Reakce Nizozemska na iniciativu BEPS - změny v participation exemption

11. 01. 2016

Nizozemská vláda vydala prohlášení, ve kterém reaguje na dokončení akčního plánu BEPS a jeho budoucí plánovanou implementaci.

11.1.2016

Nizozemská vláda vydala prohlášení, ve kterém reaguje na dokončení akčního plánu BEPS a jeho budoucí plánovanou implementaci. Dle vlády budou v Nizozemsku nadále zachovány současné daňové výhody tzv. participation exemption (zde ke změnám dojde, avšak koncept zůstane zachován), absence srážkových daní při výplatě úroků a licenčních poplatků, široká síť smluv o zamezení dvojího zdanění atd. Změny však pravděpodobně nastanou v oblasti hybridních nástrojů, pravidlech CFC a daňové uznatelnosti úroků (body plánu BEPS číslo 2, 3 a 4), kdy by měl být vyvinut multilaterální nástroj, pomocí kterého by byly změny implementovány.

Co se týče dalších oblastí, jako například bod 6 BEPS (prevence zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění), bod 7 (umělé vyhýbání se vzniku stálé provozovny), bod 13 (CbC reporting) nebo bod 14 (řešení sporů), Nizozemsko již mělo nebo přijalo novou legislativu. Navíc bude Nizozemsko od roku 2016 vyměňovat závazná posouzení s dalšími zeměmi.

Změny v participation exemption

Na základě změn implementovaných do Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností dojde ke změně i v nizozemské participation exemption. Díky participation exemption je příjem plynoucí z účastí v zahraničních společnostech (dividendy, kapitálové zisky) osvobozen od nizozemské daně z příjmů právnických osob na úrovni nizozemské mateřské společnosti. Nově se však osvobození nebude uplatňovat na příjmy, které jsou daňově uznatelné v jurisdikci vyplácející dceřiné společnosti; tento příjem bude tedy v Nizozemsku zdaňován standardní sazbou daně z příjmů právnických osob. Sazba daně z příjmů právnických osob v Nizozemsku je 20 % pro prvních 200 000 EUR, poté se sazba zvyšuje na 25 %.