Švýcarský holding

01. 09. 2010
Daňové plánování, Onshore, Mezinárodní holding

Švýcarská holdingová společnost je společnost, jejímž účelem je držení a správa akciových podílů jiných společností jak ve Švýcarsku, tak v zahraničí. Takováto společnost bývá v některých kantonech permanentně osvobozena od místní a kantonální daně. Holdingová společnost je osvobozena i od daně z kapitálových výnosů, takže v případě, že prodá své akcie se ziskem, nemusí platit žádnou daň.

AKONTinfo 3/2010, 1.9.2010

mapa

V minulém čísle jste četli článek Michala Pechra z naší partnerské společnosti Honestus Family Office AG o výhodách zakládání společností ve Švýcarsku. Rozhovorem s autorem článku chceme nalézt odpověď na otázku, proč firmy jako Cartier, Michelin, Liebherr, Bayer, Nina Ricci, TetraPack, Tupperware a řada jiných sídlí a odvádí daně právě zde.

Důvodů je hned několik: dlouhodobě stabilní politické a právní prostředí, pevná měna, fungující infrastruktura, permanentně rostoucí ekonomika atd. Tyto základní podmínky jsou doplněny přehledným daňovým systémem, fungujícím prakticky celé jedno století a liberální fiskální politikou, jež je zaměřena především na efektivitu státního aparátu. Efektivně fungující stát je schopen udržet vyrovnaný rozpočet i při přijatelné daňové zátěži fyzických a právnických osob. Kromě toho zde existuje řada pobídek, které motivovaly zmíněné mezinárodní koncerny a řadu menších firem k tomu, aby zakládaly své centrály a odváděly daně právě zde. K takovým pobídkám patří i status holdingové společnosti nebo institut permanentního daňového osvobození.

Co je to švýcarská holdingová společnost?

Švýcarská holdingová společnost je společnost, jejímž účelem je držení a správa akciových podílů jiných společností jak ve Švýcarsku, tak v zahraničí. Takováto společnost bývá v některých kantonech permanentně osvobozena od místní a kantonální daně. Holdingová společnost je osvobozena i od daně z kapitálových výnosů, takže v případě, že prodá své akcie se ziskem, nemusí platit žádnou daň.

V případě, že vaši holdingovou společnost založíte ve správném místě, bude vaše společnost platit daň blížící se nule. Jedinou daní, jež společnost držící podíly a docilující příjmu z inkasa dividend a licenčních poplatků zaplatí, je daň z kapitálu, pohybující se v rozmezí 0,075 % – 0,35 % ze základního jmění společnosti. Přitom je nutno podotknout, že takováto daňová sazba je poskytnuta v členské zemi OECD, v zemi s četnými smlouvami o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic, mimo jiné i s Českou a Slovenskou republikou. Díky tomu, že Švýcarsko není členským státem EU a daňové zákony jsou svrchovanou oblastí kantonů a obcí, je prakticky vyloučena náhlá, nečekaná změna „pravidel hry“. Mimochodem změna výše daňových sazeb bývá předmětem lidového hlasování. Vášnivá diskuse z letošního roku o návrhu na dočasné, dvouleté, zvýšení základní sazby DPH ze 7,6 na celých 8(!) procent pouze potvrzuje stabilitu politického systému, jež je plně v rukou pracujícího a daně platícího lidu. Na jakýkoliv politický tlak, tím spíše ze strany EU, je švýcarský volič velice citlivý a dokáže jasně vyjádřit svůj názor.

Jaké je daňové zatížení právnických osob ve Švýcarsku?

Pohlédnete-li do mezinárodních ročenek, naleznete údaj 21,17 %.

To ale není sazba takzvaných daňových rájů.

Švýcarsko není daňovým rájem. Daně se zde platí a morálka daňových poplatníků patří k nejvyšší na světě. Jak jsem již uvedl, daňová politika je doménou jednotlivých kantonů a obcí. V některých kantonech jsou daňové sazby standardní, v jiných, především malých kantonech, jejichž správa není finančně náročná, jako například v kantonech Zug, Glarus, nebo Fribourg, je daňová zátěž ve srovnání se zeměmi EU minimální. Základní daň z příjmu právnických osob, 8,5 %, je stanovena pro celou konfederaci centrálně z departamentu financí z Bernu. Výběr daně a stanovení odchylky na místní úrovni je ovšem v plné kompetenci kantonu a obce. Vybírat daň znamená zároveň rozhodovat například o tom, jakými náklady lze snížit daňový základ pro místní a zároveň i pro federální daň. Obce a zaměstnanci finančních úřadů nazývají plátce daně „klient“ a přesně tak se k němu i chovají. Srovnal bych je se zaměstnanci banky, kteří se snaží klienty získat a dlouhodobě je udržet perfektním servisem. Často vyšší spokojenost svých zákazníků motivují slevami a odchylkami od pevných ceníků. Samozřejmě při zachování předem domluvených pravidel, aby byly spokojeny obě strany. Některé mezinárodní obchodní společnosti tak v Zugu mohou dosáhnout efektivního daňového zatížení zisku společnosti z obchodní činnosti zhruba 4 %.

To je ale skutečně velký rozdíl. Jak je možné dosáhnout tak nízkého zdanění?

To je tak trochu „tajemství šéfkuchaře“. Ale základem je založení společnosti ve vhodném kantonu. Tato společnost musí být řízena rezidenty Švýcarska, ale nesmí zaměstnávat žádné zaměstnance, ani vyvíjet svou obchodní činnost na území Konfederace. Vedení společnosti může například dojednávat dovoz surovin z Ruska a vývoz hotových výrobků do Velké Británie. Společnost tak realizuje zisk a zdaní jej v kantonu Zug. Společnost se může stát vlastníkem podílů v jiných firmách a nechávat si vyplácet dividendy a licenční poplatky. Ty jsou plně osvobozeny od daně.

Smí být akciová společnost zároveň společností holdingovou i obchodní?

Ano. V praxi se většinou obě funkce prolínají. Vše záleží na tom, k jakým účelům společnost vznikla. Variant je nepřeberné množství. Existují i společnosti se zaměstnanci a obchodní, nebo výrobní činností ve Švýcarsku, které požívají podobných výhod. To by ale bylo téma na několikahodinovou přednášku...

Mohl byste uvést příklad daňového zatížení konkrétní holdingové společnosti?

Holdingová společnost se základním jměním CHF 500 000 a ročním příjmem z obchodní činnosti ve výši 1 000 000 švýcarských franků a příjmem z dividend vyplacených dceřinými společnostmi v celkové výši 700 000 franků a ostatními příjmy 300 000 zaplatila v roce 2009 7 135 CHF. Na internetových stránkách oddělení financí některých kantonů si můžete online vaše daňové zatížení pro rok 2010 a 2011 vypočítat sami.

Vše zní dost pohádkově. Má Švýcarsko z hlediska mezinárodního daňového plánování nějaké nevýhody?

Z hlediska akcionáře-cizince je jedinou nepříjemností srážková daň 35 % při výplatě dividend fyzické osobě. To bych označil za jedinou nevýhodu jinak takřka dokonalého systému. Z výše uvedených faktů o přístupu finančních úřadů ke svým klientům ale vyplývá, že i tento problém má svá jednoduchá řešení. My v Honestus je známe. Rádi Vás přivítáme v našem curyšském sídle.

Děkuji za pozvání.

ZÁKLADNÍ DATA O ŠVÝCARSKU:

  • základní daň z příjmů právnických osob je 8,5 %. V jednotlivých kantonech konfederace může dosáhnout až dvojnásobného zvýšení, a činí tak 25,5 %
  • ztráta společnosti z předchozích daňových období může být započtena oproti ziskům v následujících letech
  • osvobození od daně z prodeje podílů na dceřiných společnostech
  • osvobození od daně z dividend
  • osvobození daně z licenčních poplatků
  • osvobození od daně z úroků
  • akcie na majitele (doručitele)
  • počet smluv o zamezení dvojího zdanění 108, s ČR od 4. 12. 1995, se Slovenskem od 14. 2. 1997
  • počet smluv o ochraně investic 115, s ČR od 7. 8. 1991 se Slovenskem od 7. 8. 1991

ÚDAJE O HONESTUS FAMILY OFFICE AG CURYCH

Společnost se zabývá správou a strukturováním majetku mezinárodní klientely s hlavním akcentem na udržení majetku a jeho předání následujícím generacím. Díky jazykovému vybavení a zkušenostem ze zemí střední a východní Evropy nalezla hlavní těžiště své činnosti především v uspokojování potřeb klientů z České a Slovenské republiky, Maďarska, Rakouska a zemí bývalého SSSR. Sloganem společnosti je „Správa majetku napříč generacemi“. Firma se zaměřuje především na komplexní správu rodinného jmění, jež zahrnuje mj. strukturalizaci, investiční poradenství a držení majetkových podílů rodin.

MICHAL PECHR

Narozen 1967 v Praze. Vystudoval mezinárodní právo v Rusku. Od roku 1991 pracoval v řadě především německy mluvících bank v České republice a v Rakousku. Od roku 2003 je se svou rodinou trvale usazen ve Švýcarsku. Zde nejprve pracoval jako private banker ve dvou tradičních rodinných bankách v Curychu. Je zakladatelem společnosti Honestus Family Office AG se sídlem v Curychu. Mluví česky, rusky, maďarsky, anglicky a německy. S Akontem spolupracuje mj. jako přednášející na konferencích Unie offshore poradců ČR.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme