Daňové vábení jménem Kypr

07. 08. 2008
Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore, Mezinárodní holding

Po vstupu do EU v roce 2004 se daňové využití Kypru žene do popředí podnikatelského zájmu mílovými kroky. Atraktivita Kypru je nyní ze všech pohledů tak výrazná, že země hrdě a úspěšně soupeří s již osvědčenými evropskými jurisdikcemi jako Nizozemsko nebo Dánsko. Proč je Kypr podnikateli tak hojně využíván?

Daňový ráj na Kypru

AKONTinfo 2/2008

- atraktivní holdingová jurisdikce

Po vstupu do EU v roce 2004 se daňové využití Kypru žene do popředí podnikatelského zájmu mílovými kroky. Atraktivita Kypru je nyní ze všech pohledů tak výrazná, že země hrdě a úspěšně soupeří s již osvědčenými evropskými jurisdikcemi jako Nizozemsko nebo Dánsko. Proč je Kypr podnikateli tak hojně využíván?

Akont Vás již v minulých letech postupně seznamoval s různými výhodami a novinkami, jež Kypr pro Vaše potřeby poskytuje, ať už v rámci AKONTinfa, nebo prostřednictvím odborných seminářů Unie offshore poradců ČR. Pokaždé jsme se však podrobně zaměřili na jinou specifickou oblast. Dnes Vám tedy přinášíme ucelený pohled na využití kyperských společností a předkládáme jejich výhody přehledně shrnuté v několika odstavcích.

Historicky se Kypr řadil mezi offshorové jurisdikce s velmi mírným zdaněním. Před vstupem do EU však musel novelizovat svůj daňový systém tak, aby zcela vyhověl všem požadavkům EU i OECD, které se bály nekalé daňové konkurence. Kypr sice přišel o statut offshorových mezinárodních společností (IBCs – International Business Companies) a minimální zdanění 4,5 %, ale jako daňově výhodná jurisdikce rozhodně neskončil a nabídl mnoho jiných daňově velmi zajímavých výhod nejen pro členy EU. Magickou atraktivitu Kypru vedle daňových zákonů ještě umocňují důležité nedaňové výhody, na které v českém nezralém právním prostředí vskutku nejsme zvyklí.

Významné nedaňové výhody:

 • stabilita právního prostředí se základy v právu Velké Británie coby pozůstatek z dob kolonizace ostrova, funkční soudy a dobrá vymahatelnost práva,
 • velmi dobře rozvinutá a moderní obchodní infrastruktura a profesionální bankovní služby na světové úrovni,
 • vysoká míra diskrétnosti a ochrana údajů o investorech, která má oporu i v legislativě,
 • rozhodně přívětivý postoj úřadů, které si podnikatele a investora cení,
 • kromě vysoké anonymity vlastnictví jsou investice chráněné také mezinárodními smlouvami o ochraně investic,
 • pojetí nákladů souvisejících s podnikáním je neobvykle široké a při jejich posuzování jsou správci daně velmi benevolentní,
 • všestranné využití společnosti pro obchod, výrobu, poskytování licencí, finanční služby, obchod s cennými papíry a další,
 • strategická geografická poloha ostrova mezi třemi kontinenty.

Přitažlivost Kypru bezesporu dokládají i někteří známí Češi, kteří pro své aktivity Kypr hojně využívají. Např. KKCG Karla Komárka zformovala Evropskou společnost (SE) se sídlem na Kypru, registrují zde své holdingy i finančníci Pavel Tykač či Marek Dospiva. (Zdroj www.cekia.cz.)

Daně

Pojďme se ale podívat na to nejlákavější, čím Kypr vábí podnikatele, a tím jsou daňové zákony.

Základní vlastnosti

 • Zisk ke zdanění podléhá lineární sazbě 10 %, která je absolutně nejnižší sazbou v EU.
 • Kypr těží ze svého členství v EU a z přístupu k výhodám (osvobození od srážkových daní), jež poskytují směrnice EU Parent-Subsidiary Directive (pro dividendy - matka musí držet min. 15% podíl, od 1. 1. 2009 jen 10%) a EU-Interest and Royalty Directive (pro úroky a licenční poplatky). Tyto směrnice při splnění podmínek osvobozují od srážkových daní finanční toky mezi společnostmi rezidentními v EU. Využít lze i početnou síť Smluv o zamezení dvojího zdanění, kterých má Kypr uzavřených několik desítek a jež uvalované srážkové daně většinou významně snižují.
 • Kyperská legislativa neobsahuje žádná pravidla o kapitálové přiměřenosti, a lze tak financovat investice těchto kyperských společností převážně dluhově bez nutnosti nových kapitálových vstupů.
 • Ztráta společnosti může být započtena oproti ziskům v následujících letech, a to i oproti zisku společností ve skupině.
 • Zisky stálé provozovny kyperské společnosti v cizí zemi jsou také na Kypru od daně osvobozeny, za stejných podmínek jako dividendy. Ztráty stálé provozovny mohou být započteny proti kyperským příjmům.

Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů ve společnostech

 • Kyperská společnost neplatí žádnou daň z prodeje cenných papírů, ať už se jedná o akcie obchodované na burze nebo nakoupené jinou cestou. Osvobozeny jsou i prodeje podílů v dceřinných společnostech.
 • Není stanovena ani žádná min. doba držby pro osvobození. Je tedy možné dnes nakoupit a zítra prodat s nulovým zdaněním, což v ČR není vždy možné.
 • Na příjem kyperské společnosti z prodeje podílů a akcií se nevztahuje srážková ani zajišťovací daň. V praxi tedy lze založit kyperskou společnost, otevřít účet u brokera a realizovat obchody s akciemi osvobozené od zdanění.

Dividendy
Dividendy jsou v případě kyperské společnosti od zdanění zcela osvobozeny, což zjednodušuje jinak značně komplikovanou záležitost. Ke zdanění dividend totiž může dojít na třech úrovních. Za prvé u dceřinné společnosti při výplatě dividend na Kypr (zdanění v místě zdroje dividend), za druhé v kyperské společnosti při příjmu dividend a konečně na Kypru při výplatě dividend akcionářům kyperské společnosti. Vše bude osvobozeno od zdanění následovně:

 • Dividendy vyplácené na Kypr od dceřinné společnosti z EU (zdanění dividend v místě zdroje) jsou od srážkových daní zcela osvobozeny (za podmínek stanovených směrnicí EU, viz. níže). V případě dcer mimo EU záleží na konkrétní Smlouvě o zamezení dvojího zdanění (SZDZ).
 • Přijaté dividendy nepodléhají na Kypru zdanění, pokud kyperská společnost vlastní min. 1% podíl v této zahraniční společnosti. Toto osvobození neplatí, pokud dceřinná společnost (společnost vyplácející dividendy) splňuje následující dvě podmínky (obě musí být splněny současně):
 1. příjmy dceřinné společnosti pocházejí z více než 50 % z investičních aktivit (pasivní příjem) a zároveň
 2. společnost dividendy vyplácející podléhá dani z příjmu výrazně nižší, než je daň kyperská (obecně se míní méně než 5 %).
 • Dividendy vyplácené z kyperské společnosti zahraničním akcionářům nepodléhají žádné srážkové dani na Kypru.

diagram

* Dle podmínek směrnice EU Parent-Subsidiary Directive.
** Příslušná Smlouva o zamezení dvojího zdanění, pokud existuje.

Úroky

 • Úroky vyplácené zahraničním akcionářům nepodléhají žádné srážkové dani na Kypru.
 • Úroky vyplácené na Kypr od dcery z EU jsou od srážkových daní zcela osvobozeny i v zemi zdroje (za podmínek dle směrnice EU). V případě dcer mimo EU záleží na konkrétní Smlouvě o zamezení dvojího zdanění.
 • Příjmy z úroků, které jsou výsledkem hlavní činnosti nebo jsou s ní úzce spojeny, podléhají také 10% dani z příjmu. Pro příjem úroků nesouvisejících s běžnou činností platí, že 50 % se zdaní klasickými 10 % plus ještě 100 % se zdaní tzv. Special Defence Tax ve výši 10 %. Efektivní sazba se tedy rovná 15 %.

Licence

 • Neexistuje srážková daň na platby nerezidentům za užití duševního vlastnictví mimo Kypr. Platby za licence vyplácené na Kypr od dcery z EU jsou od srážkových daní zcela osvobozeny i v zemi zdroje (za podmínek dle směrnice EU – pro ČR bude platit od roku 2011). V případě dcer mimo EU záleží na konkrétní Smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Proč zamířit právě na Kypr?

Obecně popsané výhody jsou použitelné i pro české podnikatele. Pojďme si shrnout jakých výhod může dosáhnout český podnikatel při využití kyperské společnosti.

 1. Efektivní holdingová struktura. Kyperská společnost fungující jako mateřská podnikateli zajistí:

  • 0% daň z prodeje obchodovaných cenných papírů a z prodeje podílů v dcerách,
  • 0% daň z příjmu z dividend,
  • nízkou plochou sazbu daně z příjmů ve výši 10 %,
  • 0% srážkovou daň při vyplácení dividend na Kypr od dcer z EU za podmínek dle směrnice (viz. odstavec výše), jinak vyplácení dividend od dcer mimo EU dle konkrétní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
  • 0% srážkovou daň při platbě dividend z Kypru nerezidentním akcionářům,
  • investice kyperské společnosti se mohou financovat úvěry místo kapitálem a mohou být chráněny smlouvami o ochraně investic,
  • fúze, akvizice a jiné reorganizace mohou být prováděny bez zatížení daněmi.

  2. Podnikatel může přes kyperskou společnost profinancovat své aktivity a poskytnout úvěry. Současně má zajištěny tyto výhody:

  • 0% srážkovou daň při platbě úroků na Kypr od dcer z EU za podmínek dle směrnice (viz. odstavec výše), jinak vyplácení úroků od dcer mimo EU dle konkrétní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pro ČR platí 10 %),
  • 0% srážkovou daň při platbě úroků či dividend z Kypru nerezidentním akcionářům,
  • nízkou plochou sazbu daně z příjmů ve výši 10 %,
  • případné srážkové daně zaplacené při platbě na Kypr lze započíst oproti kyperské dani.

  diagram

  * Dle podmínek směrnice EU Interest and Royalty Directive.
  ** Příslušná Smlouva o zamezení dvojího zdanění, pokud existuje.

   3. Kyperskou společnost lze využít i pro obchodování s licencemi. Výhody pro podnikatele pak znamenají:

  • 0% srážkovou daň při platbě licenčních poplatků na Kypr od dcer z EU dle směrnice (z ČR od roku 2011), jinak vyplácení úroků od dcer mimo EU dle konkrétní Smlouvy o zamezení dvojího zdanění – pro ČR platí 5 %,
  • 0% srážkovou daň pro platby nerezidentním akcionářům za licence použité mimo Kypr,
  • nízkou plochou sazbu daně z příjmů ve výši 10 %.

  Jak jste se právě mohli přesvědčit, skupinka prestižních zemí EU využívaných pro daňové plánování se rozrostla o silného jedince a to o Kypr. Tento ostrov si již dlouhou dobu udržuje formát stabilní a moderní země s navýsost výhodným a přívětivým daňovým prostředím. Kyperský daňový systém je plně v souladu s požadavky a nároky EU i OECD a navíc zde nehrozí právní nejistota panující v České republice. Ať už podnikáte v jakémkoli oboru, nabízí se Vám zajímavé a hlavně efektivní řešení jak enormně snížit daňové zatížení a ušetřit tak nemalé prostředky pro další rozvoj Vašeho podnikání.

  Naše služby a řešení v této oblasti

  Vypsané služby v této oblasti

  Z nabízených řešení pro Vás vybíráme