Členské státy EU se shodly na podobě nové směrnice proti daňovým únikům

15. 08. 2016
Daňové plánování

Evropská komise vydala prohlášení, že se zástupci všech členským zemí shodli na podobě nové směrnice proti daňovým únikům (Anti-tax Avoidance directive), která obsahuje 5 hlavních opatření, které budou muset členské státy implementovat.

Evropská komise vydala prohlášení, že se zástupci všech členským zemí shodli na podobě nové směrnice proti daňovým únikům (Anti-tax Avoidance directive). Směrnice obsahuje 5 hlavních opatření, které budou muset členské státy implementovat:

1) Zavedení pravidel CFC (Controlled Foreign Company) - na základě tohoto pravidla bude mít členský stát, ve kterém sídlí mateřská společnost, možnost zdanit i zisky, které společnost „převede“ do zemí s nízkým zdaněním. Bude se jednat o situaci, kdy je sazba daně v jiné zemi nižší než 50 % sazby v daném členském státě. Společnostem bude umožněno započíst všechny daně zaplacené v zahraničí.

2) „Exit tax“ na majetek vyvedený z EU - bude zavedena tzv. exit tax na majetek vyvedený z Evropské unie. Společnosti budou mít povinnost zasílat rozvahu společnosti finančnímu úřadu, který na základě rozvahy zjistí, zda nějaký majetek „nezmizel“. Na převod tohoto majetku by pak byla uvalena „exit tax“, která by byla vypočtena na základě současné hodnoty majetku.

3) Stanovení limitu pro daňovou uznatelnost úroků - bude stanovena maximální výše úroků, které mohou být pro společnosti daňově uznatelné a to na základě určitého procenta zisku společnosti. Toto omezení se pravděpodobně nebude týkat půjček uzavřených do 17. června 2016.

4) Zamezení hybridním půjčkám - v případě, že si společnost uplatní zaplacené úroky jako daňový náklad, musí být úroky zdaněny v zemi příjemce; v opačném případě budou úroky daňově neuznatelné.

5) Nové obecné pravidlo proti zneužívání - toto pravidlo by bylo aplikováno na uměle vytvořené transakce, na které se nevztahuje žádné jiné pravidlo proti zneužívání.

Členské země musí implementovat novou směrnici do svých zákonů do 31. prosince 2018. Exit tax by měla být zavedena do 31. prosince 2019 a omezení daňové uznatelnosti úroků bude zavedeno s ohledem na fakt, jestli jednotlivé země již podobná pravidla aplikují či nikoli.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti