Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - RVHP - právnické osoby

21. 04. 2003
Daňové plánování

Zmluva o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

21.4.2003

ZMLUVA

o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík.

Zmluvné strany, v snahe napomáhať ďalšie rozšírenie a upevnenie hospodárskej, vedecko-technickej a kultúrnej spolupráce medzi svojimi štátmi a v záujme zdokonaľovania mechanizmu svojich devízovo-finančných vzťahov, so zreteľom na vytvorenie priaznivejších podmienok v procese hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a kultúrnej výmeny, vychádzajúc zo zásady, že právnické osoby sa nemajú podrobiť zdaneniu súčasne z toho istého príjmu a majetku na území dvoch alebo viacerých zmluvných strán,

dohodli sa takto:

Článok I

Táto Zmluva sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré majú sídlo na území zmluvných strán.

Ak nemožno sídlo právnickej osoby určiť podľa odseku 1 tohto článku, bude sa za jej sídlo v zmysle tejto Zmluvy považovať zmluvný štát, podľa právnych predpisov ktorého bola táto právnická osoba zriadená.

V prípade, keď nemožno určiť sídlo právnickej osoby a jej daňové postavenie podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, rieši sa táto otázka vzájomnou dohodou kompetentných orgánov príslušných zmluvných strán. Kompetentnými orgánmi v zmysle tejto Zmluvy budú ministerstvá financií zmluvných strán.

 

Článok II

Táto Zmluva sa vzťahuje na dane, poplatky a iné povinné platby majúce daňový charakter (ďalej len "dane") vyberané z príjmu a majetku právnických osôb na území zmluvných strán v súlade s ich právnymi predpismi.

Článok III

Príjmy právnických osôb každej zmluvnej strany získané na území iných zmluvných strán tak priamo, ako aj prostredníctvom pobočiek, oddelení, agentúr, kancelárií a podobných útvarov oslobodzujú sa od daní na území týchto iných zmluvných strán pri dodržaní ustanovení článkov IV a v tejto Zmluvy.

Článok IV

Vyberanie daní z nehnuteľného majetku právnických osôb a aj z príjmu z jeho využívania, predaja a iného disponovania týmto majetkom sa uskutočňuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v  ktorom sa tento majetok nachádza.

Vyberanie daní z hnuteľného majetku právnických osôb a aj z príjmu z jeho využívania, predaja a iného disponovania týmto majetkom sa uskutočňuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v  ktorom podliehajú zdaneniu príjmy právnických osôb v zmysle článku III tejto Zmluvy.

Pritom sa nevylučuje právo zmluvných strán vyberať na svojom území dane spojené s používaním dopravných prostriedkov a s  užívaním pozemných komunikácií.

V zmysle tejto Zmluvy sa rozumie, že:

nehnuteľným majetkom je taký majetok, ktorý sa za taký uznáva v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu, na území ktorého sa tento majetok nachádza;

hnuteľným majetkom je taký majetok, ktorý sa za taký uznáva v súlade s právnymi predpismi štátu sídla právnickej osoby, ktorá tento majetok používa.

Článok V

Princípy a spôsob vyberania daní z príjmu a majetku medzinárodných organizácií (včítane ich pobočiek a oddelení) zriadených zmluvnými štátmi alebo organizáciami týchto štátov a majúcich sídlo na ich území sa riadia zakladajúcimi aktami týchto medzinárodných organizácií dohodnutými vo forme medzinárodných zmlúv alebo osobitnými dohodami o tejto otázke, na ktorých sa zúčastňujú príslušné zmluvné strany.

Zisk medzinárodných organizácií, ktorý patrí ich členom, sa oslobodzuje od daní v zmluvných štátoch, v ktorých tieto organizácie majú svoje sídlo. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade prevodu spomenutého zisku do iných zmluvných štátov, v ktorých majú svoje sídlo členovia príslušnej medzinárodnej organizácie.

Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní, pokiaľ ide o zisk členov medzinárodných organizácií zo štátov, v ktorých majú tieto organizácie svoje sídlo.

Článok VI

Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú možnosť, aby zainteresované zmluvné strany poskytovali po vzájomnej dohode alebo jednostranne ďalšie úľavy pre právnické osoby, pokiaľ ide o vyberanie daní z ich príjmu a majetku.

Článok VII

Táto Zmluva neobmedzuje právo zmluvných strán vyberať dane z príjmu a majetku právnických osôb, pokiaľ to neodporuje ustanoveniam tejto Zmluvy.

Článok VIII

Ustanovenia tejto Zmluvy sa nedotýkajú daňových výsad ustanovených všeobecnými predpismi medzinárodného práva, osobitnými medzinárodnými dohodami a im zodpovedajúcimi právnymi predpismi zmluvných štátov pre diplomatické a konzulárne zastupiteľstvá a im na roveň postavené iné organizácie a úrady.

Článok IX

Ak budú ustanovenia platných zmlúv v oblasti zdanenia právnických osôb, ktoré sa uzavreli skôr medzi zmluvnými stranami, odporovať ustanoveniam tejto Zmluvy, použijú sa ustanovenia tejto Zmluvy.

Článok X

Otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s  uplatňovaním tejto Zmluvy, sa budú riešiť rokovaním a konzultáciami medzi ministerstvami financií zainteresovaných zmluvných strán.

Článok XI

Táto Zmluva podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitárovi odovzdá do úschovy ratifikačné listiny alebo dokumenty o schválení zmluvy najmenej päť zmluvných strán. Pre každú z ostatných zmluvných strán nadobudne táto Zmluva platnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom odovzdá depozitárovi do úschovy ratifikačnú listinu alebo dokument o schválení Zmluvy.

Článok XII

Táto Zmluva je uzavretá na neobmedzený čas.

Každá zmluvná strana môže Zmluvu kedykoľvek vypovedať po uplynutí päťročného obdobia odo dňa nadobudnutia jej platnosti výpoveďou zaslanou depozitárovi najneskôr 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka. V tomto prípade Zmluva stratí účinnosť vo vzťahu k tejto zmluvnej strane začínajúc 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola daná výpoveď.

Článok XIII

K tejto Zmluve môžu sa súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť iné štáty odovzdaním listiny o prístupe depozitárovi. Prístup nadobúda účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po roku, v ktorom depozitár dostane od všetkých účastníkov Zmluvy oznámenie o ich súhlase s  prístupom.

Článok XIV

Táto Zmluva sa môže zmeniť alebo doplniť so súhlasom všetkých zmluvných strán.

Článok XV

Táto Zmluva je otvorená na podpis do 30. júna 1978 v Moskve.

Článok XVI

Táto Zmluva sa odovzdáva do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Zmluvy.

Dané v Ulánbátare 19. mája 1978 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti