Změny zdanění investičních fondů

30. 10. 2018
Daňové plánování

Novela zákona o daních z příjmů, která pozměňuje definici základního investičního fondu byla na začátku srpna podepsána prezidentem a nabude účinnosti 1. ledna 2019.

Novela zákona o daních z příjmů, která pozměňuje definici základního investičního fondu byla na začátku srpna podepsána prezidentem a nabude účinnosti 1. ledna 2019. Příjmy základních investičních fondů, tedy fondů jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, jsou v současné době zdaňovány sazbou pět procent.

Mezi nové podmínky, které musí investiční fondy splnit, aby si zachovaly status základního investičního fondu a mohly i nadále aplikovat sazbu daně 5% patří:

1)      žádný poplatník daně z příjmů právnických osob – s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané – nebude mít podíl na základním kapitálu fondu ve výši 10 % nebo více, a

2)      nebudou provozovat živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

V případě bodu 1) navíc novela stanoví, že podíly spojených osob se pro účely splnění této podmínky sčítají a podmínka se považuje za splněnou i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, nebo po dobu kratší než 6 měsíců, je-li zdaňovací období delší než 12 měsíců.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti