Nový dodatek k českému Zákonu o daních z příjmů týkající se hybridních schémat

10. 06. 2016
Daňové plánování

Na základě novely směrnice 2011/96/EU bylo do českého Zákona o daních z příjmů implementováno pravidlo proti hybridním půjčkám.

10.6.2016

Na základě novely směrnice 2011/96/EU bylo do českého Zákona o daních z příjmů implementováno pravidlo proti hybridním půjčkám. Novela zákona, která se uplatňuje od 1. května 2016, zavádí pravidlo, na základě kterého nebudou přijaté dividendy osvobozeny od daně z příjmů právnických osob v případě, že byly daňově uznatelným nákladem pro vyplácející dceřinou společnost z jiného členského státu. Tato situace může nastat v ojedinělých případech, kdy je na výplatu dividend v jednom státě pohlíženo jako na půjčku (jedná se tedy o úroky, které představují položku snižující základ daně u plátce) a v druhém státě jako na dividendu.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti