muset daňový subjekt s účinností od zdaňovacího období 2014 při podání přiznání vyplnit také samostatnou přílohu s přehledem transakcí se spojenými osobami (pro každou spojenou osobu samostatná příloha). Příloha k přiznání bude povinna pro daňové subjekty, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
 • hodnota celkových aktiv převyšuje částku 40 mil. Kč, nebo
 • čistý obrat převyšuje částku 80 mil. Kč, nebo
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je větší než 50,

a zároveň

  • uskutečnily transakci se spojenou osobou, která má sídlo v zahraničí, nebo
  • vykázaly v daňovém přiznání ztrátu, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, nebo
  • jsou držitelem příslibu investičních pobídek a uplatňují slevu na dani podle § 35a a 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti