Česká republika přijala zákon pro řešení případného tvrdého brexitu

21. 03. 2019
Daňové plánování

Byl přijat zákon, který řeší následné vztahy České republiky a Spojeného království v případě "tvrdého brexitu". Nová legislativa upravuje především pobyt občanů Velké Británie v České republice, možnost nabývání českého občanství, uzavírání manželství, přístup britských občanů na trh práce a související problematiku.

I přes vleklá jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím stále nebylo dosaženo dohody, za jakých podmínek má Velká Británie z unie vystoupit. Pro případ tzv. tvrdého brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z EU bez dohody, přijala Česká republika zákon, který řeší následné vztahy České republiky a Spojeného království. Zákon 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie byl již podepsán prezidentem a vyhlášen ve sbírce zákonů ke dni 14.3.2019. Účinnost zákona je stanovena na den, kdy pro Spojené království přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie, nevstoupí-li současně v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Nová legislativa upravuje především pobyt občanů Velké Británie v České republice, možnost nabývání českého občanství, uzavírání manželství, přístup britských občanů na trh práce a související problematiku. Z hlediska daní z příjmů nový zákon stanovuje, že poplatník daní z příjmů, který je rezidentem Spojeného království, se pro účely daňové povinnosti za zdaňovací období, ve kterém nabyl zákon účinnosti, považuje za daňového rezidenta členského státu Evropské unie. Tímto je stanoveno přechodné období, kdy pro britské občany stále budou platit stávající dohody a směrnice EU.

Toto však nebude platit pro srážkové daně, kde budou britští rezidenti považováni za rezidenty třetí země. Příjmy, které podléhají srážkovým daní, jako jsou například dividendy, úroky či licenční poplatky, již tedy nebudou podléhat ustanovením směrnic EU, díky kterým byly často od daně osvobozeny, ale pravidlům v platné smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Je nutné podotknout, že splnění podmínek pro osvobození od srážkové daně je posuzováno podle dne rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend a nikoliv podle toho, kdy jsou reálně vypláceny.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti