Bulharsko implementovalo opatření ATAD

02. 04. 2019
Daňové plánování

Široké změny bulharských daňových zákonů zahrnují mimo jiné částečnou implementaci EU směrnice ATAD. Konkrétně se jedná o omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů a pravidla CFC.

Široké změny bulharských daňových zákonů, zveřejněné v úředním věstníku dne 27. listopadu 2018, vstoupily v platnost 1. ledna 2019. Změny zahrnují mimo jiné částečnou implementaci EU směrnice ATAD. Konkrétně se jedná o omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů a pravidla CFC.

Nová pravidla zavádějí pravidlo pro omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů, které omezuje odpočet čistých úrokových nákladů, přesahující 30%  EBITDA nebo 3 miliony EUR ročně. Nová pravidla obsahují širší definici výpůjčních nákladů. Například na rozdíl od stávajících platných pravidel nízké kapitalizace se nová pravidla vztahují na úrokové výdaje na bankovní úvěry a finanční leasing, které nejsou garantovány spřízněnou stranou.

Částečná implementace směrnice ATAD zahrnuje také zavedení pravidel CFC (kontrolované zahraniční společnosti). Pravidla CFC fungují tak, že přičítají příjmy dceřiné společnosti /stálé provozovny (SP) s nízkým zdaněním své mateřské společnosti v Bulharsku a vyžadují po bulharském akcionáři, aby zahrnul poměrný podíl ze zdanitelných zisků CFC do svého zdanitelného zisku v Bulharsku. Zahraniční společnost / SP se považuje za CFC, pokud bulharský daňový poplatník drží přímo nebo nepřímo, samostatně nebo s přidruženými podniky, více než 50% základního kapitálu, hlasovacích práv nebo práv na zisky zahraničního subjektu a skutečná daň z příjmů právnických osob je nižší než polovina daně z příjmu právnických osob, která by byla splatná v Bulharsku. Pravidla CFC se nevztahují na případy, kdy zahraniční kontrolovaná dceřiná společnost / SP vykonává podstatnou hospodářskou činnost za využití personálu, zařízení, a majetku.

Bulharský daňový poplatník je nově povinen vést zvláštní evidenci pro účely CFC a na požádání ji předložit daňovému orgánu. Rejstřík musí obsahovat informace o CFC, jako jsou nerozdělený zisk, velikost podílu na základním kapitálu akcionáře atd.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti