Seriál o offshore podnikání a mezinárodním daňovém plánování (4)

19. 12. 2006
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore

Efektivní způsoby investování do cenných papírů.

19.12.2006, Finweb.ihned.cz, Pavel Stehno

4 - Efektivní způsoby investování do cenných papírů

Řada lidí a společností se živí investováním do cenných papírů. Mnozí z nich dokážou být značně efektivní a vydělat velké peníze např. i na krátkodobých pohybech kurzů. Většinou ale nevědí, že jejich efektivitu lze ještě zvýšit. Jak? Platit nižší daně z příjmů!

V Čechách zaplatí podnikatel ze zisku 24% daň z příjmu, v případě právnické osoby. Řada zahraničních společností, ale nemusí platit daně žádné, nebo podstatně nižší. Čeští občané již dávno nejsou omezováni ve vlastnictví a podnikání na zahraniční společnost a mohou tak obchodování s cennými papíry realizovat ze zahraničí s nízkými daňovými náklady. Obchodování přes zahraniční společnost přináší výhody dvojího druhu - především značné daňové úspory a za druhé anonymitu vlastnictví.

Zahraniční společnost si otevře účet u obchodníka s cennými papíry a začne obchodovat. Vydělaný zisk podléhá zdanění v místě sídla společnosti. Použijeme-li například společnost z Velké Británie, bude výsledné zdanění zisku dosahovat přibližně 1,5 %. Často se objevují otázky, zda je možné obchodovat přes tzv. offshore společnosti, tzn. společnosti s paušálním zdaněním. Ano, tyto společnosti se využívají především na obchodování na amerických trzích. Pro obchodování v ČR nejsou vhodné, neboť dle českých daňových zákonů by společnost musela odvést 1% z prodejní ceny akcií státu jako tzv. zajišťovací daň.

Shrňme tedy základní daňové aspekty podnikání přes zahraniční společnost: 
1. zahraniční společnost podléhá zdanění v místě sídla. Při vhodné volbě sídla společnosti je možné dosáhnout nulového zdanění. (offshore společnosti, další společnosti s daňově preferenčním režimem). 
2. Při obchodování CP v České republice jsou příjmy nerezidentních společností sníženy o 1% zajišťovací daň z příjmů z prodeje CP. 
3. 1% daň se nesrazí pokud zahraniční společnost může využít smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a domovskou zemí zahraniční společnosti.

Povšimněme si ve druhém bodě slovního spojení "1% zajišťovací daň z příjmů z prodeje CP". Vzhledem k onomu tučně napsanému spojení "z příjmů" je nutné v optimalizačních úvahách pokládat zdánlivě zanedbatelné čísélko 1% za velmi významnou položku. Například v případě prodeje akcií v celkovém objemu 100mil. Kč se ziskem 5 mil. Kč tato daň představuje celý 1 milion, což je v tomto případě 20% zisku. Z toho je patrné, že daňové plánování investování se tak rozpadá do dvou okruhů podle toho, zda země, ve které investujeme, sráží nebo nesráží nějakou srážkovou či zajišťovací daň. Rozeberme tuto skutečnost na 2 praktických příkladech.

1) Investice v zemích se srážkovou daní 0%
Výchozí situace: Česká společnost dlouhodobě investuje kapitál na americké burze. USA představuje největší trh s cennými papíry a zároveň je typickým příkladem země, která nesráží nerezidentům žádnou srážkovou daň z prodeje cenných papírů. Jediné zdanění, které postihne společnost prodávající v USA cenné papíry, je pak daň z příjmu v místě sídla společnosti. V případě, že tedy česká společnost prodá za 110mil. cenné papíry, které nakoupila za 100mil., vstoupí příslušných 10mil. zisku standartně do daňového základu české společnosti a společnost dosáhne tohoto výsledku:

Výsledek z transakce:

Výnos 110 mil.
Náklad 100 mil.
Daň v ČR 2,4 mil.
Zisk 7,6 mil.

Pokud ale vlastníci české společnosti usoudí, že pro ně bude výhodnější oddělit investiční aktivity od podnikání české společnosti, mohou si pro investování založit speciální offshore společnost. Z tohoto důvodu podnikatelé často zakládají klasické "international business company" (IBC), které v místě sídla nepodléhají žádné dani z příjmu, pouze odvádí nízké paušální poplatky místní vládě za každý rok své existence. Založení takové společnosti je poměrně snadné, rychlé a zároveň v tradičních offshore centrech podléhá velmi mírným požadavkům na strukturu orgánů společnosti a předkládaní informací. Nejvhodnější a nejhojněji používáné jsou IBC rezidentní např. na ostrovech Západní Samoa či Dominika.

Výsledek z transakce:

Výnos 110 mil.
Náklad 100 mil.
Daň 0,-
Zisk 10 mil.

2) Investice v ČR a zemích, které sráží nerezidentům daň z prodeje CPVidíme, že moderní varianta offshore společnosti je podstatně výnosnější, neboť ušetří investorům celých 24% ze zisku, významně sníží administrativní a výkaznické povinnosti a zároveň splňuje požadavky na ochrany majetku.

V některých zemích (např. ČR) je však offshore společnostem podle zákona srážena výše zmiňovaná srážková daň z příjmů prodeje CP, což by vedlo ke snížení zisku. Na otázku, jak zachovat všechny výhody výše popsaného postupu (nulová daň, nízké administrativní povinnosti, ochrana majetku), existuje jednoduchá odpověď - lze využít smluv o zamezení dvojího zdanění (DTT). Je nasnadě, že dohody s offshore centry neexistují, a proto je nutné využít jiné společnosti, která splní tyto požadavky:

  • nulové zdanění prodeje CP v zemi, kde prodávající společnost sídlí
  • (a navíc) existuje dohoda (DTT) mezi zemí, ve které obchodujeme CP (ČR) a domovskou zemí zahraniční společnosti.

Pro takový příklad není třeba chodit ani za hranice EU. Oba uvedené požadavky splňuje společnost rezidentní na Kypru. Její využití se stává stále populárnějším, neboť zajistí 100% efektivní investování, podobně jako offshore společnost:

Výsledek z transakce:

Výnos 110 mil.
Náklad 100 mil.
Daň na Kypru 0,-
Srážková daň 0,- (vzhledem k Dohodě o zamezení dvojího zdanění se v ČR nic nedaní).
Zisk 10 mil.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme