Daňová reforma 2008 – přehled důležitých změn

07. 08. 2007
Daňové plánování, Onshore, České a slovenské společnosti

Od 1.1.2008 se v ČR díky zrealizované daňové reformě změní významné množství dosud zažitých pravidel. Vzhledem k tomu, že změny se dotknou všech českých podnikatelů a mají v některých případech vliv i na využívání zahraničních společností.

AKONTinfo 2/2007

Od 1.1.2008 se v ČR díky zrealizované daňové reformě změní významné množství dosud zažitých pravidel. Vzhledem k tomu, že změny se dotknou všech českých podnikatelů a mají v některých případech vliv i na využívání zahraničních společností, přinášíme informace o změnách, které je třeba od ledna příštího roku brát v potaz:

1. Zpřísnění podmínek osvobození prodeje akcií u fyzických osob
Příjmy z prodeje akciích nabytých od 1.1.2008 budou osvobozeny až po 5 letech. Na akcie, které fyzická osoba nakoupí do konce tohoto roku, se bude stále uplatňovat starý režim, tedy 6 měsíční test. Detaily této nepříznivé novinky rozebíráme v samostatném článku

2. Změna pravidel uznatelnosti úrokových nákladů 
Od 1.1.2008 budou daňově uznatelné úroky pouze PRIBOR + 4%. Týká se to všech smluv uzavřených od příštího roku. Na staré smlouvy se má omezení úroků uplatnit od roku 2010. Touto důležitou problematikou Vás rovněž provedeme ve speciálním článku

3. Osvobození přijatých dividend a příjmů z prodeje podílů v dceřinných společnostech pro české právnické osoby
Za určitých podmínek bude mít česká společnost osvobozeny příjmy z prodeje podílů. Podrobnosti také naleznete dále.

4. Snížení daně z příjmů právnických osob
a. Od 1.1.2008..............................21% sazba daně
b. Od 1.1.2009..............................20% sazba daně
c. Od 1.1.2010..............................19% sazba daně

5. Srážkové daně jsou sjednoceny na 15 %. Výjimkou je finanční pronájem s 5% srážkovou daní.

6. Ruší se odpisová skupina 1a a automobily budou přeřazeny do 2. odpisové skupiny. Současně je zrušen horní limit vstupní ceny automobilu - doposud max. 1,5 mil. Kč .

7. Každý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 20.000 Kč a nehmotný majetek nad 40.000 Kč je nutné odepisovat. Toto snížení hranice pro odpisování je nepříjemné u notebooků a podobných majetků, které nyní nelze jednorázově uplatnit do nákladů.

8. Výhoda rychlejšího přenesení vstupní ceny do nákladů u finančního pronájmu je zrušena. Minimální doba trvání finančního pronájmu je u hmotného majetku sjednocena s minimální dobou odpisování dle odpisových skupin 1-3. U nemovitostí je minimální doba prodloužena na 30 let (ze stávajících 8 let).

9. Rozdělení odštěpením je jednoznačně považováno za daňově neutrální transakci. V případě převodu majetku na nově vzniklou odštěpovanou společnost nevzniká daňová povinnost z titulu rozdělení společnosti.

10. Základ daně bude zvýšen o závazky, od jejichž lhůty splatnosti uplynulo více než 36 měsíců. To se nevztahuje na závazky, které si společnost v minulosti neodčítala od základu daně, a na závazky, o nichž je vedeno rozhodčí nebo správní řízení, jehož se dlužník řádně účastní.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme