Daňové ráje VI

21. 12. 1998
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Charakteristika podnikatelského prostředí v Jersey, země, která poskytuje kvalitní finanční služby již více než třicet let a mezi ostatními daňovými ráji vyniká zejména flexibilní legislativou a připraveností vlády pružně reagovat na měnící se okolní tržní podmínky.

13/1998, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Charakteristika podnikatelského prostředí v Jersey.

V minulém díle našeho seriálu o daňově zajímavých jurisdikcích jsme se konečně dostali k evropským offshore centrům, z nichž jsme na první místo vybrali Gibraltar. O nic méně významná však není ani další evropská země, která poskytuje kvalitní finanční služby již více než třicet let a mezi ostatními daňovými ráji vyniká zejména flexibilní legislativou a připraveností vlády pružně reagovat na měnící se okolní tržní podmínky.

JERSEY

Nejenom na starém kontinentu, ale i v celém offshore světě existuje pouze několik zemí, které by mohly ostrovu Jersey konkurovat ohledně ochrany investorů. Její vysoká úroveň je založena na bezproblémových vztazích mezi vládou a finančním sektorem a zejména na skutečnosti, že téměř všechny banky registrované na území Jersey patří mezi 500 nejuznávanějších na světě nebo jsou alespoň částečně takovými finančními ústavy vlastněny. Celková výše kapitálových vkladů u těchto institucí se odhaduje na 124 mld. USD. Naznačené výhody jsou ovšem na druhé straně vyvažovány relativně vysokou finanční náročností registrace a správy místních podnikatelských subjektů.

Jersey je s rozlohou 117 km2 největší z Normandských ostrovů v průlivu La Manche. Leží přibližně 160 km jižně od Anglie a v nejbližším bodě pouze 20 km severozápadně od francouzského poloostrova Cherbourg. Obyvatelstvo ostrova čítá přibližně 89 000 obyvatel, z nichž téměř 30 % žije v hlavním městě Saint Helier. Úředními jazyky jsou angličtina a francouzština, která se používá především v soudnictví a zůstává oficiálním jazykem před královským soudem. Oficiální měnovou jednotou je jerseyská libra (Ł), jejíž kurs se váže na libru britskou v poměru 1:1. Status ostrova Jersey a ostatních ostrovů v průlivu La Manche je světově unikátní. Od roku 1066, kdy se normandský vévoda William stal anglickým králem, jsou sice v držení Anglie, ale nikdy nebyly kolonií nebo závislým územím Spojeného království. Hlavou státu je anglická královna, kterou v čele místní vlády zastupuje guvernér. Vláda je volena jednokomorovým zákonodárným shromážděním, jehož všichni členové jsou díky neexistenci politických stran nezávislí. Zákonodárné shromáždění má pravomoc rozhodovat o všech vnitřních záležitostech včetně rozpočtu a systému zdanění, zatímco Spojené království je odpovědné pouze za vnější vztahy. Jerseyský soudní systém se skládá z nižšího soudu (Petty Debts Court), královského soudu (Royal Court of Jersey), odvolacího soudu (Court of Appeal) a poradního výboru anglické královny Privy Council. Jersey disponuje vlastním právním systémem, jehož základem je angloamerické právo, které však časem získalo některé rysy práva francouzského.

DAŇOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SUBJEKTY 
Ani tentokrát neučiníme výjimku a podle zaběhané struktury těchto článků rozdělíme daňově zvýhodněné subjekty na společnosti, partnerships, trusty, banky a investiční fondy.

a) společnosti 
Na území ostrova Jersey je podle Zákona o společnostech (Companies (Jersey) Law, 1991) možno zakládat tři základní druhy společností - rezidentní, osvobozené a mezinárodní obchodní.

Rezidentní společnosti podléhají již od roku 1940 neměnné plošné míře zdanění příjmů ve výši 20 %, vedle níž neexistuje žádná daň z majetku, kapitálových příjmů, dědická, darovací, DPH nebo jiná. Rezidentní společnosti se však i přes toto relativně nízké zdanění pro účely mezinárodního daňového plánování příliš nevyužívají.

Osvobozené společnosti (tax exempt companies) nepodléhají dani z příjmu a namísto ní platí pouze roční poplatek, od 1. ledna 1998 zvýšený na 600 Ł. Status jerseyské osvobozené společnosti lze získat na základě žádosti, podmínkou přitom je, že akcionáři společnosti jsou nerezidentní.

Mezinárodní obchodní společnosti (International Business Companies) měly být původně podle představ jerseyské vlády chápány jako rezidentní a mít možnost využívat smluv o zamezení dvojího zdanění. Tato idea však narazila na odpor ze strany Spojeného království a daňové zatížení tohoto typu společností je tedy následující: mezinárodní obchodní společnost platí daň z příjmu plynoucího ze zdrojů ne jerseyském území se sazbou 30 % a daň z příjmu se sazbou v rozmezí 0,5 - 2 % z příjmů ostatních.

Prvním krokem při zakládání jerseyské společnosti je vypracování zakladatelské smlouvy a stanov společnosti a jejich zaslání příslušnému úřadu (Financial Services Department - FSD)společně s oznámením adresy registrovaného sídla, které musí být na území Jersey, jmen, státních příslušností a adres jednatelů a akcionářů a stručného popisu předpokládaných obchodních a investičních aktivit společnosti. Údaje o jednatelích a akcionářích společnosti jsou uloženy na FSD a jsou přístupné veřejnosti. Proces založení trvá obvykle asi 5 pracovních dní, nicméně při okamžitém splnění všech podmínek a zaplacení dodatečného poplatku jej lze výrazně zkrátit. Poplatek za registraci kapitálu při založení společnosti dosahuje výše 0,5 % základního jmění v rozmezí od 50 Ł do 5 000 Ł.

Obvyklá výše základního jmění je 10 000 Ł, případně ekvivalent v jiné měně, nicméně zákon vyžaduje pouze 2 Ł. Stejně tak postačuje emise dvou akcií po 1 Ł. Veškeré akcie musí být plně a v hotovosti splaceny. Společnost může emitovat akcie na jméno, preferenční akcie, umořitelné akcie, neumořitelné akcie, akcie s hlasovacími právy i bez nich, ale nikoli akcie na majitele a akcie bez nominální hodnoty. Předkládání účetních výkazů je vyžadováno pouze u rezidentních společností, nikoli u osvobozených, nicméně FSD si vyhrazuje právo požadovat výkazy kdykoli.

Společnost musí mít alespoň jednoho jednatele, kterým smí být fyzická osoba libovolné státní příslušnosti a místa trvalého pobytu. Má-li společnost pouze jediného jednatele, nemůže tento být zároveň tajemníkem společnosti (company secretary). Tajemníkem společnosti může být fyzická či právnická osoba jakékoli státní příslušnosti, která nemusí být rezidentem na Jersey. Jerseyskou společnost nemůže vlastnit jediná fyzická osoba, jinak není počet nebo typ akcionářů nijak omezen. Výroční zprávu obsahující jména jednatelů a akcionářů musí společnost předkládat každoročně do konce února společně s odevzdávacím poplatkem (filing fee) ve výši 120 Ł.

Standardní zakladatelské dokumenty jerseyské společnosti by měly obsahovat alespoň následující údaje:

Zakladatelská smlouva

 • jméno společnosti, které může být v jakémkoli jazyce používajícím latinskou abecedu, pokud jsou příslušné úřady informovány o jeho významu, nesmí být shodné nebo podobné jménu společnosti již existující, nesmí implikovat ilegální aktivity nebo souvislost s vládou; slova vyžadující licenci jsou například Jersey, Bank, Building Society, Savings, Loans, Insurance, Chamber of Commerce, Council, Trust, Finance nebo International a jejich cizojazyčné ekvivalenty; jméno společnosti s omezeným ručením musí končit slovem Limited, případně zkratkou Ltd. nebo francouzskými ekvivalenty (société avec responsabilité limitée, nebo SARL),
 • registrovaná adresa,
 • údaje o velikosti základního jmění a počtu a nominální hodnotě akcií,
 • prohlášení o omezenosti ručení akcionářů,
 • podmínky splácení akcií a postihy v případě nesplacení,
 • v případě, že je společnost založena na dobu určitou, délku této doby,
 • plná jména a adresy upisovatelů akcií,
 • údaj, zda oprávněný vlastník někdy v minulosti bankrotoval nebo přivedl společnost k úpadku,
 • údaj, zda má oprávněný vlastník v některé jiné jerseyské společnosti podíl převyšující 25%.

Stanovy společnosti

 • informace o možných způsobech změny základního jmění společnosti,
 • podmínky vydávání akciového certifikátu,
 • způsoby a možnosti převodu a předání akcií, druhy emitovaných akcií a jejich konsolidace,
 • jména a adresy všech akcionářů i počet akcií, které vlastní,
 • podmínky oznamování a svolávání valné hromady včetně způsobu hlasování a možnosti účasti prostřednictvím zástupce,
 • práva a povinnosti jednatelů společnosti, způsoby jejich odvolávání a metodika jednání a hlasování na schůzích,
 • údaje o tajemníkovi společnosti.

Základní předpoklady založení jerseyské osvobozené společnosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

zdanění zahraničních příjmů společnosti ne
minimální počet jednatelů společnosti 1
minimální počet akcionářů společnosti 2
přípustnost akcií na majitele ne
požadován registrační agent ano
požadováno registrované sídlo ano
požadován tajemník společnosti ano
požadováno předkládání účetnictví ne
požadována místní valná hromada ne
minimální roční paušální poplatek státu 600 L

b) partnerships 
Zákon o limited partnerships (Limited Partnerships (Jersey) Law, 1994) umožňuje vytvářet na Jersey limited partnerships, jejichž podstata je stejná jako u dříve charakterizovaných států. Limited partnership se nejčastěji zakládá z investičních důvodů a je oblíbeným nástrojem pro rizikové investice nebo výstavbu nemovitostí. V pozici general partner vystupuje obvykle společnost s omezeným ručením.

Limited partnership se zakládá prostřednictvím podání prohlášení na registru limited partnership (Registrar of Limited Partnership), který je veden při FSD. Prohlášení musí obsahovat jméno partnership, adresu registrovaného sídla, údaje o general partners a dobu, na kterou je partnership zřizováno. Podle Zákona o regulaci půjček (Control of Borrowing (Jersey) Law, 1958)musí limited partnership získat před vytvořením partnerských podílů souhlas Finančního a ekonomického výboru (Finance and Economics Committee).

Limited partnership nepodléhá žádným ročním poplatkům, jednorázové poplatky činí 500 Ł za registraci prohlášení a vydání osvědčení o založení, případně 100 Ł za registraci dodatku k prohlášení. Příjem rezidentních společníků podléhá dani z příjmu v plné výši, příjem nerezidentních společníků pouze do výše příjmů plynoucích z jerseyských zdrojů s výjimkou úroků z bankovních vkladů. Za podávání daňového přiznání je odpovědný general partner, resp. první jmenovaný general partner, je-li jich více.

c) trusty 
Zakládánítrustů na Jersey umožnil Zákon o trustech (Trust (Jersey) Law, 1984), který byl od té doby již dvakrát novelizován a v současnosti se připravuje novela další týkající se „necharitativních" trustů (non-charitable purpose trust). Právní úprava trustů na Jersey je založena na základních principech britského trustového práva doplněného řadou inovací. Mezi hlavní principy převzaté z anglického práva lze zařadit:

 • povinnost správců trustu převzít kontrolu nad aktivy trustu,
 • povinnost správců trustu řídit a investovat aktiva trustu uvážlivě a užívat veškeré své pravomoci v dobré víře pro užitek beneficientů,
 • společnou a nerozdílnou odpovědnost správců trustu za porušení trustu,
 • povinnost správců trustu jednat ve vztahu k beneficientům nestranně,
 • zákaz jakéhokoli zisku z trustu pro správce trustu.

Naopak jako nejvýznamnější originální inovace zavedené do problematiky trustů na Jersey lze jmenovat:

 • omezení maximální doby trvání trustu na 100 let (s výjimkou charitativních trustů),
 • osobní odpovědnost jednatelů trustové společnosti za škody v případě porušení trustu, přičemž termín jednatel pro tento případě zahrnuje jakoukoli osobu zastávající řídící pozici, jakoukoli osobu, podle jejíchž instrukcí společnost fungující jako správce trustu obvykle jedná, nebo jakoukoli osobu vlastnící více než 1/3 hlasovacích práv na valné hromadě společnosti fungující jako správce trustu nebo její mateřské společnosti,
 • přesná zákonná vymezení, v jakém rozsahu a za jakých okolností se podmínky trustu na správce trustu nevztahují a do jaké míry je odpovědný pouze za škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Velmi významná je druhá novelizace zákona o trustech, přijatá v roce 1991, která přizpůsobila právní úpravu trustů podmínkám Haagská konvence o právu uplatnitelném na trusty a jejich uznávání. Jersey se signatářem této úmluvy stalo v březnu 1992.

d) banky 
Registrace bank na Jersey se řídí podle Zákona o bankovnictví (Banking Business (Jersey) Law, 1991) a jeho doplňujících předpisů (Banking Business (General Provisions) (Jersey) Order, 1991). Celá legislativa ohledně bankovního sektoru stojí na základní myšlence omezení bankovního podnikání na ostrově pouze na takové instituce, které budou napomáhat stávajícímu postavení Jersey jako uznávaného mezinárodního finančního centra. Tato myšlenka se promítá do představy Finančního a ekonomického výboru o žadatelích o bankovní licenci a založení samostatné banky nebo pobočky. Vhodný žadatel by tedy například měl:

 • být finanční institucí s mezinárodně uznávanou pověstí a reputací,
 • být založen v oblasti, která dosud není plně pokryta bankovními institucemi registrovanými na Jersey,
 • v podnikatelském plánu představit svůj předpokládaný přínos pro Jersey alespoň během nejbližších tří let,
 • být pod dohledem všeobecného kontrolního orgánu v zemi svého založení (takový orgán bude požádán o souhlas s registrací subjektu na území Jersey),
 • splňovat doporučení basilejského výboru ohledně 10% platební schopnosti a podléhat pravidelnému auditu.

Už z těchto podmínek je vidět, že registrace banky na území Jersey není nijak jednoduchou a v důsledku ani levnou záležitostí.

e) investiční fondy 
Již od konce šedesátých let je Jersey vyhlášeným centrem pro kolektivní investování. Základními legislativními předpisy pro tuto oblast jsou výše zmíněný Zákon o regulaci půjček aZákon o investičních fondech (Collective Investment Funds (Jersey) Law, 1988). Na základě těchto zákonů disponuje Finanční a ekonomický výbor rozsáhlými pravomocemi ohledně umožnění založení fondů a požadavky pro jednotlivé zakladatele může dokonce případ od případu korigovat podle povahy zakládaného fondu. Zákon o investičních fondech definuje dvě kategorie fondů - tzv. unclassified funds, které jsou schvalovány a kontrolovány podle své konkrétní povahy, a tzv. recognised funds, které musí splnit řadu dodatečných požadavků blížících se legislativě investičních fondů ve Spojeném království. Všichni funkcionáři recognised fondu, ať už fyzické nebo právnické osoby, musí být navíc rezidenty Jersey.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme