Investiční fondy v daňovém plánování

04. 03. 2008
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní image

Obliba investičních fondů jako nástroje kolektivního investování v posledních letech dynamicky roste. Konzervativně smýšlející investoři z řad podnikatelů i veřejnosti považují za dobré vložit své prostředky do fondů nabízejících potenciálně vysoký výnos v kombinaci s nízkou mírou rizika.

AKONTinfo 1/2008

Investiční fondy v daňovém plánování

Obliba investičních fondů jako nástroje kolektivního investování v posledních letech dynamicky roste. Konzervativně smýšlející investoři z řad podnikatelů i veřejnosti považují za dobré vložit své prostředky do fondů nabízejících potenciálně vysoký výnos v kombinaci s nízkou mírou rizika. 
Špatné zkušenosti s neseriózními fondy z 90. let již v současné době nehrají takovou roli a investoři často volí jistotu podílu ve fondu než rizikové podnikání na akciových trzích. Zajímavé přitom je, že kromě standardních fondů spravovaných v tuzemsku (české investiční a podílové fondy podléhají 5% sazbě daně z příjmů) lze pro kumulování kapitálu a efektivní investování využít i speciální zahraniční fondy. V holdingových strukturách úspěšných podnikatelů se tak začínají objevovat investiční fondy pro účely získání kapitálu, projektového financování a dlouhodobého investování.

Investiční fondy jsou zajímavým nástrojem mezinárodního daňového plánování, neboť často nepodléhají daním z příjmů právnických osob. Tato výhoda bývá někdy mírně kompenzována daní z registrovaného kapitálu, která je však placena pouze jednorázově při vzniku fondu. Nulovou daň z příjmů lze nalézt u investičních fondů rezidentních ve standardních offshore centrech, ale také ve vyspělých evropských zemích. V rámci evropských fondů je naprosto dominantní Lucembursko, kde je registrováno 76,2 % všech evropských fondů, které v únoru 2007 spravovaly aktiva v celkové hodnotě 1908,7 miliard EUR.

Investiční fondy v EU - podíl na trhu dle jednotlivých států:

Země EUPodíl na trhu registrace fondů v EU
Německo 1,2 %
Francie 1,3 %
Velká Británie 2,1 %
Irsko 14,6 %
Lucembursko 76,2 %

Podíl na trhu investičních fondů je determinován zejména kvalitou legislativy v dané zemi, vyspělostí infrastruktury a dostupností výhod místních fondů pro zahraniční podnikatele. Vysoce kvalitní síť služeb v oblasti práva, daní, investování, účetnictví, administrace a správy fondů jako poskytuje například Lucembursko je dána úrovní vzdělání, zkušeností v oboru, tradicí a dalšími faktory. Z legislativních faktorů je rozhodující systém zdanění investičních fondů a míra regulace jejich aktivit. Regulaci fondů zajišťuje složitý systém direktiv a zákonů, které určují zejména:

 • Komu může být nabízeno investování do fondu a jakým způsobem. Existují fondy, které lze nabízet veřejně ve všech zemích EU a může do nich investovat kdokoliv od bohatých podnikatelů až po nízkopříjmové skupiny obyvatel. V rámci ochrany občanů EU jsou tyto fondy disponující vklady všech drobných střadatelů regulovány nejpřísněji ze všech. Protikladem těchto fondů jsou takové fondy, které lze nabízet pouze tzv. institucionálním nebo kvalifikovaným investorům, což jsou většinou společnosti nebo investoři, kteří vloží dostatečně vysokou částku – viz. dále.
 • Jaká jsou omezení investičního portfolia fondu. Tato regulační pravidla určují například kolik procent aktiv fondu může být investováno do dané skupiny investičních instrumentů (akcie, obligace, deriváty atd.) nebo jaká jsou množstevní omezení poskytování půjček společnostem. Smyslem této regulace je diverzifikovat investiční riziko fondu. Regulace investic fondů nabízejících se veřejně je logicky o dost výraznější než u fondů, do kterých investuje pouze vybraná skupina podnikatelů.
 • Právní formu a organizační strukturu fondu, výkaznické povinnosti, audit, due diligence zakladatelů a mnoho dalšího.

Z našeho pohledu je zajímavé zaměřit se konkrétně na první zmíněný bod a rozčlenit fondy podle systému jejich nabízení, neboť tento pohled na věc nastaví dosti významný filtr praktické využitelnosti jednotlivých fondů:

 1. Fondy veřejně nabízené ve všech zemích EU.
  Aby mohl být fond veřejně nabízen v EU, musí splnit velmi přísné požadavky plynoucí z evropských direktiv UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities), které upravují kolektivní investování v EU. Tyto nejpřísněji regulované fondy získají po splnění všech podmínek tzv. „European passport“, který jim umožňuje veřejně se nabízet ve všech zemích EU. Bez tohoto „evropského pasu“ by bylo nutné získat v každé zemi, kde je fond veřejně nabízen, speciální licenci. Důležité je si uvědomit, že nutnost vlastnit „european passport“ se týká pouze veřejného nabízení. Instituce a občané států EU mohou investovat i do fondů bez „evropského pasu“, pokud nabídka není učiněna veřejně. Požadavky na získání „evropského pasu“ jsou natolik přísné a náklady na tento typ fondu tak vysoké, že využití tohoto typu fondu má smysl pouze pro renomované banky nebo již existující investiční fondy, které chtějí založit prestižní evropský fond. Pro ostatní podnikatele je tento typ fondu prakticky nedosažitelný vlivem vysokých požadavků regulátora.
 2. Fondy nabízené institucionálním nebo kvalifikovaným investorům.
  Příznivější situace je z pohledu potenciálního zakladatele u fondů, které nejsou nabízeny veřejně. Zde je nutné splnit pouze podmínky registrace a regulace ve státě, kde je fond založen. Do takového investičního fondu pak může vstoupit každý investor (ze všech států světa), který splní podmínku určité minimální investice a souhlasí s investičními strategiemi fondu. Takový investor se nazývá jako tzv. „kvalifikovaný investor“. Minimální výše investice se obvykle pohybuje kolem 100.000 EUR a souhlas s investičními strategiemi fondu lze učinit formálním vyjádřením s podpisem investora. V další části textu se budeme zabývat výhradně tímto typem fondu, neboť jeho založení je pro české podnikatele reálné a z hlediska daňového plánování velmi dobře využitelné.

  V současné době se investiční fondy zakládají výhradně v zemích, které nabízejí stabilní legislativu v kombinaci s atraktivním daňovým systémem. V prvé řadě jde o známá offshore finanční centra, mezi nimiž dominují Kajmanské ostrovy a Britské Panenské ostrovy, dále například ostrovy Jersey či Guernsey. Z evropských destinací jde zejména o Lucembursko, Irsko, Kypr či Rakousko, jak je částečně vidět i z tabulky na začátku textu. Drtivá většina nových fondů je zakládána převážně pro subjekty licencované v jiných zemích (např. banky, pojišťovny, finanční domy), neboť tyto instituce jsou schopny dobře prokázat kvalifikaci a technickou vybavenost pro kolektivní investování, což je jedním z hlavních požadavků regulátora. Ostatní podnikatelé mající zájem o založení fondu tento problém obvykle řeší tak, že svěří část starostí s administrací fondu místním licencovaným profesionálům, jak bude dále uvedeno.

Jak založit investiční fond v offshore destinaci?
Pro založení fondu v offshore jurisdikci nám poslouží jako příklad Britské Panenské ostrovy (dále jen BVI). Fond na BVI vzniká tak, že místní společnost zažádá o licenci fondu. V případě získání licence je pak společnost registrována jako fond v dané zemi. To v praxi znamená, že musí být nejprve založena offshore společnost na BVI, která je obvykle standardní právní formy IBC (International Business Company). Tato společnost následně vstupuje s regulátorem do licenčního řízení. Aby mohla společnost získat licenci fondu, musí být splněny tyto základní požadavky:

1. Musí být jmenován ředitel investičního fondu. Tuto formální funkci vykonává obvykle další společnost založená na BVI.

2. Investiční fond musí jmenovat administrátora společností, který musí být licencovaný na BVI. Náplní práce administrátora jsou zejména účetní operace, správa vkladů, vypořádání prodeje podílu vystupujících investorů a kalkulace čisté hodnoty aktiv fondu. V této věci se nabízí dva možné přístupy. Buď je možné využít profesionální licencované administrátory (outsorceing), nebo je třeba získat vlastní licenci a administraci si provádět sám.

3. Dále musí fond jmenovat fund managera, který je subjektem zodpovědným za investiční strategie fondu a musí mít speciální licenci fund managera uznávanou na BVI. Fund manager činí konkrétní rozhodnutí o jednotlivých investicích – např. jaké akcie a v jakém množství fond koupí, kterým subjektům fond půjčí prostředky či do jakých dlouhodobých obligací investuje část svých aktiv. Fund managera lze najmout externího za podobných podmínek jako administrátora, nicméně ve většině případů je logické aby fund manager byl ovládaný zakladately – např. fund manager je vlastní licencovaná BVI společnost. Jedině tak si totiž zakladatelé udrží plnou kontrolu a rozhodování nad investicemi fondu.

BVI společnost, která se má stát fondem, musí získat licenci potvrzující vznik fondu. Získání právě této licence je pro založení fondu klíčové a prokázat splnění výše uvedených 3 podmínek je k tomu zcela nezbytné, nikoliv však dostačující. Subjekty žádající o licenci pro fond musí celkově prokázat kvalifikaci a kompetentnost k založení a vedení fondu. V praxi to znamená, že se k rukám regulátora na BVI pošle objemný balík dokumentů, v němž zakladatel (zájemce o založení fondu) prezentuje regulátorovi své dostatečné zkušenosti v oblasti kolektivního investování, své investiční plány, serióznost a personální a technické zajištění budoucího fondu. Popisuje zde také detailně strukturu budoucího fondu – kdo bude ředitelem, administrátorem a fund managerem.

Aby se zvýšila šance na zisk licence, je třeba všechny dokumenty rozvést do velké hloubky. Například v případě fund managera a administrátora fondu je třeba uvést konkrétní personální obsazení včetně detailního životopisu každého člena managementu a prokázat technickou vybavenost. Velkou váhu v procesu získávání licence má status zakladatelů. Pokud je žadatel o licenci silná skupina, která má zkušenosti z finančních trhů, bude šance na úspěch rozhodně vyšší než v případě blíže neurčené skupiny podnikatelů.

Organizační struktura fondu
Jak již bylo naznačeno, finální podoba struktury fondu je závislá na tom, zda podnikatel využívá služeb profesionálního administrátora a manažera, nebo vlastní pro tyto účely licencované BVI společnosti. V následujícím obrázku je znázorněna struktura s externím administrátorem a fund managerem. V případě, že chtějí zakladatelé výrazným způsobem zasahovat do investičních strategií fondu, mohou jako fund managera využít vlastní IBC společnost rezidentní na BVI, jak již bylo uvedeno výše.

diagram

Závěr
Investiční fondy, které je možné veřejně nabízet ve všech zemích EU podléhají přísným regulačním UCITS direktivám EU. Proto je pro většinu podnikatelů zajímavější založit tzv. non-UCITS fondy, které mohou být nabízeny neveřejně všem kvalifikovaným investorům. Velmi dobrým nástrojem efektivního investování a daňového plánování jsou investiční fondy založené v offshore jurisdikcích. Investiční fond na BVI je osvobozen od všech druhů zdanění, což dává dobré předpoklady pro kumulaci finančních prostředků a efektivní investování. Regulace fondu v offshore destinacích je podstatně mírnější než v zemích EU, ale i tak založení fondu znamená vysoké náklady na organizační strukturu a licenční řízení. Investiční fond je však velmi prestižním nástrojem daňového plánování a otevírá četné možnosti alokace volných prostředků.
V následujícím článku se budeme věnovat speciálnímu typu fondu v Lucembursku, který za jistých podmínek umožňuje kromě nulového zdanění i využití smluv o zamezení dvojímu zdanění. To může mít velký význam pro úvěrování holdingové skupiny prostřednictvím investičního fondu.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme