Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia - Holandsko (1996)

17. 02. 2003
Daňové plánování

Protokol dopĺňajúci Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej.

17.3.2003

Datum podpisu: 16.2.1996

Platnost od: 19.12.1996

ZMLUVA

PROTOKOL dopĺňajúci Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej.

Slovenská republika a Holandské kráľovstvo, prajúc si doplniť Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a Protokol k nej, podpísané v Prahe 4. marca 1974 (v tomto protokole ďalej len "Zmluva"),

dohodli sa takto:

Článok 1

1. V článku 5 Zmluvy sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

"g) miesto stavby alebo konštrukcia, alebo projekt montáže, ktoré
trvajú dlhšie ako dvanásť mesiacov.".

2. V článku 5 odseku 3 Zmluvy sa vypúšťa písmeno f).

Článok 2

V článku 6 odseku 2 Zmluvy sa v druhej vete vypúšťajú slová "a pohľadávky akéhokoľvek druhu zabezpečené záložným právom na nehnuteľnosti s výnimkou obligácií".

Článok 3

7V článku 11 Zmluvy odsek 2 znie:

"2. Výraz "úroky" použitý v tomto článku označuje príjmy z  vládnych dlhopisov, obligácií alebo dlžných úpisov zabezpečených aj nezabezpečených záložným právom na nehnuteľnosti, ale len vtedy, ak neposkytujú právo na podiel zo zisku, a z pohľadávok akéhokoľvek druhu, ako aj na všetky iné príjmy postavené na roveň príjmov z pôžičiek daňovými predpismi štátu, v  ktorom majú tieto príjmy zdroj.".

Článok 4

Článok 14 Zmluvy sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

"5. Ustanovenia odseku 4 sa nedotknú práv oboch štátov vyberať podľa svojich vlastných zákonov daň zo ziskov zo scudzenia podielov alebo "požitkových" práv účasti na spoločnosti, ktorej kapitál je úplne alebo čiastočne rozdelený na podiely a ktorá má podľa zákonov tohto štátu sídlo v tomto štáte, poberaných fyzickou osobou, ktorá má bydlisko v druhom z dvoch štátov a mala bydlisko v prv spomenutom štáte v priebehu posledných piatich rokov, ktoré predchádzali scudzeniu podielov alebo "požitkových" práv.".

Článok 5

1. V článku 25 oddiele A odseku 3 Zmluvy sa za slová "článku 12 ods. 2" vkladá čiarka a dopĺňajú sa slová "článku 14 ods. 5".

2. V článku 25 oddiele B odseku 2 Zmluvy sa za slová "v článkoch 10, 12," vkladá číslica "14,".

Článok 6

Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, nadobudne platnosť v  tridsiaty deň po dátume neskoršieho oznámenia, ktorým si príslušné vlády písomne oznámia, že boli splnené požiadavky ústavných predpisov ich štátov, a jeho ustanovenia sa budú vzťahovať na daňové roky a obdobie začínajúce sa prvým dňom januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bolo neskoršie oznámenie podané.

Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení podpísali tento protokol.

Dané v Bratislave 16. februára roku tisícdeväťstodeväťdesiatšesť v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, holandskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri texty majú rovnakú platnosť. V prípade odlišného výkladu slovenského a holandského textu bude rozhodujúci anglický text.

Za Slovenskú republiku:
Jozef Šesták v.r.

Za Holandské kráľovstvo:
Michiel Patijn v.r.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti