Novela zákona o DPH v připomínkovém řízení

10. 05. 2018
České a slovenské společnosti, DPH

Ministerstvo financí předložilo k připomínkám spolu s novelou zákona o daních z příjmů také návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2019.

Ministerstvo financí předložilo k připomínkám spolu s novelou zákona o daních z příjmů také návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2019.

V případě uzákonění novely DPH by se daňoví poplatníci poskytující přeshraniční elektronické služby pouze z jednoho členského státu, do hodnoty 10 000 EUR ročně, dočkali významného zjednodušení. Aktuální právní úprava stanovuje, že při poskytnutí přeshraniční služby je místem plnění této služby místo příjemce. Podle nových pravidel by subjekty, které nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 000 EUR, mohly zdaňovat tyto služby ve státě sídla dodavatele.

Novela zákona by zrušila změny související s poskytováním rozhlasového nebo televizního vysílání prováděného provozovateli vysílání ze zákona, které byly doplněny od 1. července 2017, konkrétně nárok na odpočet daně těchto subjektů. Důvodová zpráva hovoří o neslučitelnosti změn s právem Evropské unie.

Významných změn by s přijetím novely doznalo i ustanovení o nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace. Nově by bylo možné nárokovat odpočet daně i u dlouhodobého majetku pořízeného až 60 měsíců před datem, kdy se poplatník stal plátcem daně při splnění dalších podmínek.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty počítá také se situací, kdy by byla při dodání zboží nebo poskytnutí služby poskytnuta úplata zcela nebo z části virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V takovém případě by se za základ daně považovala obvyklá cena bez daně tohoto dodání nebo poskytnutí.

Rozšířeno by bylo také ustanovení upravující opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Konkrétně by byly rozšířeny případy, kdy je věřitel oprávněn uskutečnit opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Jedná se např. o 2 roky starou splatnou pohledávku, pohledávku neúspěšně vymáhanou na základě výkonu rozhodnutí nebo exekuce, pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení či pohledávku za zemřelého dlužníka.