Soukromé nadace

25. 11. 2015
Nadace

Akont Info 2015 - Soukromé nadace jsou moderním nástrojem s dlouholetou a stabilní právní tradicí používaným pro dlouhodobou ochranu a správu majetku.

25.11.2015

Soukromé nadace jsou moderním nástrojem s dlouholetou a stabilní právní tradicí používaným pro dlouhodobou ochranu a správu majetku. Obecně mezi hlavní výhody patří vysoká flexibilita nastavení jejich vnitřního uspořádání a fungování. V případě správného nastavení je v některých zemích předností také nulové zdanění příjmů a majetku. Ačkoli má na rozdíl od trustu právní subjektivitu, není standardní kapitálovou společností, nemá žádné akcionáře, společníky ani skutečné vlastníky (nemá tedy žádné majitele). Právní subjektivita zajišťuje, že mohou nadace samy o sobě a svým jménem vstupovat do právních vztahů. 

Členové a fungování

Smyslem nadace je dlouhodobá ochrana majetku dosažená prostřednictvím převodu vlastnictví majetku od původního vlastníka do vlastnictví nadace, čímž původní vlastník, „Zakladatel nadace“, pozbývá vlastnická práva a majetek přechází na nově založenou nadaci. Tu spravuje statutární orgán, „Rada nadace“, která má za cíl naplňovat její cíle a spravovat a případně distribuovat majetek předem určeným osobám, „Beneficientům“. Významný vliv na chod může mít „Protektor“, který dohlíží na to, aby byly naplňovány záměry zakladatele. Protektor může jednotlivé kroky rady blokovat nebo naopak schvalovat. Osoby beneficientů ani osoba protektora nemusí být zveřejňovány. Dokud není majetek distribuován na beneficienty, patří nadaci, která ale sama o sobě žádného vlastníka nemá. 

Nastavení je možné v čase upravovat s ohledem na měnící se okolní podmínky a potřeby ochrany majetku před nežádoucími vlivy, ale i s ohledem na subjektivní budoucí požadavky či situace. Podstatný je v tomto případě fakt, že převedením majetku na nadaci dochází k oddělení právního vlastnictví (které přechází na nadaci) od ekonomického (které získává beneficient). 

Využití soukromých nadací

Ochrana majetku a identity „vlastníka“ majetku

Takto zaopatřený majetek může v podstatě nadále zůstávat pod kontrolou původního vlastníka, neboť tento může být členem rady nebo kontrolovat její jednání.

Náhrada závěti

Vložení majetku do nadace umožňuje vyhnout se komplikovaným dědickým procedurám, protože majetek distribuuje rada dle instrukcí v nadační listině nebo pravidlech.

Mezigenerační výměna

Zabránění rozdrobení majetku - především v případě, kdy jsou rodinné podniky postoupeny druhé nebo třetí generaci, se objevuje možnost, kdy může dojít k rozdrobení majetku tohoto podniku nebo nad ním získají kontrolu jiné subjekty. V těchto případech zajišťuje kontinuitu rodinného podniku.

Základní dokumenty

Nadace je založena sepsáním Nadační listiny“ svým zakladatelem, kterým může být fyzická i právnická osoba. Registrací této listiny získává svou právní subjektivitu. Nadační listina musí obsahovat minimálně zákonem určené požadavky a na nadačním rejstříku je obvykle veřejně přístupná. Při založení nebo v průběhu existence může být vytvořen i neveřejný dokument, „Pravidla nadace“. Tento dokument obsahuje citlivé informace, jako jsou například jména beneficientů nebo protektora.

Schéma

        Soukromé nadace

Závěr

Nadace je unikátním a flexibilním nástrojem k dlouhodobé ochraně majetku a jeho správě. Při správném nastavení nemusí platit žádné daně v místě své rezidence. Společnost Akont Trust Company nabízí svou asistenci při zakládání, nastavení správné vnitřní struktury a správě nadací v Anguille, Lichtenštejnsku, Nizozemí, Panamě a na Seychelách.