Seriál o offshore podnikání a mezinárodním daňovém plánování (6)

08. 01. 2007
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Mezinárodní holding

Holdingové společnosti založte v daňových rájích.

8.1.2007, Finweb.ihned.cz, Pavel Stehno

6 - Efektivní holdingové struktury

Formování podnikatelských struktur v optimalizované funkční celky již dávno není výsadou pouze velkých nadnárodních koncernů, nýbrž běžnou starostí středně velkých firem. Sestavení funkční holdingové struktury pomáhá chránit majetek, optimalizovat daňové zatížení či chránit firemní investice. Tradičním instrumentem této sféry mezinárodního daňového plánování jsou holdingy založené v různých daňových rájích, které poskytují výhody i nevýhody vyplývající z jejich bezdaňového statutu. Mnohem významnější vývoj a změny však v posledních letech zaznamenala situace ve vyspělých zemích světa, zejména v Evropské Unii. V pozadí okázalých a nepříliš efektivních snah o daňovou harmonizaci v rámci Evropské Unie se totiž dávno rozhořel tichý boj o daňové výnosy a zahraniční kapitál mezi jednotlivými členskými státy.

Zde donedávna kralovaly holdingové společnosti rezidentní v Nizozemsku, Lucembursku a Švýcarsku, neboť jejich daňové a právní režimy nabízely zásadní výhody místním holdingovým společnostem. V současné době již ale některé prvky zvýhodněných holdingových režimů nabízí většina vyspělých států EU, jako např. Velká Británie, Rakousko, Německo, Dánsko, Belgie, Francie, Španělsko, Kypr, Malta atd. Zajímavé je na tom mimo jiné i to, že tyto vyspělé státy tak vlastně akceptovaly daňovou konkurenci a potvrdily tím komplikovanost procesu daňové harmonizace. Přidržme se však původního tématu. Velmi zajímavou statistikou v problematice holdingů jsou pravidelně zveřejňované statistiky České Národní Banky o přímých zahraničních investicích (PZI), neboť tato statistika mimo jiné velmi vypovídá o tom, které holdingové režimy jsou v EU aktuálně nejvyužívanější.

Přímé zahraniční investice do ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2006
ZeměSuma v PZI v mld. korun
1. Německo 23,526
2. Nizozemsko 16,617
3. Velká Británie 12,630
4. Rakousko 11,466
5. Kypr 6,442
... ...
Celkem 110,435

Zdroj: statistiky ČNB, www.cnb.cz

První místo si drží tradiční investor, sousední Německo, na dalších místech jsou však již vedle sebe vyrovnány významné holdingové jurisdikce. Tak významný podíl na celkových PZI do ČR mají tyto státy (Nizozemsko, Kypr, Velká Británie) nepochybně především z daňových důvodů a právní vyspělosti režimu. Významným motivátorem je především možnost prodávat své kapitálové účasti (dceřinné společnosti) s nulovým zdaněním v místě sídla. Srážkové daně ve státech, ve kterých je zdroj příjmů, se pak neaplikují na základě direktivy EU o mateřských a dceřinných společnostech. Daňová optimalizace holdingů je tedy nepochybně základem účinného holdingového nastavení. Dobrých důvodů je však mnohem více, a proto se je pokusíme shrnout.

Ochrana majetku a právo na soukromí
Celosvětovým trendem posledních let je omezování a zrušování možnosti vlastnit společnosti prostřednictvím akcií na majitele v listinné podobě. Motiv tohoto konání je jednoznačný - zajistit transparentnost a průkaznost jednotlivých transakcí, bojovat proti praní špinavých peněz a znemožnit zastírání propojenosti osob pro účely mezinárodních daňových úniků. Nevinnou obětí této situace se však bohužel stalo právo na osobní soukromí. Například v ČR je vlastnění českých společností prostřednictvím listinných akcií stále možné, ale již nezaručuje anonymitu (existují zápisy z valných hromad, které obsahují seznam akcionářů). Je přitom samozřejmé, že část podnikatelů se této neoddělitelné součásti práva na osobní svobodu nebude chtít vzdát, a bude proto třeba hledat jiné cesty - nejčastěji využití zahraničních společností jako majitelů či správců podílů v českých společnostech.

V posledních letech navíc probíhá neutuchající široká diskuse o zavedení majetkových přiznání. Vzhledem ke snadnému politickému kapitálu, který se dá získat díky jejich prosazení, považujeme zavedení majetkových přiznání pouze za otázku času a volby vhodné aktuální politické situace. Jen zarytí optimisté mohou věřit tomu, že pokračováním nebude daň z majetku. Nekonečná touha státního aparátu platit stále další (a místy nesmyslné) vládní výdaje na úkor soukromého sektoru pak představuje opravdovou podnikatelskou hrozbu do budoucna. To nás opět vrací k zamyšlení nad vytvořením kvalitní struktury na ochranu majetku.

Mezinárodní daňové plánování
Využívání holdingových struktur pro daňovou optimalizaci je široce diskutovaná problematika. Díky správně nastavené holdingové struktuře využívající smluv o zamezení dvojího zdanění je možné efektivně použít holdingy k optimalizaci transferu dividend, kapitálových zisků, licenčních poplatků, úroků a dalších plateb. Tyto dovolené způsoby optimalizace je však nutné odlišit od zakázaných machinací s převodními cenami, které by v rámci spojených osob nesplňovaly podmínku dodržení tržního odstupu. Takové chování již podle nejnovějších studií (např. Studie o mezinárodních transakcích Ernst & Young) podléhá intenzivnímu zájmu správců daně, který napadne způsob stanovení transferové ceny ve více než 70 procentech případů a dojde tak ke spravedlivému doměření daně včetně příslušných sankcí.

Využití dokonalejšího právního prostředí
Založení společnosti v jiném státě umožňuje výběr společenstevního a obchodního práva, které optimálně vyhovuje plánům vlastníků holdingu - od možnosti odlišného strukturování řízení společnosti až po efektivnější ochranu vlastnictví oproti transformujícím se ekonomikám. Za zmínku určitě stojí rozlišné posuzování konkursních situací, nezahrnování trestních aspektů do vztahů mezi společností a státem a mnohé další.

Velmi důležitou výhodou plynoucí z využití cizího právního prostředí je ochrana investic díky mezinárodním smlouvám o ochraně investic, kterých Česká republika uzavřela dlouhou řadu. Tyto smlouvy poskytují vlastníkům lepší ochranu majetku proti jednostranné zvůli státní moci než nedokonalé zákony transformujících se ekonomik.

Image zahraniční holdingové společnosti
Mateřská holdingová společnosti rezidentní ve vyspělých zemích jako je Nizozemsko či Velká Británie nepochybně zvyšuje prestiž celé podnikatelské skupiny. To může mimo jiné pomoci ke zvýšení obchodního obratu či zajištění vážnosti a respektu ze strany obchodních partnerů.

Konsolidace účetních výkazů holdingu - vytvoření velké společnosti s minimálním daňovým zatížením
Motiv konsolidace účetních výkazů je rovněž velmi důležitý - pouze cestou konsolidace účetních výkazů mateřské společnosti za celou skupinu lze při dobře naplánovaném využívání nejrůznějších privilegovaných daňových režimů dosáhnout stavu, kdy společnost dosahuje vysokých zisků s minimálním daňovým zatížením, a tím si vytváří finanční historii pro banky a obchodní partnery.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme