Nová směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem

16. 01. 2017
Daňové plánování

Dle Evropské rady je nutno zavést taková pravidla, která omezí snižování globální daňové povinnosti pomocí rozdílů v jednotlivých národních daňových systémech.

16.1.2017

Dle Evropské rady je nutno zavést taková pravidla, která omezí snižování globální daňové povinnosti pomocí rozdílů v jednotlivých národních daňových systémech. Za tímto účelem došlo k přijetí směrnice Rady (EU) 2016/1164 týkající se těchto oblastí:

(i) omezení odčitatelnosti úroků,Nová směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem

(ii) zdanění při odchodu (přesunutí aktiv),

(iii) obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu,

(iv) pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti,

(v) pravidlo pro řešení hybridních struktur (nesouladů).

Jednotlivé kroky proti vyhýbání se danění

(i) Omezení odčitatelnosti úroků

Jedná se o omezení daňové uznatelnosti úroků buď do výše 30 % zisku EBITDA, nebo 3 mil. EUR, přičemž tato částka se vztahuje na celou skupinu.
Prokáže-li však daňový poplatník, který je členem konsolidované skupiny, že poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům je stejný jako poměr skupiny nebo vyšší, bude moci uplatnit úroky v plné výši.

(ii) Zdanění při odchodu (přesunutí aktiv)

Přesouvání aktiv do státu (členský nebo nečlenský stát) s nižším daňovým zatížením (avšak bez skutečné změny vlastníka aktiv) bude považováno za prodej a daň bude počítána z tržní hodnoty přesunutých aktiv.

(iii) Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu

Záměrem tohoto ustanovení spočívá v zavedení obecného pravidla proti zneužívání práva. Bude-li tak hlavním důvodem uskutečněné transakce pouze získání daňové výhody, má správce daně možnost tyto výhody daňovému subjektu odepřít.

(iv) Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

Podstatou tohoto omezení je přiřazení příjmů nízce zdaněné ovládané dceřiné společnosti zpět její matce. Mateřská společnost je následně povinna odvést z těchto přiřazených příjmů daň ve státě, ve kterém má sídlo. Mateřskou společností se v tomto případě rozumí subjekt, který drží sám nebo spolu se svými přidruženými podniky přímou nebo nepřímou účast představující více než 50 procent hlasovacích práv.

(v) Pravidlo pro řešení hybridních struktur (nesouladů)

Cílem tohoto ustanovení je zamezit případům, kdy díky nesouladu v právních systémech dvou států dochází buď k daňovému odpočtu v obou státech (nebo-li dvojí odpočet), nebo k odpočtu v jednom státě, aniž by došlo k zahrnutí příjmů do základu daně druhého státu (nebo-li odpočet bez zahrnutí).

Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem vstoupí v platnost dvanáctým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Body uvedené ve směrnici musí být následně implementovány do daňových systémů jednotlivých členských států nejpozději do 31. 12. 2018, vyjma bodu o tzv. zdanění při odchodu, u kterého je nejzazší termín implementace posunut do 31. 12. 2019.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti