Daňové ráje III

07. 09. 1998
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Charakteristika podnikatelského prostředí na Bermudách. Bermudské souostroví je klasickým případem rozvinuté a úspěšné offshore jurisdikce, která sdílí řadu společných znaků se svými jižními sousedy v Karibském moři. Dva rysy, které jsou pro nejstarší britskou kolonii charakteristické, však jinde nenajdeme.

9/1998, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Charakteristika podnikatelského prostředí na Bermudách.

V dalším pokračování našeho představování základních možností využití daňového plánování v některých zemích světa se dostáváme k dalšímu offshore centru, které není (nebo by nemělo být) v České republice úplně neznámým pojmem. Narozdíl od minule přiblížených Britských Panenských ostrovů však v tomto případě nejsou klíčem k popularitě sponzoři politických stran, ale určitá zajímavá majetková propojení nejsledovanější české televizní stanice - TV Nova.

BERMUDY

Bermudské souostroví je klasickým případem rozvinuté a úspěšné offshore jurisdikce, která sdílí řadu společných znaků se svými jižními sousedy v Karibském moři. Dva rysy, které jsou pro nejstarší britskou kolonii charakteristické, však jinde nenajdeme. Jedná se zejména o mimořádně vysokou hospodářskou úroveň (HDP na Bermudách činil v roce 1996 světově unikátních 29 000 US$ na osobu, čehož nedosahují žádné jiné vyspělé ekonomické velmoci), a rozvinutý sektor pojišťovnictví.

Bermudy bývají často chybně považovány za typické souostroví v karibské oblasti, ačkoli se ve skutečnosti nacházejí asi 1 500 kilometrů severněji, přibližně na úrovni Severní Karolíny. Svou celkovou rozlohou je souostroví malé i v porovnání s karibskými jurisdikcemi. Stovka korálových ostrůvků spojených mezi sebou mosty nebo trajektovými linkami zaujímá rozlohu asi 50 čtverečních kilometrů. Žije zde přibližně 62 600 obyvatel, většinou evropského nebo afrického původu. Hlavním městem je Hamilton. Úředním jazykem je angličtina a měnovou jednotkou bermudský dolar (Bd$) fixovaný v poměru 1:1 na dolar americký. V současnosti jsou na bermudském území volně v oběhu obě měny. Stejně jako u dalších závislých území Velké Británie stojí v čele této země guvernér, kterého jmenuje britská královna. Zákonodárným orgánem Bermud je dvoukomorový parlament složený ze čtyřicetičlenného parlamentu a jedenáctičlenného senátu. Soudní i právní systém je silně ovlivněn právními normami Spojeného království. Nová legislativa na Bermudách vzniká buď přijetím nového zákona bermudským parlamentem nebo rozšířením britského zákona i na území Bermud. Většina bermudských zákonů tak kopíruje zákony britské, v některých případech jsou však přizpůsobeny místním podmínkám nebo nereflektují pozdější novely, ke kterým došlo ve Velké Británii.

Z hlediska offshore finančního sektoru jsou Bermudy obecně známým a uznávaným centrem. Na ostrovech nalezneme přes šest tisíc společností, mezi nimiž nechybí ani řada vůdčích nadnárodních korporací. Narozdíl o Bahamského společenství nebo Britských Panenských ostrovů neexistuje na Bermudách pro offshore subjekty speciálně vytvořená legislativa, ale všechny společnosti se řídí podle Zákona o společnostech (Companies Act). Tento zákon byl od svého schválení v roce 1981 již pětkrát novelizován, nicméně jeho původním vzorem stále zůstává anglický zákon o společnostech z roku 1948. K nejzajímavějším výhodám podle desáté části zmíněného zákona patří například absence daňové povinnosti garantovaná guvernérem pro osvobozené entity minimálně do roku 2016, neexistence devizové kontroly nebo vysoký stupeň diskrétnosti a úcty k soukromí.

DAŇOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SUBJEKTY 
Stejně jako v předchozích článcích se pokusíme daňově zvýhodněné subjekty dostupné na Bermudách rozdělit do několika druhů. V případě Bermud to budou společnosti, partnerships, trusty, banky a pojišťovny, investiční fondy a registrace lodí.

a) společnosti 
Jak vyplývá z výše zmíněné neexistence speciální legislativy, není na Bermudách pro mezinárodní obchodní aktivity využíván nějaký zvláštní druh společností. Offshore společnost se zakládá podle uvedeného standardního společenstevního zákona a na základě dodržování určitých podmínek získává status od zdanění osvobozeného subjektu (exempted company). Vedle tohoto zákona je zvýhodnění osvobozených společností obsaženo také v Zákoně o daňové ochraně osvobozených entit (Exempted Undertakings Tax Provision Act, 1966). Současně s osvobozením od daně je však takové společnosti znemožněno provozovat obchodní činnost na území Bermud, vlastnit na bermudském území pozemek, nakupovat státní obligace apod. S výjimkou maloobchodu však osvobozená společnost smí provozovat i činnost ze zákona vyhrazenou rezidentním společnostem (rezidentní společnosti musí být minimálně z 60 % vlastněny občany Bermud), pokud k tomu od ministra financí obdrží povolení ve formě licence. Bez příslušné licence nelze podnikat ani v oboru bankovnictví, pojišťovnictví, kolektivního investování nebo investičního poradenství. Základní výhody osvobozených společností jsou následující:

 • společnost nepodléhá dani z příjmů, ze zisku, ze mzdy, z kapitálových investic, darovací, dědické, z nemovitostí ani žádnému jinému přímému zdanění,
 • společnosti nejsou povinny platit kolkovné ani jiné podobné poplatky,
 • vláda žádným způsobem neeviduje jména jednatelů osvobozených společností,
 • není vyžadováno vypracovávání výroční zprávy,
 • osvobozené společnosti nepodléhají povinnému auditu.

Vedle výhod samozřejmě pro osvobozené společnosti existují i určité povinnosti. Mezi nejzákladnější lze zařadit povinné založení místního registrovaného sídla, jmenování registračního agenta, disponování nejméně dvěma rezidentními jednateli (tito jednatelé musí být fyzické osoby) a nutnost jmenování tajemníka společnosti. Tajemník je zvláštní funkce, kterou sice vyžaduje zákon, nicméně její konkrétní náplň a povinnosti se stanovují ve vnitřních předpisech společnosti.

Registraci osvobozené společnosti předchází rezervace obchodního jména u správce rejstříku, doprovázená zveřejněním inzerátu, uvádějícím jméno a cíle společnosti společně s vyjádřením úmyslu zaregistrovat společnost na Bermudách. Podmínkou úspěšné registrace je souhlas zvláštního vládního orgánu zvaného Bermudský peněžní úřad (Bermuda Monetary Authority, BMA). Ministrovi financí, který je v čele tohoto úřadu, musí být předložena žádost, návrh zakladatelské smlouvy a nevratný poplatek ve výši 185 US$. BMA za dodržení pravidel diskrétnosti věnuje pozornost tomu, kdo bude majitelem zakládané společnosti, k čemuž zpravidla potřebuje i reference od některé věrohodné banky. Registrace, která trvá obvykle deset dní až tři týdny, je podmíněna konečným souhlasem ministra financí a následným zaplacením dalších 55 US$. V případě kladného rozhodnutí musí být do šesti měsíců správci rejstříku předložena definitivní verze zakladatelské smlouvy, na jejímž základě obdrží zakladatel osvědčení o založení společnosti. Roční vládní poplatky jsou podle výše základního jmění společnosti následující:

Základní jmění NPIPoplatek
do 0 do 12 tis. US$ 1.680 US$
od 12 do 120 tis. US$ 3.360 US$
od 120 tis do 1,20 mil. US$ 5.040 US$
od 1,2 do 12 mil. US$ 6.720 US$
od 12 do 100 mil. US$ 8.400 US$
od 100 do 500 mil. US$ 15.000 US$
od nad 500 mil. US$ 25.000 US$

Standardní zakladatelské dokumenty bermudské osvobozené společnosti tvoří zakladatelská smlouva a stanovy společnosti (bye-laws), které upravují vnitřní organizaci a strukturu společnosti. Dokumenty by měly kromě jiného obsahovat zejména následující ustanovení:

Zakladatelská smlouva

 • jméno společnosti, které může být v jakémkoli jazyce používajícím latinku; jedná-li se o společnost s omezeným ručením, musí jméno končit slovem limited; obecně vyloučena jsou slova Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Co-operative, Municipal apod. a nikdy není možné použít jméno společnosti již existující,
 • předmět činnosti společnosti (obvykle bývá značně rozsáhlý a zahrnuje nejrůznější aktivity),
 • jména, adresy, národnosti a podpisy všech zakladatelů společnosti,
 • výše schváleného akciového kapitálu a jeho rozdělení do akcií,
 • informaci o omezenosti nebo neomezenosti ručení akcionářů,
 • specifikaci doby trvání společnosti, pokud existuje.

Stanovy společnosti

 • údaje ohledně postupu jednání a hlasování na valné hromadě,
 • povinnosti týkající se vedení účetnictví (ačkoli vedení účetnictví není ze zákona povinné, společnost se může dobrovolně rozhodnout vést některé knihy nebo výkazy),
 • povinnosti tajemníka společnosti,
 • informace týkající se akcií, jejich vydání a převodů, obměny akcionářských práv, výplaty dividend apod.,
 • pravomoci jednatelů, akcionářů a všech ostatních členů společnosti,
 • zákonné požadavky vzhledem k pečeti společnosti,
 • specifikace formy výplaty dividend, jejich vyhlášení, rezervního fondu aj.

Základní informace o předpokladech pro založení bermudské osvobozené společnosti uvádíme v následující tabulce: 

zdanění zahraničních příjmů společnosti ne
minimální počet jednatelů společnosti 2
minimální počet akcionářů společnosti 1
přípustnost akcií na majitele ne
požadován registrační agent ano
požadováno registrované sídlo ano
požadován tajemník společnosti ano
požadováno předkládání účetnictví ne
požadována místní valná hromada ano
minimální roční paušální poplatek státu 1.860 US$

Stejná pravidla jako u osvobozených společností se uplatňují na zahraniční společnosti, tedy společnosti založené jinde než na Bermudách. V souladu s požadavky bermudských zákonných předpisů tak mohou zahraniční společnosti na Bermudy přesunout své hlavní sídlo, nebo, což je častější případ, otevřít na Bermudách pobočku.

b) partnerships 
Existenci partnerships na Bermudách stojí jednak na dvou historických právních předpisech -Zákonu o partnerships (Partnership Act, 1902) Zákonu o limited partnerships (Limited Partnership Act 1883) - a jednak na aktuálnějších Zákonech o osvobozených partnerships (Exempted Partnership Act, 1992) a o zahraničních partnerships (Overseas Partnerships Act, 1995).

Legislativa upravující tuto oblast v podstatě přebírá obecné principy anglického práva. Stejně jako v jiných jurisdikcích je základním rysem partnerships rozdělení na general a limited a absence právní subjektivity. Pro veškeré praktické účely je však partnership považováno za právní subjekt oprávněný obchodovat pod svým obchodním jménem a účastnit se právních i soudních jednání.

Offshore partnerships, tedy entity, které realizují svou činnost mimo území Bermud a jsou tvořeny nerezidentními společníky, jsou díky svému postavení označovány jako osvobozené. Kromě nich bermudské zákony uznávají ještě mezinárodní partnerships, založené podle zákonů jiné jurisdikce. Jejich právní postavení odpovídá osvobozeným partnerships.

Základním krokem při registraci partnership je sepsání žádosti, kterou přijímá BMA. Předepsaná podoba takové žádosti neexistuje, musí však obsahovat jméno a obecné určení zaměření vznikajícího partnership a rovněž jména společníků. Žádost musí být doplněna kopií zakladatelské smlouvy a tzv. osvědčením o osvobozené společnosti, obsahujícím údaje o společnících, adresu registrovaného sídla na Bermudách a adresu registračního agenta, který musí být bermudským rezidentem. Čas potřebný na dosažení svolení od BMA se obvykle pohybuje mezi deseti dny a třemi týdny.

Za registraci partnership je odpovědný správce rejstříku, kterému je od BMA doručeno osvědčení ministra financí, potvrzení o obdržení žádosti, osvědčení o osvobozené partnership a kopie zakládající smlouvy. Na základě těchto dokumentů správce rejstříku vydává osvědčení o založení partnership. Osvědčení o osvobození společnosti a osvědčení o registraci se pak stávají součástí veřejného rejstříku.

Osvobozené partnership se těší všem výhodám, které Bermudy coby daňová oáza nabízí, tedy zejména neexistenci daňové povinnosti ani devizové kontroly, ve své činnosti jsou však stejně jako osvobozené společnosti ze zákona částečně omezeny. K nejdůležitějším omezením tohoto druhu patří zákaz vlastnit pozemky na Bermudách (nevztahuje se na pronájem ani na řízení zahraniční činnosti partnership) a vykonávat bankovní činnost.

Za založení offshore partnership se platí poplatek ve výši 185 US$ (250 US$ v případě limited partnership). Roční poplatek dosahuje výše 2 000 US$ a je splatný do 31. ledna příslušného roku. Výše zmíněné údaje o registraci a omezení partnerships se vztahují i na partnerships mezinárodní, netýká se jich však požadavek na evidenci účetních výkazů. Registrace zahraničního partnership podléhá poplatku 250 US$.

c) trusty 
Základní zákon upravující trustovou sféru - Zákon o správcích trustu (Trustee Act, 1975) - je obdobou zákona britského z roku 1925. Kromě něj byly v roce 1989 vydány dílčí zákony vztahující se k časové omezenosti trustů a ochraně zakladatelů trustové struktury. Zakladatel si může sám zvolit právní řád, jímž se trust bude řídit. Pokud k výběru práva nedojde, rozhoduje místo správy trustu, umístění jeho majetku, bydliště nebo sídlo správce trustu, anebo místo, kde má být uskutečněn účel trustu. Délka trvání trustu může být stanovena buď na sto let nebo na dvacet jedna let uplynulých od úmrtí osoby, která je určena v zakladatelské smlouvě. Tato osoba přitom nemusí mít k zakladateli ani trustu žádný vztah, může se jednat i o osobu ještě nenarozenou.

d) banky a pojišťovny 
Je nutné předeslat, že Bermudy nejsou offshore bankovním centrem - bermudské banky musí být nejméně ze tří pětin vlastněny rezidenty těchto ostrovů, a tak zde byly založeny pouze tři bankovní ústavy. Naopak offshore pojišťovnictví se na Bermudách daří více než kde jinde. K 30. červnu 1995 zde bylo zaregistrováno 1 382 pojišťoven s celkovým ročním objemem pojistného ve výši 15 miliard US$. V oblasti kaptivního pojišťovnictví, tedy pojišťování v rámci jedné obchodní skupiny, lze Bermudy co do objemu zařadit na třetí místo světa. Právě na tomto souostroví vznikly první kaptivní pojišťovny a v současnosti zde má zastoupení 40 % všech kaptivních pojišťoven světa.

Bermudská vláda zaujala k rozvíjejícímu se odvětví pojišťovnictví velice vstřícný postoj. Až do roku 1969 bylo s osvobozenými pojišťovnami zacházeno stejně jako s běžnými offshore společnostmi - pojišťovací pravomoci nebyly považovány za nikterak zvláštní a disponovala jimi každá osvobozená společnost. Sedmdesátá léta však přinesla určitá omezení, zejména pak ustavení Výboru pro přijímání pojišťoven (Insurers' Admissions Committee), který je jakožto poradní orgán ministra financí složen ze zástupců místních nezávislých pojišťoven a jeho úkolem je zkoumat žádosti o registraci pojišťovny. Při předkládání žádosti o licenci, která je adresovánaBMA, musí vznikající pojišťovna navíc prokázat svou důvěryhodnost a finanční zajištění.

Podle Zákona o pojišťovnictví (Insurance Act, 1978) a jeho novely z roku 1995 má BMA, a tedy i ministr financí v jeho čele, výlučnou pravomoc rozhodnout o vydání nebo zamítnutí licence na výkon pojišťovacích služeb. Na Bermudách se rozlišují čtyři základní typy pojišťovacích společností a souvisejících licencí:

Typ 1 - ryze kaptivní pojišťovny,

Typ 2 - kaptivní pojišťovny, vlastněné navzájem nezávislými akcionáři,

Typ 3 - skupina všech pojišťoven nezařaditelných do ostatních tří skupin,Typ 4 - velké pojišťovny.

   Základními podmínkami, které musí žadatel o licenci splňovat, jsou zejména uspokojující ukazatele rentability a likvidity, řádné řízení rizik apod.

e) investiční fondy 
Problematika investičních fondů na Bermudách je upravena speciálním Zákonem o řízení kolektivně investujících společností (Code of Conduct for Collective Investment Schemes) z roku 1994. Nejběžnější formou řízení fondů je korporace podle výše zmíněného zákona o společnostech, kterou lze na základě registrace založit během několika týdnů.

Minimální povinná výše upsaného akciového kapitálu je stejná jako u ostatních osvobozených bermudských společností, tedy 12 000 US$. Pod tuto částku zároveň nesmí klesnou hodnota neodkoupených akcií, čímž je možnost jejich odkupu poněkud omezena. Z tohoto důvodu jsou někdy akcie investičních fondů rozdělovány do dvou kategorií. V první jsou akcie manažerů nebo zakladatelů v hodnotě 12 000 US$ a ve druhé obyčejné akcie emitované pro investory a určené k odkoupení ve výši čisté hodnoty.

Investiční fondy jsou osvobozeny ode všech daní stejným způsobem jako osvobozené společnosti a navíc mohou uzavřít pojištění pro případ, že by byla na Bermudách některá z těchto daní zavedena.

Investiční a uzavřené fondy jsou povinny předkládat výroční prohlášení a platit roční vládní poplatek ve stejné výši jako osvobozené společnosti.

f) registrace lodí 
Bermudský registr plavidel, který funguje již více než dvě století, je řazen do kategorie 1A, což znamená, že se do něj mohou zapisovat veškerá plavidla s výjimkou rybářských lodí. K 1. říjnu 1993 se pod bermudskou vlajkou plavilo asi 100 obchodních lodí a 375 jachet.

Vlastnictví plavidel registrovaných na Bermudách je v současnosti upravováno britskýmZákonem o obchodním loďařství (The Merchant Shipping Act, 1988), který byl prostřednictvím nařízení z roku 1989 rozšířen i na bermudské území. Toto nařízení omezuje možnost registrace pod bermudskou vlajkou jen na lodě vlastněné minimálně z jedné třetiny společností založenou na území Commonwealthu. Registrace lodě patřící společnosti zaregistrované mimo území Bermud je tak možná pouze prostřednictvím jmenování bahamského zástupce takové společnosti.

Registrace plavidla pod bermudskou vlajkou je poměrně složitá. Správci rejstříku je nutno předložit vyplněnou žádost, osvědčení o založení společnosti, jmenování oprávněného zástupce, osvědčení stavitele (případně potvrzení o prodeji či kupní smlouvu) a osvědčení o tonáži. Tyto dokumenty jsou vyžadovány, ať se jedná o loď novou či dříve zaregistrovanou. Výjimkou je případ, kdy se do bermudského rejstříku převádí plavidlo, které bylo dříve evidováno ve Velké Británii, na Kajmanských ostrovech, Gibraltaru nebo ostrově Man. Tehdy stačí pouze vyplnění žádosti o transfer do bermudského registru.

Poplatky za registraci se liší v závislosti na tom, jedná-li se o rekreační plavidla (750 - 3000 US$ podle hmotnosti) nebo obchodní lodě (5000 - 25 000 US$). Přibližně o polovinu nižší jsou roční poplatky z tonáže. V případě, že loď vlastní fyzická osoba, jsou registrační poplatky výrazně nižší (150 US$ při hmotnosti lodi do 15 tun, 300 US$ v případě větší hmotnosti) a poplatky z tonáže se nevybírají vůbec.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme