Evropská společnost - exkluzivní záležitost

05. 06. 2007
Daňové plánování, Onshore, Mezinárodní holding

Evropská společnost je vynikající možností, jak konsolidovat své majetkové struktury, zajistit větší transparentnost vzhledem k partnerům a investorům společnosti či jednoduše přesunout sídlo do jiného členského státu EU – nejčastěji z důvodů daňových nebo příznivějšího podnikatelského prostředí.

AKONTinfo 1/2007

Když se řekne "Evropská společnost" neboli "SE", většina daňových expertů si vybaví velmi prestižní a moderní právní formu podnikání, kterou je možné etablovat v souladu s Nařízením a Směrnicí EU o Evropských společnostech. Podmínky vzniku a provozu Evropské společnosti jsou již nějaký čas zakotveny také v české legislativě (konkrétně od prosince 2004 zákonem č. 627/2004 Sb. o Evropské společnosti), jejich aktivní využívání však začíná do české podnikatelské sféry intenzivně pronikat teprve poslední dobou. Evropská společnost je vynikající možností, jak konsolidovat své majetkové struktury, zajistit větší transparentnost vzhledem k partnerům a investorům společnosti či jednoduše přesunout sídlo do jiného členského státu EU – nejčastěji z důvodů daňových nebo příznivějšího podnikatelského prostředí. Vlnu razantního zájmu o zakládání Evropských společností lze pozorovat zhruba od srpna 2006, kdy transformací společnosti RPG Industries vznikla jedna z prvních Evropských společností se sídlem na Kypru.

Co si představit pod SE

Co je tedy přesně Evropská společnost a jak může vzniknout? Evropská společnost je standardní obchodní společností, která může vzniknout fúzí dvou obchodních společností, které podléhají zákonům dvou různých členských států EU. Jejich spojením (fúze splynutím nebo sloučením) vzniká Evropská společnost. SE pak může zvolit libovolný členský stát EU jako místo svého nového sídla a daňové rezidence. Například fúzí české a slovenské a.s. může vzniknout Evropská společnost se sídlem na Kypru. Vždy platí, že ve státě, kde se nachází sídlo SE, musí být také správní ústředí (neboli místo vedení) Evropské společnosti. Pokud se přesune správní ústředí společnosti do jiného členského státu EU, mění se tím i sídlo společnosti a její daňová rezidence. To mimochodem dává Evropské společnosti možnost měnit svou daňovou rezidenci v rámci EU i mnohokrát do roka (tzv. country shopping), což je zcela mimořádná vlastnost.

Základní kapitál Evropské společnosti je rozvržen na akcie a jeho minimální výše musí činit alespoň 120.000 EUR. Tento kapitál je nutné vždy plně splatit. Před nebo za názvem firmy Evropské společnosti se uvádí zkratka SE.

schéma

Unikátní výhody, které něco stojí

Na první pohled je vidět, že založení Evropské společnosti není počinem, který by si mohl dovolit každý podnikatel. Zformovat SE znamená náklady, které mnohonásobně převyšují například náklady na Nizozemskou společnost. Na žebříčku image právních forem však Evropská společnost zaujímá spolehlivě první místo. Evropská společnost je symbolem mezinárodního úspěchu a zvuk přípony SE za jménem firmy zcela určitě zajistí respekt a maximálně vstřícné jednání ze strany všech obchodních partnerů. V celé EU bylo doposud založeno jen asi 80 společností s právní formou SE.

Důvody pro založení Evropské společnosti jsou rozličné. Velkým lákadlem je bezesporu možnost převést sídlo již fungující společnosti do zahraničí, aniž by to nějak ovlivnilo její provoz. Z našeho pohledu považujeme za hlavní tyto motivy:

 1. Standardní daňové motivy v daňovém plánování doplňuje výjimečná možnost měnit daňovou rezidenci v rámci EU i několikrát do roka (tzv. country shopping).
 2. Možnost využití tzv. monistického systému řízení, který znamená úsporu mnoha administrativních a režijních nákladů.
 3. Příznivější podnikatelské prostředí v novém sídle Evropské společnosti a vyšší právní jistota podnikání (SE se primárně řídí komunitárním právem, které je implementováno do právních řádů každé země EU).
 4. Vysoká image holdingu s SE jako mateřskou společností.
 5. Ochrana majetku a konsolidace majetkových struktur.
 6. Únik z dosahu lokálních úřadů.

Využití country shoppingu je vázáno na schválení 2/3 akcionářů valné hromady SE. V případě jediného akcionáře pak na jeho písemné rozhodnutí.

Monistický systém řízení představuje jednodušší a flexibilnější metodu řízení společnosti. Při této formě řízení neexistuje představenstvo a dozorčí rada, ale pouze tzv. "správní rada" s předsedou správní rady (Presidént directeur général), který působí jako statutární orgán společnosti. Pochopitelně je možné zformovat SE i s běžnou dualistickou formou řízení.

ES je v místě nového sídla standardní rezidentní společností pro právní i daňové účely a skýtá tak široké spektrum pozitivních vlastností využívaných v mezinárodním daňovém plánování. Velmi pikantní jsou souvislosti, které jsou obsaženy v bodě 6. Při vzniku Evropské společnosti totiž obvykle dochází k přenesení sídla fungující české společnosti do jiného státu, což může znamenat jen těžko léčitelný šok pro český správní aparát.

Sbohem českým úřadům

Představme si zavedenou českou společnost, která v tuzemsku již nějakou dobu podniká. Někde v kanceláři v místě podnikání sedí řídící a administrativní pracovníci společnosti, kteří doposud komunikovali se všemi úřady. Po zformování Evropské společnosti se však správní sídlo subjektu nachází v zahraničí. Podle komunitárních zákonů musí české úřady veškeré požadavky nyní směrovat do sídla Evropské společnosti a jejich schopnost domoci se výkonu svých pravomocí se tak podstatně snižuje.

Úkol doručit soudní písemnost do sídla SE, které se nachází v některém ze států EU (Velká Británie, Kypr, Nizozemsko, Irsko, Estonsko atd.), naráží na několik komplikací vyplývajících z nutnosti splnit podmínky Evropského společenství v otázce doručování písemností. V zásadě existují 4 možnosti, jak může být písemnost doručována, každá z nich však znamená určité problémy pro odesílající orgán:

 1. Doručování ve spolupráci se správními orgány přijímajícího státu – veškeré písemnosti se v tomto případě zasílají na adresu přijímacího orgánu (soudy, úřady, státní zastupitelství, atd.) v zahraničí, který je oprávněn k přijímání soudních písemností z jiného členského státu. Zasílané písemnosti musí být čitelné a vyhotovené v úředním jazyce přijímacího státu. Spolu s písemnostmi je nutné přiložit žádost o doručení vyhotovenou rovněž v úředním jazyce přijímacího státu. Náklady spojené s překladem žádosti a zasílaných písemností nese žadatel, tj. český orgán. Cizí přijímací orgán může odmítnout převzetí písemnosti určené k doručení, pokud nejsou splněny zmíněné náležitosti. Dá se tedy shrnout, že tento způsob doručování přináší českým správním orgánům značné finanční i časové náklady a je poměrně náročný na komunikaci mezi orgány v ČR a členském státě EU, v němž se nachází sídlo Evropské společnosti.
 2. Doručování poštou – doručování poštou je na první pohled nejsnadnější možností doručení písemnosti do zahraničí. Doručování písemností poštou však musí splnit konkrétní podmínky stanovené přijímajícím státem. Každý stát stanovuje mírně odlišné podmínky a proto musí odesílající orgán tyto podmínky vždy pečlivě prozkoumat. Pokud by podmínky nebyly splněny, má adresát právo odmítnout převzít písemnost. Ve většině států jsou podmínky stanoveny tak, že je nutné přeložit písemnosti do úředního jazyka přijímajícího státu. To přináší další významné náklady pro odesílající orgán. Celkové náklady na tento způsob doručení mohou tedy dokonce přesáhnout náklady u způsobu zmíněného v bodě 1.
 3. Zasílání písemností konzulární nebo diplomatickou cestou – každý členský stát může osobám s bydlištěm nebo sídlem v jiném členském státě doručovat písemnosti také prostřednictvím svých diplomatických nebo konzulárních zástupců. Tento způsob doručování všaknepřiměřeně zatěžuje konzulární pracovníky a ministerstvo zahraničí ČR zaujalo stanovisko, že tento způsob doručování by neměl být využíván pokud možno vůbec. Každý z členských států může navíc deklarovat, že je proti tomuto způsobu doručování písemností na svém území. Sečteno podtrženo tento způsob doručování písemností v praxi vůbec nefunguje.
 4. Přímé doručování – písemnosti mohou být v jiném členském státě EU doručeny také přímo prostřednictvím úředních činitelů nebo jiných osob z odesílajícího státu. V praxi by to vypadalo tak, že např. některý ze soudních činitelů se vypraví do zahraničí předat písemnost osobně. Tento způsob doručování je však možný pouze se souhlasem státu, do kterého má být písemnost doručena, a mnoho států EU včetně České republiky tento způsob doručení vůbec nepovoluje.

Znaje již detaily jednotlivých možných variant doručování můžeme shrnout, že přenesení sídla české společnosti do zahraničí značně komplikuje jakékoliv správní řízení. Přináší velké náklady (překlady, ověřování dokumentů, studium podmínek doručování do jednotlivých států) zainteresovaným orgánům české správy na komunikaci s vedením Evropské společnosti a znamená rovněž významné časové prodlevy. Výsledkem je zmíněné snížení schopnosti českých úřadů vykonávat své pravomoce. V září 2006 se na Evropskou společnost transformovala například mediálně známá společnost DH. Motivy mohly být rozličné, krom image společnosti a daňové optimalizace zde však jistě hrálo roli i to, že přesunem sídla do jiné země ztratilo Česko nad DH exekutivní pravomoc. Případné vymáhání náhrady škod od DH se tím pro český stát značně komplikuje. Dalším důležitým motivem pro přesun sídla firmy DH byla jistě i ochrana investic a upevnění svých pozic v probíhajícím sporu s českým státem.

Rozhodujte se svobodně, kde se necháte zdaňovat!

Samotný proces přesídlení společnosti nemá pozitivní daňové dopady. Zanikající společnosti mají povinnost ke dni předcházejícímu vzniku SE sestavit mimořádnou účetní závěrku a podat daňová přiznání. Nově vzniklá Evropská společnost ale již může sídlit ve státě s výhodnějším daňovým režimem a podléhat svými celosvětovými příjmy nižší sazbě daně, například na Kypru. Je nutné si uvědomit, že SE společnost spadá pod standardní daňové zákony, tedy vztahují se na ni ustanovení o stálých provozovnách, smlouvy o zamezení dvojího zdanění či direktivy EU.

Proti ostatním běžným právním entitám má však Evropská společnost jednu obrovskou výhodu, která plyne právě z možnosti měnit svou daňovou rezidenci podle svých aktuálních potřeb. Například pokud Evropská společnost momentálně sídlí ve státě EU, kde nejsou osvobozeny prodeje z kapitálových účastí (prodeje podílů a akcií) nebo jsou osvobozeny až po dlouhém časovém testu (např. v Dánsku jsou to 3 roky povinné držby) a SE plánuje prodávat velký objem akcií, může před uskutečněním této důležité transakce přenést sídlo například na Kypr nebo do Nizozemska, kde jsou tyto prodeje za velmi mírných a snadno splnitelných podmínek zcela osvobozeny. Státy EU skýtají pestrou škálu daňových systémů, z nichž každý je výhodnější pro určité operace. Možnost využívat jejich specifika podle aktuální situace je mimořádnou vlastností Evropské společnosti.

Jak založit SE společnost

Postup založení Evropské společnosti je složitý a obsáhlý problém, o kterém by mohl být napsán článek na mnoho desítek stran. Shrneme tedy zakládací proces Evropské společnosti do několika hlavních bodů, které představují postupné kroky vedoucí k založení:

 1. vypracování projektu fúze – v první fázi vypracují řídící nebo správní orgány fúzujících společností (česká a slovenská a.s.) tzv. projekt fúze. Projekt fúze je rozsáhlá dokumentace, která určuje budoucí strukturu společnosti, rozdělení akcií, stanovy nové společnosti, vypořádání akcionářů, participaci zaměstnanců a celou dlouhou řadu dalších náležitostí.
 2. další povinnosti spojené s fúzí – vypracování projektu fúze s sebou nese mnoho dalších povinností. Ty upravují zákony všech zúčastněných států a normy komunitárního práva. Mezi zákonné povinnosti patří mimo jiné zpracování podrobné zprávy o projektu fúze, přezkoumání projektu soudním znalcem, uložení projektu fúze do sbírky listin rejstříkového soudu či sestavení konečné účetní závěrky ke dni, který předchází rozhodnému dni fúze.
 3. schválení projektu fúze valnou hromadou – projekt fúze musí schválit valná hromada fúzujících a.s. a toto schválení musí mít formu notářského zápisu.
 4. vydání osvědčení k fúzi – osvědčení k fúzi vydává notář po předložení veškeré požadované dokumentace. Osvědčení musí mít obě fúzující a.s. a jeho získání je v podstatě hlavním cílem v projektu Evropské společnosti.
 5. zápis SE do obchodního rejstříku – pokud je vydáno osvědčení v obou státech fúzujících společností, je cesta k založení Evropské společnosti otevřená. Příslušný orgán státu, ve kterém má být SE zapsána (např. Velká Británie, Kypr, Irsko atd.) již znovu nezkoumá, nakolik byly splněny podmínky uvedené v osvědčení, a po menším byrokratickém kolotoči zapíše Evropskou společnost do obchodního rejstříku.

Závěr:

Založení Evropské společnosti je vpravdě exkluzivním počinem a představuje výjimečnou možnost, jak převést sídlo fungující firmy do zahraničí, aniž by to nějak ovlivnilo její provoz. Zformování SE nabízí značné daňové, imagové a holdingové výhody, které jsou typické pro podnikání ze zahraničí. Přesun sídla stávající společnosti do zahraničí navíc znamená jistý únik z dosahu českých správních orgánů. Zcela mimořádnými vlastnostmi Evropské společnosti jsou možnost libovolně měnit svou daňovou rezidenci (country shopping) a využít méně nákladného monistického systému řízení. Raealizace projetku Evropské společnosti se řadí mezi luxusnější část služeb, které naše společnost nabízí, a to se pochopitelně promítá i v nákladech na její založení. Výsledný efekt však stojí za to!

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme