Návrh zákona implementující novelizovanou směrnici o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností v Lucembursku

30. 09. 2015
Daňové plánování

Lucemburská vláda předložila návrh zákona, prostřednictvím kterého dojde k implementaci novelizované Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

30.9.2015

Lucemburská vláda předložila návrh zákona, prostřednictvím kterého dojde k implementaci novelizované Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Konkrétně se jedná o zavedení opatření proti hybridním půjčkám a následnému dvojímu nezdanění, a také proti uměle vytvořeným strukturám společností.
V praxi nebudou dividendy přijaté kvalifikující se lucemburskou mateřskou společností od kvalifikující se dceřiné společnosti z jiného členského státu osvobozeny od zdanění příjmů (v rámci tzv. participation exemption) v případě, že jsou daňově uznatelné v členském státě vyplácející společnosti. Osvobození od zdanění přijatých dividend také nebude umožněno v případě, že je dividendový příjem výsledkem dohod postrádajících obchodní význam.

Lucemburský parlament by měl zákon prostudovat a přijmout v průběhu následujících měsíců. Nová opatření by se měla začít uplatňovat na platby učiněné po 31. prosinci 2015.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti