MPO předložilo návrh zákona o prověřování zahraničních investic

12. 09. 2019
Daňové plánování

Vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, stanovující rámec pro prověřování a případný zákaz určitých přímých zahraničních investic do EU.

Vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, stanovující rámec pro prověřování a případný zákaz určitých přímých zahraničních investic do EU. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR následně předložilo návrh zákona implementující toto nařízení do české legislativy. Zákon předpokládá prověřování zahraničních investic i případný zákaz rizikových investic do českých společností.

Toto nařízení však oproti směrnicím EU neukládá členským státům povinnost nová ustanovení implementovat, pouze vytyčuje základní vlastnosti pro případ, že se členské státy rozhodnou je aplikovat. Klíčová bude také povinná výměna informací mezi členskými státy a Komisí.

Návrh zákona implementující nařízení počítá s prověřováním investic směřujících do České republiky zejména ze třetích států, přičemž pojem investice představuje získání alespoň 10% podílů na hlasovacích právech české společnosti nebo získání přístupu k informacím nebo technologiím důležitým pro bezpečnost České republiky. Prověřovány však mohou být i investice z členských států EU, a to za předpokladu, že bude tento EU subjekt ovládán investorem ze třetí země. Prověřování bude mít na starost ministerstvo průmyslu a obchodu a v případě, kdy určitou investici vyhodnotí jako rizikovou, bude na vládě, zda investici zakáže či nikoliv. Proti rozhodnutí vlády nebude možné podat rozklad, avšak zahraniční investor se bude moct obrátit na soud. Nová legislativa by měla být aplikována na investice učiněné po 1. lednu 2020, což je také datum předpokládané účinnosti zákona.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti