Britská holdingová společnost – novinky v osvobození kapitálových zisků

09. 01. 2018
Daňové plánování

V rámci novely daňových zákonů z roku 2017 (Finance Act 2017) se ve Velké Británii významně rozšířily možnosti využití místních holdingových společností.

V rámci novely daňových zákonů z roku 2017 (Finance Act 2017) se ve Velké Británii významně rozšířily možnosti využití místních holdingových společností. Konkrétně se jedná o zjednodušení režimu osvobození kapitálových zisků od daně z příjmů právnických osob při prodeji akcií dceřiných společností (tzv. Osvobození významných podílů). Významný podíl ve smyslu tohoto zákona znamená alespoň 10 % z celkového akciového kapitálu dané dceřiné společnosti.

Původní legislativa týkající se britských holdingových společností         

Britská holdingová společnost – novinky v osvobození kapitálových ziskůOsvobození kapitálových zisků z prodeje významného podílu existuje ve Velké Británii již od roku 2002, avšak pro získání nároku na toto osvobození bylo nutné splnit řadu kritérií, zejména ve vztahu k aktivitám společnosti, která mohla představovat pro klasické holdingové společnosti zásadní problém. Podle původní legislativy musela být společnost držící akcie samostatná obchodní společnost nebo člen obchodní skupiny po dobu minimálně dvanácti měsíců před a v okamžiku ihned po ukončení držby akcií. To vše za předpokladu držby alespoň 10 % akcií v dané společnosti. Společnost, ve které držela prodávající společnost akcie, musela být také obchodní společnost, či holdingová společnost obchodní skupiny, a to rovněž alespoň dvanáct měsíců před ukončením držby daných akcií a v okamžiku ihned následujícím. Zásadním problémem byla podmínka k udržení statutu obchodní skupiny či společnosti v případech, kdy britská holdingová společnost byla mateřskou společností pouze jediné obchodní společnosti, kterou následně prodávala. Přesně v tomto případě dochází ke značně pozitivní změně.

Změny v legislativě od roku 2017

S účinností od 1. května 2017 byly odstraněny všechny požadavky na aktivity prodávající společnosti. Společnost držící akcie či podíly se tedy nově může věnovat jakékoli činnosti, třeba i jen pasivní držbě podílů, a stále bude z pohledu zákona způsobilá pro osvobození při dodržení ostatních podmínek. U společnosti, jejíž akcie jsou předmětem prodeje, byla podmínka obchodního charakteru podnikání zachována, avšak pouze pro období před ukončením držby podílu, nikoli už v okamžiku po ukončení držby, tedy po jejím prodeji. Odpadla tak problematická část, kdy prodávající společnost nemohla mít kontrolu nad tím, zda společnost zůstane obchodní i následně po prodeji akcií. Jediná situace, kdy zůstala zachována podmínka obchodního charakteru aktivit společnosti, v níž prodávající společnost drží akcie, je, pokud se jedná o prodej spojené osobě. V takovém případě může mít prodávající společnost kontrolu nad předmětem podnikání i v momentě po prodeji akcií.

Prodloužena byla také lhůta, ve které společnost držící akcie může prodat reziduální akcie s osvobozením od daně. Podle původní verze zákona bylo osvobození aplikovatelné, pokud společnost vlastnila alespoň 10 % akcií dceřiné společnosti po dobu nepřetržitého období dvanácti měsíců v průběhu dvou let. Znamenalo to tedy, že pokud společnost držela například 15 % akcií dceřiné společnosti a následně prodala 10 % těchto akcií, měla stále dvanáct měsíců na to prodat zbývajících 5 % s osvobozením na kapitálové příjmy od daně z příjmů. Tato dvouletá lhůta byla prodloužena na šest let, takže pokud podíl prodávající společnosti v dceřiné společnosti klesne pod 10 %, bude mít stále dalších pět let, během kterých lze zbývající podíl prodat jako osvobozený od daně z příjmů.

Tyto změny spolu se systémem zdanění přijatých i vyplacených dividend ještě více zatraktivňují Velkou Británii jako jurisdikci pro holdingovou společnost a přibližují ji tak například Kypru, či Maltě. Díky široké síti smluv o zamezení dvojího zdanění a implementaci direktiv evropské unie se srážková daň na přijaté dividendy pohybuje standardně mezi 0-5 %. Dividendy vyplácené nerezidentům jsou od daně z příjmů osvobozeny úplně.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti