Specializovaný Investiční Fond – svěží vítr v Lucembursku

05. 03. 2008
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní image

Lucemburské fondy tradičně nabízejí podnikatelům výhodné daňově právní režimy při současném splnění přísných regulačních podmínek Evropské unie. V posledních letech však nejen Lucembursko zaznamenalo rostoucí konkurenci spojenou s rozvojem investičních fondů situovaných do vysoce liberálního prostředí offshore center, jakými jsou Kajmanské ostrovy a Britské panenské ostrovy.

AKONTinfo 1/2008

Lucembursko je věhlasným střediskem zakládání a správy investičních fondů. Tato zemička s méně než půl milionem obyvatel se těší nejvyšší ekonomické úrovni v celé EU (podle HDP na hlavu) zejména díky vysoce kvalitní úrovni služeb a vyspělé infrastruktuře. Drtivá většina evropských investičních fondů je rezidentní v Lucembursku. Lucemburská legislativa je vysoce stabilní a v kombinaci s vyspělými právními, bankovními, účetními a dalšími službami tak Lucembursko představuje transparentní a profesionální prostředí pro správu fondu.

Lucemburské fondy tradičně nabízejí podnikatelům výhodné daňově právní režimy při současném splnění přísných regulačních podmínek Evropské unie. V posledních letech však nejen Lucembursko zaznamenalo rostoucí konkurenci spojenou s rozvojem investičních fondů situovaných do vysoce liberálního prostředí offshore center, jakými jsou Kajmanské ostrovy a Britské panenské ostrovy. Jasným motivem lucemburské vlády se stalo vyvinout takový investiční fond, který by se svými charakteristikami vyrovnal offshore fondům, ale současně odpovídal evropským regulačním standardům. Díky vysoké image lucemburských fondů by měl tento fond úspěšně konkurovat offshore fondům. V únoru 2007 tak vstoupila v platnost nová SIF legislativa umožňující založení tzv. SIF fondu („Specialised Investment Fund“), který je ve srovnání s ostatními lucemburskými fondy mimořádný zejména v jednoduchosti svého založení a provozování.

Charakteristiky SIF fondu Jedná se o fond, který nemůže být nabízen veřejně ve všech zemích EU (tedy tzv. „non-UCITS fond“). Mohou do něj však za podmínky neveřejné nabídky investovat investoři z celého světa, kteří splní jednu z následujících podmínek:

 1. Investorem je profesionální či institucionální investor. Těmi jsou licencované subjekty jako například obchodník s cennými papíry, banka, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, investiční fond a podobně.
 2. Investorem je jakýkoliv jiný subjekt (společnost, fyzická osoba…), který investuje minimálně 125.000 EUR a písemně potvrdí, že souhlasí s investičními strategiemi fondu.

SIF může investovat do širokého spektra aktiv jako jsou cenné papíry, obligace, deriváty, strukturované produkty, nemovitosti a další investice, které jsou pro fondy běžné. Fond musí splňovat obecná pravidla diverzifikace rizik, ale nevztahují se na něj žádná kvantitativní omezení pro výši investic do jednotlivých instrumentů. Limity investic jsou zcela v pravomoci fund managerů. Právě tato skutečnost je významnou výhodou SIFu proti ostatním lucemburským fondům, které podléhají podstatně vyšší regulaci. Za tímto ústupkem ze strany regulátora stojí právě skutečnost, že investory SIFu jsou pouze movití podnikatelé a profesionální investoři – a není tedy nutné chránit vklady široké veřejnosti.

Dohledovým orgánem v Lucembursku je CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier), který je kompetentní k přidělení licence SIFu. Podmínky nutné pro získání licence jsou do značné míry podobné těm, které jsme popisovali v předešlém článku o offshore fondech. SIF má pouze navíc povinnost ustanovit depozitáře („custodian bank“). Pro fungování fondu je tedy nutné zajistit následující orgány a výkonné funkce:

 1. Investiční manažer (fund manager), který rozhoduje o investičních strategiích. Může to být i společnost rezidentní mimo Lucembursko. Rozhodně však manažer musí mít rozsáhlé zkušenosti v investování, které je třeba prokázat – např. zkušenosti s investováním pro fond nebo banky. Investiční manažer by měl spíše jednat na základě pokynů zakladatelů fondu, tj. měl by to být subjekt pod jejich kontrolou, je ale samozřejmě možné pro tuto funkci najmout místního profesionála.
 2. Administrátor fondu, který kompletně zajišťuje výkaznictví pro účetnictví a audit a realizuje konkrétní transakce. Administrátora je vzhledem k velkému rozsahu služeb a povinností v podstatě nutné nakoupit externě.
 3. Depozitář (bankovní subjekt, tzv. custodian bank) – kterým musí být lucemburská banka nebo lucemburská pobočka některé banky z EU. Depozitář bude mít po celou dobu přehled o tom, kde jsou aktiva fondu a jak jsou investována.
 4. Ředitelé fondu – ředitel fondu je formální funkce, kterou je nutné obsadit (podobně jako například jednatel společnosti).

  Úspěch při získání licence je samozřejmě závislý na tom, jestli se zakladatelům podaří splnit všechny požadavky. Základem úspěchu je mít k dispozici kvalitního investičního manažera, dále zajistit profesionálního administrátora fondu, depozitáře (lucemburská banka) a ředitele fondu. Funkční struktura SIF fondu by měla vypadat následovně:

diagram

Jaké výhody přináší založení fondu?
Spolu s licencí fondu získává klient řadu zajímavých výhod. Mezi ty nejzákladnější patří:

 1. Nulové zdanění příjmů. Fond nepodléhá žádné korporátní dani z příjmů ani daním z prodeje cenných papírů a nejsou na něj uvaleny majetkové daně.
 2. Nízká regulace investičních aktivit. Množstevní limity jsou zcela v kompetenci manažera fondu, což zaručuje investiční flexibilitu dle přání zakladatelů fondu.
 3. Prestižní lucemburská adresa zajišťuje dokonalou image fondu. Holdingová uskupení, ve kterých se vyskytuje evropský investiční fond, jsou symbolem úspěchu a důvěryhodnosti skupiny.
 4. Pokud je SIF založen jako investiční společnost (např. SICAV), může využít Smluv o zamezení dvojímu zdanění. Tato skutečnost je velmi významná pro holdingové financování. Ve smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Lucemburskem stojí, že na úroky placené lucemburským rezidentům se nevztahuje žádná srážková daň. Přijaté úroky jsou navíc pro lucemburský fond osvobozeny od zdanění, což ve výsledku znamená, že je SIF ideálním nástrojem financování.

Poslední uvedený bod otevírá otázku, jakou právní formu zvolit pro založení SIF fondu. Odpověď není jednoznačná. Vždy závisí na konkrétní koncepci podnikatele a portfoliu jeho společností. Většině požadavků však zpravidla vyhoví varianta investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV). Možnosti volby právní formy jsou:

 • SICAV („Société d´Investissement a Capital Variable“) – Investiční společnost s variabilním kapitálem
 • S.ar.l. („Société a Responsabilité Limitée“) – obdoba českého s.r.o.
 • SA („Sociéte Anonyme“) – obdoba české a.s.
 • FCP („Fonds Commum de Placement“) – fond ve správě investiční společnosti
 • Další možnosti – SCA, SCSA atd.

Závěr
Informace uvedené v tomto článku mají sloužit jako základní představení SIF fondu a nastínění možností jeho využití. Nejedná se o kompletní přehled problematikou – vzhledem k její obsáhlosti. Na závěr článku tedy alespoň souhrnem uvádíme desatero zajímavostí, které lze zařadit mezi základní charakteristiky SIFu nebo jednoduše ty informace, které stojí za pozornost:

 1. Registrační sídlo fondu musí být v Lucembursku.
 2. Centrální administrace a řízení musí být prováděno v Lucembursku.
 3. SIF má povinnost zvolit depozitáře, kterým je obvykle lucemburská banka. Tato banka dohlíží na aktiva fondu, ale povinnosti této banky jsou o mnoho nižší než u ostatních fondů.
 4. Minimální kapitál SIFu je 1.250.000 EUR. Při založení je nutné splatit 5% tohoto kapitálu – tzn. 62.500 EUR – a zbytek musí být dosažen do 12 měsíců od založení. Splnění tohoto požadavku musí být oficiálně potvrzeno ze strany CSSF.
 5. Nejlepší profesionální administrátoři v Lucembursku jsou obvykle ochotni administrovat pouze takové fondy, jejichž NAV (Net Asset Value – čistá hodnota aktiv) dosahuje minimálně 50 milionů USD.
 6. SIF je možné zapsat na lucemburskou burzu cenných papírů (Luxembourg Stock Exchange) nebo i na jinou evropskou burzu.
 7. Neexistuje žádné omezení na vydávání, vykupování nebo distribuci cenin. Kapitál fondu však nesmí klesnout pod 1.250.000 EUR
 8. Oceňování aktiv fondu funguje na principu „Fair value“ (tržní hodnotou), pokud zákon nestanoví jinak (např. ocenění pro speciální účely).
 9. Není striktně daná frekvence a způsob výpočtu NAV – fond si může zvolit způsob a periodu výpočtu NAV.
 10. SIF musí předkládat roční auditované výkazy, ale nemusí zveřejňovat NAV.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme