Daňové ráje II

08. 08. 1998
Daňové plánování, Offshore, Onshore, Trust

Charakteristika podnikatelského prostředí na Britských Panenských ostrovech.

8/1998, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Charakteristika podnikatelského prostředí na Britských Panenských ostrovech.

V první části našeho pojednání o mezinárodním daňovém plánování, daňových rájích a offshore centrech jsme se Vám pokusili přiblížit především možnosti této oblasti obecně, nicméně věnovali jsme se i podrobněji jedné z nejzajímavějších daňově výhodných jurisdikcí - Bahamské Společenství. Tentokrát svou pozornost zaměříme na další významné offshore centrum, které se v řadě bodů a právních předpisů Bahamám velmi podobá a které se navíc shodou okolností právě v nedávné době díky jedné nejmenované aféře dostalo z pozice téměř absolutně neznámého státu do všeobecného povědomí většiny našich občanů. 

BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY

Českou republiku je možno v současnosti bez nadsázky považovat za jednu z mála zemí na světě, ve které drtivá většina obyvatel disponuje pocitem, že jméno tohoto karibského státečku už někde slyšela. Na druhé straně je však nutno přiznat, že podobně jako v případě Baham nemusí být představa o podnikatelských subjektech registrovaných na tomto území vždy právě lichotivá. I přes tuto nepříjemnou skutečnost bychom se rádi pokusili představit Britské Panenské ostrovy jako jurisdikci vyhovující všem předpokladům offshore centra ojedinělé kvality, která může být pro řadu legálních podnikatelských aktivit velmi přínosná.

Souostroví Britských Panenských ostrovů o celkové rozloze přibližně 150 km2 leží v Karibském moři asi 100 km východně od Portorika. Hlavní město Road Town leží na největším ostrově Tortola. Na Britských Panenských ostrovech žije jen asi 13 000 stálých obyvatel, nicméně ročně je navštíví přes 250 000 turistů. V současnosti jsou ostrovy závislým teritoriem Spojeného království. Londýnská vláda tedy odpovídá pouze za vnější záležitosti, jako je zahraniční politika nebo obrana, zatímco za veškeré ostatní samostatné řízení nese plnou odpovědnost regionální zastoupení. Hlavou státu je britská královna reprezentovaná guvernérem, který jmenuje členy Správní rady v čele s ministerským předsedou. Zákonodárnou moc představuje třináctičlenné Zákonodárné shromáždění volené každých pět let přímou volbou. Úředním jazykem Britských Panenských ostrovů je angličtina a oficiální měnovou jednotkou americký dolar.

V oblasti zakládání offshore společností jsou Britské Panenské ostrovy již od poloviny osmdesátých let skutečným fenoménem - v současnosti je zde registrováno přes 200 000 mezinárodních a nerezidentních společností a ročně okolo dalších 30 000 přibývá. I přesto, že většina offshore center používá k regulaci offshore sektoru v podstatě velmi podobné právní předpisy, zůstávají tyto ostrovy již přes dvacet let jedním z čelních představitelů. Za hlavní důvody tohoto stavu lze mimo jiného označit politickou a ekonomickou stabilitu, angloamerický právní systém a zejména moderních společenstevní, trustové, bankovní a pojišťovací zákony. Tyto zákony byly vytvářeny v úzké spolupráci se soukromým sektorem a jsou tedy schopny velmi kvalitně uspokojovat jeho potřeby při současném zachování maximální svobody. Z dalších výhod je možno jmenovat například minimální byrokratickou kontrolu veškerých podnikatelských aktivit, neexistenci daní z majetku, maximální diskrétnost a úctu k soukromí. Přínosné je i používání americk0ho dolaru jako oficiální měny, absence devizové kontroly a existence smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Japonskem, Švýcarskem a Spojeným královstvím, které jsou ovšem využitelné pouze pro rezidentní společnosti.

DAŇOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SUBJEKTY 
Podobně jako v případě Bahamského Společenství existuje i na Britských Panenských ostrovech několik druhů daňově zvýhodněných podnikatelských subjektů, které jsme pro zpřehlednění rozdělili na společnosti, trusty, banky a trustové společnosti, pojišťovny a investiční fondy.

a) společnosti 
Na Britských Panenských ostrovech se pro účely daňového plánování používají stejné (i když pochopitelně zákonem poněkud rozdílně upravené) společnosti jako na Bahamách -mezinárodní obchodní společnosti (International Business Companies, IBC), které jsou zakládány a řízeny podle Výnosu o mezinárodních obchodních společnostech (International Business Companies Ordinance, 1984). Základním prvkem společenstevní legislativy na Britských panenských ostrovech je umožnění zakládání a řízení IBC s absolutním minimem zbytečné publicity. IBC mohou na Britských Panenských ostrovech podnikat v libovolném oboru, pouze v případě bank, trustů a pojišťovacích, makléřských nebo podobných společností musí vlastnit příslušnou licenci. Hlavní výhody IBC lze zjednodušeně shrnout přibližně následovně:

 • společnost je zproštěna daňové povinnosti ohledně svých příjmů z činnosti provozované mimo ostrovy, příjmů z dividend, úroků, rent, tantiém, licenčních poplatků a kapitálových zisků z cenných papírů; nevztahuje se na ni ani žádná místní daňová povinnost včetně daně dědické, darovací, z nemovitostí, kolkovného, cel apod. - namísto toho platí pouze roční paušální poplatek,
 • ze strany úřadů nejsou požadovány žádné výkazy ani daňová přiznání,
 • je zaručena plná diskrétnost a anonymita,
 • veškeré úřední procedury jsou rychlé a jednoduché,
 • akcionáři a jednatelé mohou být jakékoli národnosti i rezidentství a mohou se scházet v jakékoli zemi, případně se nechat zastoupit zmocněncem,
 • akcie lze emitovat jak na jméno, tak na majitele,
 • IBC může mít i pouze jediného jednatele,
 • IBC smí vlastnit podíly v jiných rezidentních nebo mezinárodních obchodních společnostech.

Na druhé straně však IBC narozdíl od rezidentních společností nesmí podnikat přímo na území ostrovů ani zde vlastnit nemovitosti (má pouze možnost najmout si kancelář, případně otevřít bankovní účet). Společnost je dále povinna založit místní registrované sídlo a jmenovat registračního agenta. Základní jmění společnosti může být v jakékoli výši, akcie mohou být různých druhů, na více měn, s určitou nominální hodnotou i bez ní a mohou být odkupovány samotnou společností. Nevyžaduje se výroční zpráva ani zveřejnění jednatelů, akcionářů nebo oprávněných osob. Zveřejnění podléhá pouze osvědčení o založení (Certificate of Incorporation), zakladatelská smlouva a stanovy společnosti, jméno a adresa registračního agenta a zpráva o placení poplatků.

Registrace společnosti je uskutečněna na základě pouhého předložení podepsané a osvědčené zakladatelské smlouvy a stanov společnosti ve trojím provedení (předpokládané jméno společnosti je možné zarezervovat až 90 před podáním dokumentů). Přibližná doba zakládacího procesu je 48 hodin, přičemž výsledkem je vydání osvědčení o založení podepsané správcem rejstříku. Standardní zakladatelské dokumenty by měly mimo jiné obsahovat především následující údaje:

Zakladatelská smlouva

 • jméno společnosti, které může být v jakémkoli jazyce, a musí končit slovem limited, corporation, incorporated, société anonyme, sociedad anónima, resp. zkratkami Ltd., Corp., Inc. nebo S.A.; obecně vyloučena jsou slova Assurance, Bank, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, Royal, Trust Co. apod., nicméně mohou být povolena písemným souhlasem správce rejstříku; nikdy nelze použít jméno existující společnosti nebo jméno evokující královskou rodinu, místní úřady apod.,
 • adresa zákonem vyžadovaného registrovaného sídla společnosti na Britských Panenských ostrovech a jméno registračního agenta,
 • výše schváleného akciového kapitálu sestávajícího jak z akcií s nominální hodnotou tak i bez ní (tuto skutečnost je nutné v zakladatelské smlouvě uvést); standardní zakladatelská smlouva stanoví, že autorizovaný kapitál US$ 50 000 sestává z 50 000 akcií po US$ 1, což je maximum pro nejnižší registrační poplatek (v případě akcií bez nominální hodnoty se však tento poplatek zvyšuje),
 • předmět činnosti společnosti, který bývá obvykle široký, a pokryje všechny možné typy aktivit (IBC může provádět všechny činnosti, o kterých se domnívá, že napomáhají dosažení cílů, a nejsou zakázány právě platnými zákony - smyslem je zahrnout všechny nezapovězené činnosti do cílů společnosti),
 • zmocnění jednatelů emitovat jak akcie na majitele, tak akcie na jméno, o čemž sami rozhodují (akcie nesmějí být emitovány, dokud nejsou plně splaceny, a po jejich vydání se již má stále za to, že jsou plně splaceny, a s výjimkou vydání proti směnce nebo písemnému závazku nepodléhají zdanění - plnění může být i ve službách nebo v jiném majetku),
 • rozdělení akcií do takového počtu tříd a sérií (tedy počet akcií na jméno, na majitele, preferenčních, s omezenými právy, bez nominální hodnoty atd.), jak o tom rozhodnou jednatelé (zpočátku je obvyklá jedna třída i série),
 • ustanovení o oboustranné převoditelnosti akcií na jméno a na majitele.

Stanovy společnosti

 • informace týkající se akcií na jméno a na majitele, jejich vydání a převodů, obměny akcionářských práv, výplaty dividend apod.,
 • údaje ohledně postupu jednání na valné hromadě, hlasování a jednání akcionářů prostřednictvím zástupců,
 • pravomoci jednatelů, jejich počet, možnost jejich odvolávání a zastupování,
 • zákonné požadavky vzhledem k pečeti společnosti,
 • specifikace formy výplaty dividend, jejich vyhlášení, rezervního fondu aj.,
 • povinnosti týkající se vedení účetnictví (ačkoli vedení účetnictví není ze zákona povinné, společnost se může dobrovolně rozhodnout vést některé knihy nebo výkazy),
 • způsob oznamování důležitých skutečností akcionářům a dalším členům společnosti.

Základní informace o předpokladech pro založení IBC na Britských Panenských ostrovech opět shrneme pomocí tabulky: 

zdanění zahraničních příjmů společnosti ne
minimální počet jednatelů společnosti 1
minimální počet akcionářů společnosti 1
přípustnost akcií na majitele ano
požadován registrační agent ano
požadováno registrované sídlo ano
požadován tajemník společnosti ne
požadováno předkládání účetnictví ne
požadována místní valná hromada ne
minimální roční paušální poplatek státu 300 US$

Podobně jako v případě Bahamského Společenství je samozřejmě i na Britské Panenské ostrovy možno pouze přesídlit již existující společnost založenou v rámci jiné jurisdikce. Podmínky i právní důsledky redomicializace jsou v podstatě shodné s bahamskými, které byly popsány v minulém článku. Celý proces by neměl překročit čtyři pracovní dny.

b) trusty 
Trustové právní předpisy na Britských Panenských ostrovech vycházejí z angloamerického práva a místní Vrchní soud navíc i přes absenci zákonného ukotvení uznává anglické precedenty s výjimkami podle místní legislativy. Nejdůležitějším zákonným předpisem je Výnos o správcích trustu (Trustee Ordinance, 1961), jeho novelizace (Trustee (Amendment) Act, 1993)a Zákon o úlevách správcům trustů (Trustees Relief Act). Princip fungování je opět v podstatě totožný jako na Bahamách.

Za nejznámější výhody trustového vztahu lze považovat zejména:

 • ochranu proti majetkovým a dědickým daním,
 • ochranu majetku proti bankrotu a nárokům věřitelů,
 • ochranu proti placení výživného,
 • ochranu proti nedbalostním soudním řízením a náhradám škod,
 • ochranu soukromí - neexistuje žádný veřejný registr trustů.

Všechny trusty, které nevlastní na území Britských panenských ostrovů žádnou půdu, na ostrovech nepodnikají a jejichž beneficienti nejsou na ostrovech rezidenty, jsou osvobozeny od veškerých daní s výjimkou „trustového poplatku" 50 US$, který je obvykle uhrazen kolkem na trustové smlouvě. Nerezidentní beneficienti jsou vyjmuti z veškerého zdanění. V současné době existují na Britských Panenských ostrovech tři nejznámější druhy trustů:

Beneficiální trust (Beneficial Trust), u něhož je beneficient přímo jmenován v trustové smlouvě. Tento trust může být užitečný při ochraně majetku, případně z důvodů dědické daně, ale je téměř bezcenný pro daňové plánování nebo soukromé účely.

Trust pro ochranu majetku (Asset Protection Trust), který je vytvořen specificky za účelem ochránění majetku proti všem na něj činěným nárokům. Neobsahuje žádné daňové úlevy, ale může být vhodný například pro zabezpečení rodinného majetku proti nárokům partnera při rozvodovém řízení nebo obchodního majetku proti finančním důsledkům právních nároků.

Volný trust (Discretionary Trust) - z hlediska offshore problematiky je tento trust jednoznačně nejzajímavější a nejužitečnější. Byl vytvořen z následujícího důvodu: Je-li beneficient přímo jmenován v trustové smlouvě nebo je-li zároveň zakladatelem trustu, snaží se jej příslušné daňové úřady považovat za vlastníka majetku a příjmů trustu. Díky tomu může beneficient podléhat dani z majetku nebo příjmů, které ve skutečnosti nikdy nevlastnil ani nepřijal - pouze na základě toho, že by teoreticky mohl být jejich vlastníkem. Ve volném trustu je určení beneficientů zcela ponecháno na volném uvážení správců trustu. Dokud nejsou beneficienti jmenováni v trustové smlouvě, nemohou podléhat zdanění, neboť není známo kdy, případně zda vůbec, budou z majetku trustu profitovat. Samozřejmě je ale nezbytné, aby zakladatel trustu jeho správcům plně důvěřoval, neboť mohou majetek snadno zcizit, nesmyslně investovat nebo jako beneficienty jmenovat své přátele či příbuzné.

c) banky a trustové společnosti 
Banky a trustové společnosti jsou na Britských Panenských ostrovech regulovány Zákonem o bankách a trustových společnostech (Banks and Trust Companies Act, 1990), který vymezuje tři kategorie bankovních licencí:

Všeobecná bankovní licence (General Banking License), pro jejíž udělení se vyžaduje minimální splacený kapitál ve výši 2 mil. US$ a minimální vklad 500 000 US$. Roční poplatek státu pak činí 10 000 US$.

Omezená bankovní licence 1. třídy (Class I Restricted Banking License), pro kterou je minimální požadovaná výše splaceného kapitálu 1 mil. US$ a minimální vklad 500 000 US$. Následný roční poplatek státu činí 8 000 US$. Držitelé této licence nemohou přijímat vklady od společností rezidentních na Britských Panenských ostrovech, s výjimkou jiných držitelů bankovních licencí a mezinárodních obchodních společností.

Omezená bankovní licence 2. třídy (Class II Restricted Banking License), v jejímž případě platí stejné omezení jako u licence 1. Třídy a navíc je držitel oprávněn přijímat vklady pouze od společností v licenci přímo jmenovaných. Vyžadovaný minimální splacený kapitál i vklad jsou stejné jako u licence 1. třídy a roční poplatek činí 6 000 US$.

Bankovní licence na Britských Panenských ostrovech nejsou zásadně přidělovány jednotlivcům ani společnostem, u kterých by nebyla předem prověřena (například na základě určitých referencí) dostatečnost veškerých zdrojů, které jsou nutné ke kvalifikovanému řízení finančního ústavu.

d) pojišťovny 
Podobně jako jsou Britské Panenské ostrovy uznávány jako offshore finanční centrum mezinárodního významu, chtěly by být známy i jako centrum služeb pojišťovacích. Prozatímní legislativa z roku 1991 byla v listopadu 1994 doplněna Zákonem o pojišťovnictví (Insurance Act)a v únoru 1995 doplňujícími předpisy (Insurance Regulations). Tyto zákony opravňují k podnikání v oblasti pojišťovnictví každého, kdo získá licenci udělovanou guvernérem. Při předkládání žádosti o licenci je nutno předložit pětiletý podnikatelský plán. Zároveň nesmí nikdo pracovat jako pojišťovací manažer, agent, odhadce nebo jednatel bez zvláštního osvědčení (Certificate of Authority), které vydává ministr financí.

Mezi další základní povinnosti každé pojišťovny patří především:

 • jmenovat pojišťovacího manažera (Insurance Manager) se stálým sídlem na ostrovech a udržovat registrované sídlo,
 • disponovat plně splaceným kapitálem ve výši minimálně 100 000 US$ při poskytování běžných pojistek, 200 000 US$ při pojistkách dlouhodobých a 300 000 US$ při poskytování obou druhů,
 • dodržovat minimální vyžadovanou platební schopnost, která je následujícím způsobem diferencována podle výše čistého příjmu z pojistek (Net Premium Income - NPI):
NPIPlatební neschopnost
do 1 mil. US$ 200 000 US$
od 1 do 5 mil. US$ 20% NPI
od nad 5 mil. US$ 1,2 mil. US$ + 10% z části nad 5 mil. US$
 • hradit roční poplatek státu ve výši 2 000 US$,
 • během tří měsíců po skončení účetního období společnosti předkládat zrevidované účetní výkazy komisaři pro pojišťovnictví (Commisioner of Insurance).

Na základě doporučení komisaře pro pojišťovnictví může guvernér libovolné pojišťovně některé nebo všechny povinnosti vyplývající z výše zmíněných zákonů zrušit nebo omezit, a to buď trvale nebo po dobu dodržování určitých podmínek.

e) investiční fondy 
Legislativa upravující činnost investičních fondů se na Britských Panenských ostrovech vytváří teprve několik let. Před přijetím Zákona o investičních fondech (The Mutual Fund Act) v roce 1996 prakticky žádné právní předpisy v tomto směru neexistovaly. Podle nového zákona, který je velmi jednoduchý, stručný a flexibilní, musí všichni manažeři a správci fondu disponovat vládní licencí, před jejímž získáním je nutno prokázat dostatečné finanční, lidské a správní zdroje nezbytné k odpovědnému a efektivnímu řízení fondu. Správce rejstříku uchovává veřejný záznam všech fondů, jejich manažerů i správců. Zákon rozlišuje dva základní druhy investičních fondů:

Soukromý fond (Private Fund), jehož akcie nesmí být nabízeny k veřejnému úpisu. Veškeré akcie jsou tedy v držení jednotlivců, z nichž každý povinně investoval minimálně 250 000 US$ nebo, v případě méně než padesáti jednotlivců, od 25 000 US$ do 250 000 US$. Poplatek za založení činí 350 US$, roční pak 650 US$. K zahájení činnosti fondu není nutná registrace, nicméně fond musí být právně uznán, což obnáší podání příslušných žádostí včetně podrobností o fondu, místu podnikání a placení příslušných poplatků. Uznání fondu je v kompetenci správce rejstříku.

Veřejný fond (Public Fund), ve kterém je naopak možné nabízet akcie i veřejně. Tento fond musí být před započetím činnosti registrován, což spočívá ve vyplnění předepsaného formuláře obsahujícího:

 • název, adresu a právní formu fondu,
 • jména, adresy, místa narození a občanství všech hlavních představitelů fondu,
 • informaci, zda byl některý z hlavních představitelů fondu v minulosti soudně stíhán, zda mu bylo odepřeno vydání licence nebo zda se někdy ocitl v dlouhodobé platební neschopnosti.

Registraci fondu opět provádí správce rejstříku. Zákon vyžaduje zveřejnění všech skutečností, které ovlivňují cenu nebo hodnotu nabízených akcií. Jsou-li investoři prospektem fondu uvedeni v omyl, mají právo od koupě odstoupit, ovšem musí toto odstoupení zahájit do šesti měsíců od zjištění svého omylu. Roční poplatek pro fondy se schváleným kapitálem do 50 000 US$ je 1 500 US$.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme