Seriál o offshore podnikání a mezinárodním daňovém plánování (7)

16. 01. 2007
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Holdingové společnosti nabízejí výhodnější daňové režimy.

16.1.2007, Finweb.ihned.cz, Pavel Stehno

7 - Výhody holdingových společností

V minulém díle seriálu jsme vysvětlili motivy, které vedou k zakládání zahraničních holdingových společností a uvedli jsme státy, ve kterých tyto společnosti nejčastěji sídlí. V tomto článku se blíže podíváme na to, jaké konkrétní výhody tyto holdingové společnosti nabízejí a v čem tedy významně převyšují českou společnost, jako alternativní variantu mateřské společnosti.

Hlavní výhoda zahraničních holdingových společností plyne z jejich výhodnějších daňových režimů. To se projevuje v optimalizaci transferu dividend a zdanění kapitálových zisků. Nejprve stručně připomeneme, že ke zdanění transferu zisku může dojít na dvou místech. Nejprve v zemi, kde má daná transakce (např. výplata dividend) svůj zdroj - zde může dojít k aplikaci srážkové daně. Dále je pak nutné zkoumat, jak bude daný příjem zdaněn v zemi příjemce (tj. mateřské společnosti). Základní pohled na věc z daňového hlediska pak vypadá takto:

V rámci EU se často srážková daň neaplikuje vzhledem k direktivě o mateřských a dceřinných společnostech, v celosvětovém měřítku lze využít smluv o zamezení dvojího zdanění. Pokud příjemce transferu (holdingová společnost) navíc splní osvobození či nulové zdanění daných příjmů v místě svého sídla, nedojde k žádnému dvojímu zdanění. Nejvhodnějším instrumentem pro eliminaci dvojího zdanění uvažovaných příjmů, které často plynou mateřské společnosti od jejích dcer (dividendy, kapitálové příjmy, licenční poplatky, úroky apod.), je v současné době založení holdingové společnosti rezidentní v Nizozemsku, Velké Británii či na Kypru.

Nizozemské holdingové společnosti

Nizozemsko, jakožto tradiční místo registrace holdingových společností, patří mezi nejvyužívanější zemi pro transfer dividend a kapitálových příjmů z prodeje podílů v dceřiných společnostech. Navíc má uzavřenou velmi hustou síť dohod o zamezení dvojímu zdanění, což rozšiřuje možnosti dalšího plánování. Díky těmto smlouvám, zmíněné direktivě EU a daňovému systému Nizozemska je možné převést dividendy a kapitálové příjmy plynoucí z ČR (a pochopitelně i z velkého počtu dalších států) do mateřské holdingové společnosti bez jakéhokoliv zdanění.

Aby tomu tak bylo, je však nutné splnit několik podmínek:

  1. Holandská společnost musí vlastnit minimálně 5% podíl na vydaném a splaceném kapitálu dceřinné společnosti.
  2. Dceřinná společnost musí mít kapitál rozdělen do akcií.
  3. Dceřinná společnost musí podléhat zdanění v zemi založení (rezidence), ne však pevnou částkou.
  4. Nesmí se jednat o pasivní investici, ani akcie nesmí být drženy jako "zásoba". Toto neplatí pokud dceřinná společnost pochází z členského státu EU a spadá po direktivu EU o mateřské a dceřinné společnosti.

Anglické holdingové společnosti

Velká Británie vstoupila na výsluní holdingových jurisdikcí v roce 2002, kdy začala platit novela zákona poskytující celou řadu úlev pro anglické holdingové společnosti. Bezesporu nejvýznamnější úlevou je osvobození kapitálových příjmů z prodeje podílů v dceřiných společnostech. Toto osvobození spolu s využitím smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Velkou Británií umožňuje převést kapitálové příjmy do Anglie nezdaněné. Pro aplikaci osvobození je potřeba splnit následující podmínky.

  1. Anglická holdingová společnost musí držet minimálně 10% podíl v dceřiné společnosti po dobu alespoň 1 roku.
  2. Holdingová společnost musí být obchodní společností, nebo součástí obchodní skupiny.
  3. Dceřiná společnost musí být obchodní společností, nebo mateřskou společností obchodní skupiny.

Tyto podmínky znějí velice komplikovaně, ve skutečnosti je jejich splnění jednoduché díky výkladu zákona upravujícího holdingové společnosti a přístupu anglického finančního úřadu. Navíc v rámci "underlying tax" ve Velké Británii nebude zdaněna ani většina přijatých dividend, pokud plynou ze země s vyšší mírou zdanění, než má Velká Británie.

Kyperské holdingové společnosti

Kyperské holdingové společnosti jsou z daňového pohledu velmi dobře využitelné. Jejich kapitálové příjmy plynoucí z majetku mimo Kypr (prodeje akcií nerezidentních společnosti, z nemovitého majetku apod.) jsou na Kypru bez podmínky osvobozené a pro osvobození dividend je nutné splnit pouze tyto podmínky:

  1. Mateřská společnost musí vlastnit alespoň 1% podíl v dceřinné společnosti.
  2. Dceřinná společnost musí podléhat zdanění v zemi založení (rezidence), a to nikoliv "podstatně nižšímu" než na Kypru.

Uvedené holdingové společnosti jsou základním prvkem funkčního plánování holdingových struktur, které přinášejí podnikatelům konkurenční výhody. Pružná struktura společností znamená významný synergický efekt celku a je nutnou podmínkou káždé moderní a expandující společnosti. Z hlediska daňové konkurence mezi jednotlivými státy je i v rámci EU jasné, že země, které uvedené holdingové výhody nabízejí, se těší podstatnému přílivu kapitálu ze zahraničí, neboť je zde zakládáno stále více společností.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme