Uplatnění výhod plynoucích ze SZDZ mezi Českou republikou, Slovenskem a Nizozemskem

10. 08. 2015
Daňové plánování

V nedávné době rozhodoval slovenský Nejvyšší soud o tom, jestli by pro účely uplatnění smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem, která byla sjednána ještě vládou Československa v roce 1974, mělo být zkoumáno splnění podmínky skutečného vlastnictví příjmu.

10.8.2015

V nedávné době rozhodoval slovenský Nejvyšší soud o tom, jestli by pro účely uplatnění smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem, která byla sjednána ještě vládou Československa v roce 1974, mělo být zkoumáno splnění podmínky skutečného vlastnictví příjmu. Platná současná smlouva s ČR je totožného znění jako smlouva zkoumaná slovenským Nejvyšším soudem.

Subjekty vyplácející pasivní příjmy daňovým nerezidentům (ve formě dividend, úroků nebo licenčních poplatků) stojí před otázkou, zda uplatnit obecný daňový režim srážkové daně podle zákona o daních z příjmů, nebo jestli je možné využít výhod plynoucích z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění sjednané ČR. V současnosti daňová správa podmiňuje aplikace výhodnějšího daňového režimu dle mezinárodních smluv tím, že příjemce příjmu musí být také jeho skutečným vlastníkem.

V řešeném případě rozhodla slovenská daňová správa o tom, že slovenský daňový subjekt neměl při srážení daně z dividend vyplácených v roce 2003 nizozemské mateřské společnosti postupovat dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s Nizozemím., protože skutečným vlastníkem dividendy měly být společnosti daňově rezidentní ve Francii a Německu. Slovenská daňová správa své argumenty podložila tím, podmínka skutečného vlastnictví dividendy je i v Modelové smlouvě OECD a Komentářích. Tato podmínka se tam však objevila až o několik let později od uzavření příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Nejvyšší soud se však neztotožnil s názorem daňové správy. V rámci svého rozsudku se zaměřil na to, zda bylo z hlediska právní jistoty spravedlivé požadovat po slovenské společnosti, aby zkoumala, jestli příjemce dividendy se sídlem v Nizozemí je jejím skutečným vlastníkem a zdůraznil, že předmětná smlouva explicitně nepožaduje aplikaci konceptu skutečného vlastnictví. Dle soudu Komentář OECD, o který se daňová správa opírá, není právně závazný. Podmínka skutečného vlastnictví dividendy se tam objevila až o několik let později od uzavření příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Pozdější změny Modelové smlouvy OECD a Komentáře lze použít při aplikaci dříve uzavřených smluv pouze tehdy, je-li cílem změn určité vyjasnění. Rozhodně z nich však dle soudu nelze vyvolat změny bilaterálně uzavřených smluv nebo jejich prostřednictvím definovat nové podmínky.

Vzhledem k tomu, že smlouva mezi ČR a Nizozemskem je totožná, budeme sledovat, zda český Nejvyšší správní soud přehodnotí svůj názor na aplikaci podmínky skutečného vlastnictví.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti