Lucembursko: Nový daňový režim pro IP v souladu s projektem BEPS

20. 12. 2017

Lucemburský parlament vydal návrh zákona na režim zdanění duševního vlastnictví (IP Box), který by mohl nabídnout více výhod společnostem se zaměřením na výzkum a vývoj.

Lucemburský parlament vydal návrh zákona na režim zdanění duševního vlastnictví (IP Box), který by mohl nabídnout více výhod společnostem se zaměřením na výzkum a vývoj. Společnosti daňově rezidentní v Lucembursku mohly do 30. června 2016 využívat „IP Box“ daňový režim, který nabízel osvobození 80% příjmů vygenerovaných z určitých druhů duševního vlastnictví. Tento „IP Box“ daňový režim musel být zrušen, jelikož nebyl v souladu s požadavky finální zprávy OECD Akce 5 projektu BEPS. Dlouho očekávaný návrh na nový režim zdanění duševního vlastnictví byl uveřejněn 4. srpna 2017.

Navrhovaná pravidla poskytnou osvobození 80% příjmů plynoucích z obchodního využití určitých práv duševního vlastnictví, jakož i osvobození 100% příjmů od majetkové daně.

Aktiva, na která by se režim podle navrhovaného zákona vztahoval, by zahrnovala patenty a autorská práva k softwaru. Naopak ochranné známky, návrhy a modely by nový zákon nepokrýval. Výhody nového režimu by byly aplikovatelné jen na určité druhy příjmů, a to na licenční poplatky, kapitálové zisky, či příjmy z prodeje produktů a služeb přímo souvisejících s příslušným aktivem. Nový režim by se uplatňoval pouze na čisté příjmy, což znamená, že roční náklady související s duševním vlastnictvím, jakož i předchozí daňové ztráty související s duševním vlastnictvím by musely být nejprve odečteny od hrubého příjmu.

Klíčovým bodem nového režimu je poměr kvalifikovaných nákladů na výzkum a vývoj daného aktiva (vytvoření, vývoj a vylepšení) a celkových nákladů. Tento poměr určí část příjmů, způsobilých pro osvobození. Celkové náklady na výzkum a vývoj by v tomto případě zahrnovaly například i náklady na nemovitosti, úroky, jiné poplatky či náklady na akvizici duševního vlastnictví. Lucembursko by navíc povolilo 30% zvýšení podstatných nákladů, avšak maximálně do výše celkových nákladů (poměr nemůže překročit 1).

Návrh zákona je stále diskutován, ale očekává se, že bude schválen a implementován v dohledné době.