Panamské trusty se stávají stále více oblíbenými

20. 04. 2015
Daňové plánování, Trust

Panamské trusty jsou hybridem mezi trustem známým dle zvykového práva a trustem zakládaným dle práva římského.

20.4.2015

Panamské trusty jsou hybridem mezi trustem známým dle zvykového práva a trustem zakládaným dle práva římského. Vzhledem k tomu, že je Panama jurisdikcí užívající kontinentální právo, je třeba při zakládání trustu všechny podmínky a práva pečlivě definovat v trustové smlouvě. Trustová smlouva musí být vždy psaná a podepsaná zakladatelem a trusteem. V Panamě je možné založit i trust bez beneficienta; v tomto případě bude s majetkem v trustu nakládáno dle ustanovení v trustové smlouvě. Zakladatel trustu může být i jeho beneficientem a obvykle si nechává právo na pozměnění trustové smlouvy. Je také možné zvolit protektora, jehož práva a povinnosti musí být jasně vyjmenovány v trustové smlouvě. Panamský trust může být založen na dobu neurčitou a v případě vložení podílů na společnosti do trustu, lze přenechat řízení společnosti jednatelům, nikoli trusteemu. Jedná se tedy o obdobu VISTA trustu na Britských Panenských ostrovech, kdy trust postrádá pravidlo „prudent man rule“, na základě kterého trustee musí spravovat vložený majetek v zájmu beneficienta tak, aby jeho výši neohrozil – v praxi tedy musí trustee například zamezit rizikovým investicím vložené společnosti.

Prostředky mohou být do trustu vkládány kdykoli během jeho existence. Zajímavostí je, že panamský trust musí podávat roční účetní výkazy. Současná trustová legislativa (z roku 1984) umožňuje zvolení nelicencovaného trusteeho. V roce 2015 bude však vládě předložen návrh na změnu tohoto ustanovení, kdy by práci trusteeho mohli vykonávat pouze licencovaní trustee. Panama také implementovala Haagskou úmluvu týkající se trustů, což napomohlo k mezinárodnímu přijetí panamského trustu jako důvěryhodného nástroje ke správě majetku. Panamský trust může vykonávat i obchodní činnost. Nevýhodou však je, že určité informace o trustu jsou veřejné.

Co se týče daňových aspektů, tak na základě panamského teritoriálního principu zdanění jsou daněny pouze příjmy plynoucí z činností v Panamě. V Panamě není žádná daň z nemovitostí, darovací nebo dědická daň, ani jiné poplatky, které by beneficienti museli platit v případě výplaty z trustu. Trust tedy může být za splnění následujících podmínek plně osvobozen od zdanění:

  • Majetek vložený do trustu se nachází v zahraničí, nebo
  • pochází ze zahraničního zdroje, nebo
  • se jedná o akcie, podíly nebo jiné cenné papíry vydané institucemi, jejichž příjmy nepochází z panamského zdroje, a to i v případě, že jsou tyto cenné papíry uloženy v Panamě.

I v případě, že jsou finanční prostředky vložené do trustu uloženy v panamské bance, nepodléhá úrok z nich plynoucí zdanění v Panamě. Na závěr je třeba zdůraznit, že Panama obecně preferuje spíše mezinárodní dohody, na základě kterých dochází k výměně informací na žádost, než k automatické výměně informací.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti