Seriál o offshore podnikání a mezinárodním daňovém plánování (9)

30. 01. 2007
Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Nominee services - profesionální jednatelé ve vašich službách.

30.1.2007, Finweb.ihned.cz, Pavel Stehno

9 - Nominee services v České republice

Podobně jako se v České republice před několika lety objevily první "firmy na klíč", začíná se u nás prosazovat i další fenomén typický pro offshore podnikání - tzv. nominee služby neboli poskytování osob do orgánů společnosti.

V minulých dílech našeho seriálu jsme konstatovali, že smyslem mezinárodního daňového plánování je zejména optimalizovat daňové zatížení a chránit majetek. Podstatou vzniku efektivní korporátní struktury je přitom pochopitelně výběr vhodné země či více zemí, kde mají být jednotlivé společnosti tvořící tuto strukturu zaregistrovány.

Jedním z důležitých navazujících kroků, které podnikatel v této souvislosti nesmí opomenout, je optimální personální obsazení výkonných orgánů těchto společností. Často přitom při výběru vhodných osob platí některý z následujících omezujících faktorů:

  • právní předpisy některých zemí s výhodným daňovým režimem požadují, aby funkci jednatele/ředitele společnosti zaregistrované v této zemi vykonával pouze rezident,
  • podnikatel si z nejrůznějších obchodních důvodů (např. boj s konkurencí) přeje zachovat anonymitu vlastnictví i vedení společnosti,
  • pro optimální fungování určitých korporátních struktur je nutné, aby mezi sebou nebyly jednotlivé subjekty (společnosti) personálně provázané.

V zemích využívaných k mezinárodnímu daňovému plánování proto existují stovky firem, které v rámci poskytování odborných služeb určených pro offshore společnosti (například účetnictví, poskytování obchodní adresy apod.) nabízejí i tzv. nominee služby, tj. poskytují osoby, které za pravidelný roční poplatek vykonávají funkci statutárního orgánu společnosti (nominee director). Mezi nominee jednatelem a klientem jakožto osobou řídící společnost se tak vytváří specifický důvěrný vztah, kdy jednatel činí veškeré právní úkony výhradně na základě klientových instrukcí.

V některých zemích tak díky poskytování těchto specifických služeb najdeme osoby, které vykonávají funkci jednatelů ve stovkách či dokonce tisících společností! V jurisdikcích, kde zákon umožňuje, aby jednatelem byla právnická osoba (například ve Velké Británii, na Kypru či ve většině daňových rájů), mohou odborné firmy nabízet i korporátní jednatele - tedy společnosti vykonávající funkci jednatele. Podobně jsou v některých zemích nabízeny i služby nominee akcionáře/společníka (nominee shareholder), kdy klient je faktickým finálním vlastníkem a nominee akcionář je pověřen držením akcií společnosti a výkonem práv akcionáře.

Nominee služby ovšem nejsou pouze doménou mezinárodního daňování plánování. Důvody pro využití takových služeb jistě nalezneme i v rámci běžného podnikání v rámci země se standardním právním rámcem a daňovým zatížením, kam patří i Česká republika. Ostatně - jistě nás v tuzemsku napadnou případy, kdy službu dočasného výkonu funkce v orgánu společnosti poskytne dobrému klientovi jeho právník jako součást svých poradenských služeb v rámci určité obchodní operace.

Na českém trhu však lze nalézt i specializované firmy, které v rámci svých odborných služeb (poradenské služby, prodej firem na klíč, účetnictví apod.) nabízejí i nominee služby. Vzhledem ke specifickým zákonným požadavkům na funkci jednatele společnosti s ručením omezeným či člena představenstva jsou nominee služby typicky prováděny na základě instrukčních dopisů, jež mají podobu rozhodnutí jediného společníka, popř. standardního rozhodnutí valné hromady anebo rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu. Více než kdekoli jinde platí, že klíčovou podmínkou pro využití profesionálních nominee služeb je, aby vybraná odborná firma dokázala zaručit, že osoby vykonávající funkci členů orgánů klientských společností budou bezúhonné, loajální, diskrétní, spolehlivé a časově flexibilní.

Obecně lze říci, že mezi případy, kdy může být vhodné nominee služeb využít, patří:

ochrana soukromí
- svěřením funkce statutárního orgánu do rukou někoho jiného mohou chránit své soukromí nebo např. eliminovat mediální pozornost politici, významní podnikatelé, celebrity apod.,

zajištění anonymity vlastnictví a řízení společnosti pro účely realizace určitých transakcí
- příkladem mohou být nákupy majetkových účastí v jiných společnostech, pořízení nemovitosti, účast ve veřejných soutěžích, dražbách, výběrových řízeních apod.

ošetření právních rizik plynoucích z navazování smluvních vztahů mezi osobami blízkými
- zpravidla se jedná o případy, kdy klienti například v rámci vytváření holdingové struktury obchodních společností či v rámci uzavírání smluv, jejichž předmětem je převod majetku mezi společnostmi personálně či majetkově provázanými, naráží na otázku aplikace zákonných ustanovení, které řeší konflikt zájmů, zejména ustanovení §196a obchodního zákoníku. Nedostatečné zvážení všech možných důsledků vyplývajících z účasti stejných osob v orgánech vzájemně obchodujících firem totiž může vést až k tomu, že tyto smluvní vztahy budou shledány absolutně neplatnými.

"nedostatek" osob potřebných k obsazení orgánů společnosti
- využití nominee služeb může být vhodným řešením pro podnikatele, kteří chtějí prostřednictvím akciové společnosti provozovat běžnou obchodní činnost, ale nedisponují dostatečným počtem osob vhodných pro obsazení pozic nejednajících členů představenstva a dozorčí rady.

Autor: Společnosti Online s.r.o., leader na trhu ready-made společností v České republice a na Slovensku
Skupina společností Akont, leader na trhu mezinárodního daňového poradenství

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme