Daňové ráje IV

19. 10. 1998
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Charakteristika podnikatelského prostředí v Hongkongu. Stejně jako u všech dříve popsaných jurisdikcí existuje i v Hongkongu více druhů daňově zvýhodněných podnikatelských subjektů, které jsme tentokrát rozdělili na společnosti, partnerships, banky a pojišťovny.

10-11/1998, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Charakteristika podnikatelského prostředí v Hongkongu.

Jak jsme předeslali hned v úvodní části našeho seriálu o daňově zajímavých oblastech, budeme se při charakterizování jednotlivých offshore center pohybovat postupně směrem od karibských daňových rájů až k některým standardním, ale přesto velmi zajímavým evropským jurisdikcím. V tomto díle tedy opustíme karibské ostrovy a přesuneme se přes Pacifik do východní Asie. Zde navštívíme zemi, ve které sice v minulém roce proběhly radikální politické i hospodářské změny (pravděpodobně k horšímu), nicméně která si nadále udržela významné postavení mezi hrstkou nejvýznamnějších světových finančních center.

HONGKONG

Dne 1. července 1997 předalo Spojené Království Velké Británie a Severního Irska vládu nad kolonií Hongkong do rukou Čínské lidové republiky. Přes tuto poněkud alarmující skutečnost však Hongkongu díky tzv. Společné deklaraci (Joint Declaration), uzavřené mezi vládami Spojeného Království a ČLR v roce 1984, zůstává vysoká míra autonomie a status speciálního administrativního regionu (Special Administrative Region) v ČLR. Čínská vláda je odpovědná za zahraniční vztahy a obranu a má možnost ovlivňovat i ekonomické vztahy s jinými zeměmi. Nicméně Společná deklarace zároveň pro dalších 50 let zaručuje Hongkongu zachování stávajícího systému v těchto hlavních bodech:

 • místní vláda pokračuje ve své práci a má plnou pravomoc ohledně zákonodárných, exekutivních a právních záležitostí,
 • existující právní, sociální a ekonomický systém zůstává v platnosti,
 • respektují se veškeré formy majetku hongkongských nerezidentů včetně dědictví,
 • zachovává se současný ekonomický stav včetně finančního trhu a volně směnitelného hongkongského dolaru jako oficiální měnové jednotky,
 • finanční systém zůstává nezávislý a centrální vláda ČLR nesmí zvyšovat žádné hongkongské daně ani uvalovat daně nové,
 • Hongkongu zůstává status odděleného teritoria a svobodného přístavu.

Podrobná právní opatření jsou obsažena v Základním zákonu (Basic Law of the Hongkong Special Administrative region), který ČLR přijala v roce 1990 jako „ústavu" Hongkongu nabývající účinnosti právě 1. července 1997. Tento zákon obsahuje také závazné ustanovení, že „stávající kapitalistický systém a způsob života zůstane dalších 50 let nezměněn" a „bude zajištěno vhodné ekonomické a právní prostředí pro zachování Hongkongu jako mezinárodního finančního centra".

Hongkong nalezneme na jihovýchodním okraji ČLR a přilehlých ostrovech. Na celkové rozloze přibližně 1 040 km čtverečních žije asi 6,3 miliónu obyvatel většinou čínského původu, což z Hongkongu činí jednu z nejhustěji zalidněných oblastí na světě. Hlavním městem je Victoria ležící na Hongkong Island. Oficiálními jazyky jsou angličtina a čínština, přičemž angličtina se užívá především v obchodních a politických kruzích, čínština hlavně v tuzemském obchodu a průmyslu. Oficiální měnovou jednotkou je hongkongský dolar (HK$), jehož kurs se od roku 1983 na základě dohody dlouhodobě pohybuje okolo 1 US$ = 7,8 HK$.

DAŇOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SUBJEKTY 
Stejně jako u všech dříve popsaných jurisdikcí existuje i v Hongkongu více druhů daňově zvýhodněných podnikatelských subjektů, které jsme tentokrát rozdělili na společnosti, partnerships, banky a pojišťovny.

a) společnosti 
Legislativa Hongkongu nezná pojem mezinárodní obchodní společnosti (International Business Company, IBC) ve smyslu, jak je chápán na Britských Panenských ostrovech nebo na Bahamách, ani pojetí rezidentních a nerezidentních společností - veškeré na Hongkongu založené společnosti jsou tak chápány jako onshore, tedy plně zdanitelné. Z tohoto hlediska tedy Hongkong nelze zařadit mezi offshore centra nebo daňové ráje, nicméně je standardní jurisdikcí s daňovou zátěží téměř minimální. Nejvýznamnější výhody tohoto přístupu lze zjednodušeně shrnout přibližně následovně:

 • všechny společnosti založené v Hongkongu jsou chápány a posuzovány stejně, všechny tedy mají možnost využívat místního minimálního zdanění a přitom nevznikají žádné pochybnosti vzhledem k jejich offshore charakteru,
 • jedním ze základních principů hongkongského zdanění je neexistence daně z příjmů právnických osob uvalované na příjmy ze zahraničních zdrojů, a to ani v případě, kdy jsou takové příjmy následně do Hongkongu převedeny (rozlišení se tedy neprovádí na základě rezidentství, ale pouze podle zdroje příjmů),
 • typickou charakteristikou Hongkongu je vysoce profesionální zázemí, moderní telekomunikační síť a vynikající infrastruktura i dopravní spojení,
 • neexistuje žádná devizová kontrola.

Nejobvyklejší formou podnikání, která je na území Hongkongu využitelná pro mezinárodní obchodní transakce, je soukromá akciová společnost s omezeným ručením (Private Limited Company, PLC), jejíž nejvýznamnější přednosti jsou následující:

 • neexistuje předepsaná minimální výše akciového kapitálu, nicméně schválený akciový kapitál podléhá poplatku správci rejstříku ve výši 0,6 % (standardní výše akciového kapitálu činí 1 000 HK$),
 • akciový kapitál může být vyjádřen v libovolné měně, přičemž jakákoli pozdější změna této měny vyžaduje souhlas Nejvyššího soudu,
 • účetní knihy mohou být vedeny v jiné měně, než v jaké je vyjádřen akciový kapitál,
 • společnost může emitovat jak běžné, tak preferenční akcie (pravomoci spojené s preferenčními akciemi musí být deklarovány ve stanovách společnosti), nicméně nesmí emitovat akcie na majitele.

Hongkongská PLC nesmí bez příslušné licence podnikat jako banka, pojišťovna, trust, investiční fond atd. Dále nemá právo prodávat své akcie veřejnosti ani přijímat od veřejnosti vklady. Veškeré účetní záznamy společnosti musí být jednou ročně ověřeny jmenovaným auditorem, který musí být členem hongkongské účetní komory, a následně zaslány společně s výroční zprávou obchodnímu rejstříku (veškeré informace o společnosti v rejstříku - zejména údaje o jednatelích, akcionářích, tajemníkovi, registrovaném sídle, zakladatelské dokumenty atd. jsou veřejně přístupné.

Prvním krokem při zakládání společnosti je příprava zakladatelských dokumentů, tedy zakladatelské smlouvy (Memorandum of Association) a stanov společnosti (Articles of Association). Dokumenty jsou zaslány do obchodního rejstříku a přibližně po týdnu až deseti dnech vydá správce rejstříku osvědčení o založení (Certificate of Incorporation). Nejpozději do 28 dní od vydání tohoto osvědčení je společnost povinna oznámit správci rejstříku adresu svého registrovaného sídla na území Hongkongu (toto sídlo nemusí být shodné s obchodním sídlem firmy). Registrační poplatek za založení hongkongské společnosti činí 2 250 HK$ a stejná částka je následně placena každoročně jako vládní licenční poplatek. Zakladatelské dokumenty by měly standardně obsahovat minimálně následující informace:

Zakladatelská smlouva

 • jméno společnosti (jméno společnosti nesmí být shodné se jménem již existujícím, nesmí implikovat vztah ke královské rodině nebo vládě, musí být v angličtině a končit označením Limited; mezi jména vyžadující zvláštní souhlas nebo licenci patří zejména Assurance, Bank, British, Building Society, Chartered, Co-operative, Imperial, Insurance, Investment Fund, Municipial, Royal, Savings, Tourist Association, Trust atd.,
 • adresu registrovaného sídla společnosti na území Hongkongu,
 • předměty činnosti společnosti,
 • deklaraci omezenosti ručení jednotlivých členů,
 • výši a použitou měnu akciového kapitálu,
 • druhy emitovaných akcií a jména a adresy upisovatelů akcií.
 • minimálně dva podpisy zakladatelů společnosti

Stanovy společnosti

 • počet členů společnosti,
 • podmínky svolávání výročních a mimořádných valných hromad společnosti, úpravu jednání na těchto hromadách, popis hlasovacích práv členů společnosti, schvalovací kvóra,
 • práva a povinnosti jednatelů a tajemníka společnosti včetně možnosti jejich zastupování,
 • požadavky vztahující se k pečeti společnosti,
 • podmínky vedení účetnictví a auditu.

Následující tabulka shrnuje základní předpoklady pro založení hongkongské společnosti: 
 

zdanění zahraničních příjmů společnosti ne
minimální počet jednatelů společnosti 2
minimální počet akcionářů společnosti 2
přípustnost akcií na majitele ne
požadován registrační agent -
požadováno registrované sídlo ano
požadován tajemník společnosti ano
požadováno předkládání účetnictví ano
požadována místní valná hromada ne
minimální roční paušální poplatek státu 2.250 HK$

Kromě společností založených přímo v Hongkongu jsou pro účely mezinárodního obchodu hojně využívány také čistě zahraniční společnosti, které se na území Hongkongu pouze určitým způsobem reprezentují. Toho lze dosáhnout dvěma základními způsoby:

 • Založením pobočky (Branch Office) zahraniční společnosti, která se následně stává právním subjektem podléhajícím stejným legislativním a daňovým podmínkám jako společnost založená v Hongkongu. Zahraniční společnost, která hodlá na území Hongkongu založit pobočku, musí být nejpozději do jednoho měsíce od založení pobočky zapsána do hongkongského obchodního rejstříku. Registrace nabývá platnost obvykle do tří týdnů od okamžiku zaslání kopií zakladatelské smlouvy, stanov společnosti, seznamu jednatelů a tajemníků společnosti a podrobností ohledně rezidentního představitele společnosti obchodnímu rejstříku. Ke své činnosti musí zahraniční společnost s hongkongskou pobočkou získat tzv. Obchodní osvědčení o registraci (Business Registration Certificate), a to za poplatek 2 250 HK$.
 • Nechce-li se zahraniční společnost v Hongkongu registrovat, může využít postavení tzv.místního zastoupení (Representative Office). Zastoupení zahraniční společnosti nesmí v Hongkongu provozovat žádnou podnikatelskou činnost, která by způsobovala právní závazky. Nicméně existuje několik zavedených výjimek, například běžné právní vztahy s vlastníkem nemovitosti při pronájmu kanceláře nebo se zaměstnanci. K založení zastoupení je opět nezbytné Obchodní osvědčení o registraci.

b) partnerships 
Angloamerický právní systém v Hongkongu umožňuje zakládání partnership, a to standardně ve dvou základních podobách - general partnership a limited partnership, které se vzájemně liší zejména mírou odpovědnosti a možností účasti na řízení jednotlivých partnerů. Zatímco v general partnership ručí za závazky společnosti všichni partneři celým svým majetkem a mají stejné právo podílet se na řízení a rozhodování, v limited partnership musí existovat nejméně jeden neomezeně ručící general partner, a alespoň jeden limited partner, který ručí pouze do výše svého vkladu a nemůže zasahovat do správy a řízení partnership. Partnerships jsou obvykle regulovány prostřednictvím uzavřené partnerské dohody, nicméně existuje i Výnos o partnership (Partnership Ordinance), jehož obecná ustanovení mohou být aplikována v případě neexistence partnerské dohody. S výjimkou některých profesionálních partnerships je maximální počet společníků omezen na 20.

Jediným nutným krokem k založení obou typů partnerships je získání Obchodního osvědčení o registraciLimited partnership musí být zapsáno v obchodním rejstříku, jinak bude považováno za general partnership.

c) banky 
Bankovní sektor je v Hongkongu regulován Výnosem o bankovnictví (Hongkong Banking Ordinance), na jehož dodržování (zejména ohledně stanovených podmínek týkajících se kapitálu, likvidity, výkazů, vlastnictví, řízení a finančních omezení) dohlíží Měnový úřad (Monetary Authority). Podle zmíněného zákona je možno zakládat a provozovat tři základní druhy finančních institucí:

 • Licencovaná banka (Licensed Bank) plní funkci klasického bankovního domu včetně poskytování běžných a spořitelních účtů a přijímání depozit libovolné výše a doby splatnosti. Výše úrokových měr podléhá regulaci ze strany Hongkongské bankovní asociace (Hongkong Association of Banks) s výjimkou vkladů přesahujících 500 000 HK$, u kterých mohou banky určovat úrokovou míru volně. Místní zájemce o založení tohoto typu banky musí být nejméně deset let autorizovanou institucí podle bankovního zákona, nesmí být sesterskou společností jiné licencované banky a musí disponovat splaceným akciovým kapitálem ve výši minimálně 150 milionů HK$, veřejnými depozity ve výši minimálně 3 mld. HK$ a celkovými aktivy minimálně 4 mld. HK$. Zahraniční zájemci o bankovní licenci musí být členy bankovní skupiny s minimální hodnotou aktiv 16 mld. US$ a navíc musí pro hongkongské banky existovat určitá možnost reciprocity v zemi založení zahraničního zájemce. Registrační i následný roční licenční (obnovovací) poplatek dosahují stejné výše 474 340 HK$.
 • Banka s omezenou licencí (Restricted Licence Bank, RLB) může přijímat depozita s libovolnou dobou splatnosti, ale omezená minimální výší 500 000 HK$, dále nemůže poskytovat běžné ani spořitelní účty a podnikat jako povinná nebo inkasní banka. Na druhé straně nepodléhá žádnému omezení ohledně výše úrokových měr. Zájemce o licenci musí disponovat splaceným kapitálem v minimální výši 1 mil. HK$ a musí být pro udělení licence „způsobilý a vhodný". Uznání způsobilosti a vhodnosti je podmíněno řadou různých faktorů (např. kompetence managementu společnosti, celková pozice společnosti resp. mateřské společnosti, počet osob rezidentních v Hongkongu, které mají ve společnosti řídící pravomoc nebo totožnost osob vlastnících přes deset procent akciového kapitálu společnosti). Konečné rozhodnutí vydává finanční tajemník (Financial Secretary). Jestliže je RLB zahraniční banka a obsahuje slovo banka nebo jeho odvozeniny ve svém názvu, musí k tomuto jménu připojit termín restricted licence bank. Registrační i následný roční licenční (obnovovací) poplatek dosahují stejné výše 384 270 HK$.
 • Depozitní společnost (Deposit-Taking Company, DTC) může přijímat pouze depozita s minimální dobou splatnosti tři měsíce a v minimální výši 100 000 HK$. Stejně jako RLB nesmí ani DTC poskytovat běžné ani spořitelní účty nebo podnikat jako povinná nebo inkasní banka. Zakladatel DTC musí být uznán způsobilým podle stejných pravidel jako zakladatel RLB, ale bankovní komisař (Banking Commissioner) má narozdíl od RLB pravomoc zamítnout žádost o licenci i v případě, že jsou všechny obvyklé podmínky splněny. Minimální výše splaceného kapitálu je 25 mil. HK$, registrační i následný roční licenční (obnovovací) poplatek dosahují stejné výše 113 020 HK$.

d) pojišťovny 
Hongkongský Výnos o pojišťovacích společnostech (Insurance Companies Ordinance) stanoví, že podnikat na území Hongkongu v pojišťovnictví může:

 • autorizovaná pojišťovací společnost,
 • společnost Lloyds,
 • asociace pojišťovatelů schválená guvernérem.

Žádost o autorizaci pro libovolný druh podnikání v pojišťovnictví může na pojišťovacím úřadě(Insurance Authority) podat jakákoli společnost. Autorizace bude zamítnuta v případě, že její jednatelé nebo kontroloři nebudou uznáni jako osoby „způsobilé a vhodné" vykonávat tyto funkce. Mezi další důležité požadavky, které musí zájemce splnit, lze zařadit:

 • povinnou minimální výši čistého obchodního jmění společnosti (závisí na výši příjmů z pojistného během minulého fiskálního roku a typu podnikání v pojišťovnictví, které chce zájemce provozovat), stanovený minimální akciový kapitál společnosti - 5, resp. 10 mil. HK$ podle typu podnikání v pojišťovnictví, které chce zájemce provozovat,
 • adekvátní krytí podnikatelského rizika,
 • schopnost plnit závazky společnosti.

Každý autorizovaný pojišťovatel je povinen zasílat účetní výkazy pojišťovacímu úřadu do šesti měsíců od konce účetního období, ke kterému se vztahují. Každá pojišťovna platí pojišťovacímu úřadu roční poplatek ve výši 50 000 HK$.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme