SK: Změny ve vnitrostátním slovenském zákoně o dani z příjmů

30. 09. 2014
Daňové plánování, České a slovenské společnosti

Od 1. 1. 2014 došlo k několika změnám v kontextu definice příjmů ze zdrojů na území SR.

30.9.2014

Od 1. 1. 2014 došlo k několika změnám v kontextu definice příjmů ze zdrojů na území SR. Za příjmy ze zdrojů na území SR se považují příjmy zahraničních daňových rezidentů pobírané z titulu poskytování služeb a to bez ohledu na to, zda jsou služby poskytovány na území SR či nikoliv. Podmínkou zdroje je tedy pro tyto příjmy skutečnost, zda je plátcem příjmu slovenský daňový rezident či stálá provozovna na území SR. Toto nemá vliv na zdaňování příjmů českých daňových rezidentů na Slovensku, protože dané příjmy českých daňových rezidentů lze zdaňovat na Slovensku jen v případě existence stálé provozovny na území SR.

Od 1. 1. 2014 není omezen stanovený rozhodný časové test šesti měsíců v konceptu tzv. službové stálé provozovny pouze na jeden či související projekt, ale nově lze nasčítávat i kontrakty nesouvisející a vykonávané na různých místech v SR. Lhůta šesti měsíců se začíná počítat od 1. 1. 2014.

Příjmem ze zdrojů je příjem z převodu akcií a jiných podílů na společnosti či družstvech, které nebo která jsou daňovými rezidenty SR i z převodu podílu na společnosti či družstvu, která či které vlastní nemovitý majetek na území SR, jehož účetní hodnota představuje více jak 50% hodnoty vlastního jmění této společnosti nebo družstva. Tyto úpravy nemají rovněž vliv na české daňové rezidenty a to vzhledem Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti