Daňová reforma: Omezení daňové uznatelnosti úroků!

08. 08. 2007
Bankovnictví, Onshore, České a slovenské společnosti

Od 1.1.2008 budou v ČR platit dva typy omezení daňové uznatelnosti úrokových nákladů. První z nich omezuje maximální výši úroku sjednaného v každém úvěru mezi věřitelem a dlužníkem (tedy nikoliv jen mezi osobami spojenými, jak tomu bylo doposud).

Omezení daňové uznatelnosti úroků

AKONTinfo 2/2007

Až doposud české daňové zákony omezovaly uznatelnost úrokových nákladů pouze v případě půjček od tzv. spojených osob, tedy například od společností, které mají stejného vlastníka jako dlužník. Od 1.1.2008 však budou stanoveny limity na uznatelnost všech úrokových nákladů, od osob spojených i od osob zcela nezávislých, jako jsou například banky. Důvodem má být podle vlády omezení daňového plánování, kdy často docházelo k inkasování úroků tam, kde bylo skutečným cílem vyplatit dividendy (ty jsou u vyplácející společnosti samozřejmě daňově neuznatelné - na rozdíl od úroků). Jaká omezení pro úrokové náklady tedy vláda přijala a co z nových paragrafů zákona plyne pro praxi?

Od 1.1.2008 budou v ČR platit dva typy omezení daňové uznatelnosti úrokových nákladů. První z nich omezuje maximální výši úroku sjednaného v každém úvěru mezi veřitelem a dlužníkem (tedy nikoliv jen mezi osobami spojenými, jak tomu bylo doposud). Druhé omezení se pak týká maximálního poměru dluhu a vlastního kapitálu v dlužnické společnosti. Toto druhé omezení je třeba hodnotit odděleně pro úvěry a půjčky přijaté od osob spojených, a odděleně pro půjčky a úvěry od všech ostatních osob.

Jakých úvěrů a půjček se nová omezení týkají?

V prvé řadě je nutné vymezit, jakých úvěrů a subjektů se nová pravidla budou týkat. Nová pravidla pro uznatelnost úrokových nákladů se budou týkat všech českých dlužnických společností s těmito dvěma výjimkami:

  1. Všechna nová pravidla se použijí pouze pro smlouvy uzavřené po 1. lednu 2008 a na smlouvy, k nimž byl uzavřen dodatek měnící výši jistiny nebo úrokovou sazbu po 1.1.2008. V případě smluv uzavřených do konce r. 2007 tedy dlužník použije stávající pravidla. Od roku 2010 se pak nová pravidla použijí na všechny smlouvy.
  2. V případě, že věřitel není spojená osoba s dlužníkem, žádné z omezujících pravidel se neuplatní, pokud uplatňované úrokové náklady nepřevýší 1 milion Kč za zdaňovací období.

Pokud tedy celkové úrokové náklady vaší společnosti po 1.1.2008 nepřesáhnou 1 milion Kč a všechny úvěry máte sjednané s nezávislými subjekty (např. banky), můžete být zcela v klidu, neboť se na vás nevztahují žádná omezující pravidla. V případě, že máte pouze úvěrové smlouvy sjednané před 31.12.2007, pak daňová reforma ovlivní vaše současné dlužnické vztahy až od 1.1.2010. Ve všech ostatních případech si pozorně přečtětě následující omezení, která se vás budou týkat.

Omezení maximální výše úroku

Úrok u všech půjček a úvěrů (tzn. nezávisí na tom, zda se jedná o úvěr od osoby spojené nebo nikoliv) sjednaných po 1.1.2008 může býtmaximálně na úrovni mezibankovní sazby PRIBOR (pro 12 měsíců) plus 4 %. Aktuální sazbu PRIBOR je možné každý den naleznout na webových stránkách ČNB nebo i v denním tisku. Ke dni psaní tohoto článku byla PRIBOR na úrovni 3,81 % a předpokládá se, že bude i nadále kolísat mezi 3 - 4,5 %. Maximální daňově uznatelný úrok bude činit u všech úvěrů sjednaných po 1.1.2008 cca 7 - 8,5 % p.a.. Pokud si tedy v průběhu roku 2008 půjčíte 10 milionů Kč za 15% úrokovou sazbu p.a., budete si moci uplatnit do daňových nákladů max. 700 tis. až 850 tis.. Kč (v případě PRIBOR mezi 3 - 4,5 %), zbylé úroky nebudou daňově uznatelné. Pro spojené osoby je tato změna pozitivní, neboť doposud byl maximální uznatelný úrok na úrovni 140% diskontní sazby stanovené ČNB, tj. aktuálně 2,8 %. Pro ostatní osoby je to změna nepříjemná, neboť dosud žádný horní limit na výši sjednaného úroku stanoven nebyl.

Pravidlo kapitálové přiměřenosti - spojené osoby

Další podmínkou pro uznatelnost úrokových nákladů je vazba celkového dluhu na celkový kapitál společnosti (dlužníka). Pro spojené osoby byly doposud úroky uznatelné pouze z úvěrů, jejichž celková kumulovaná výše nepřevýšila čtyřnásobek vlastního kapitálu společnosti. Od 1.1.2008 budou úroky z úvěrů uznatelné pouze z úvěrů, jejichž celková hodnota (celkový dluh) nepřesáhne dvojnásobek vlastního kapitálu. Pokud tedy bude mít česká a.s. vlastní kapitál 3 miliony Kč a jeden velký úvěr od spojené osoby (např. od mateřské společnosti) ve výši 6 mil. Kč, všechny úrokové náklady bude možné odečíst od základu daně. Při úroku 7 % by se tak základ daně snížil o 420 tis. Kč. V případě, že by však tato společnost využila další úvěr v objemu 2 mil. Kč s úrokem 7%, úroky z tohoto úvěru již budou neuznatelné - stále bude možné uznat úroky pouze z max. objemu úvěru 6 mil. Kč (2 krát vlastní kapitál).

Navíc finanční náklady z podřízených dluhů a půjček, při kterých se věřitel podílí na zisku dlužníka budou zcela daňově neuznatelné.

Spojené osoby - např. úvěr od mateřské společnosti

Daňová omezení uznatelnosti úrokových nákladůPoměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu maximálněMaximální výše úroku
Smlouvy uzavřené do 31.12.2007 4 : 1 140 % diskontní sazby stanovené ČNB
Smlouvy uzavřené po 1.1.2008 2 : 1 PRIBOR + 4 % p.a.
Od 1.1.2010 Pro všechny smlouvy přehodnocení na 2 : 1 Pro všechny smlouvy PRIBOR + 4 % p.a.

Pravidlo kapitálové přiměřenosti - úvěry od ostatních osob

V případě, že nejde o spojené osoby, omezuje uznatelnost úrokových nákladů poměr vlastního kapitálu a celkového dluhu 1:6. To znamená, že pokud celkový dluh nepřevyšuje vlastní jmění dlužnické společnosti více než šestinásobně, všechny úrokové náklady budou odčitatelné od základu daně. Od roku 2009 se maximální uznatelný objem dluhu snižuje na čtyřnásobek vlastního kapitálu. Tzn. od roku 2009 omezuje uznatelnost úrokových nákladů poměr 1:4. Doposud žádný omezující limit neexistoval. 

Navíc finanční náklady z podřízených dluhů a půjček, při kterých se věřitel podílí na zisku dlužníka budou zcela daňově neuznatelné.

Ostatní osoby - např. úvěr od banky nebo od zahraničního věřitele

Daňová omezení uznatelnosti úrokových nákladůPoměr celkového dluhu k vlastnímu kapitálu maximálněMaximální výše úroku
Smlouvy uzavřené do 31.12.2007 Není omezeno Není omezeno
Smlouvy uzavřené po 1.1.2008 6 : 1 PRIBOR + 4 % p.a.
Smlouvy uzavřené po 1.1.2009 4 : 1 PRIBOR + 4 % p.a.
Od 1.1.2010 Pro všechny smlouvy přehodnocení na  4 : 1 Pro všechny smlouvy PRIBOR + 4 % p.a.


Závěr

Změny platné od 1.1.2008 přinesou ve většině případů zvýšené nároky na vlastní kapitál společností. To se dotkne například developerů, kteří budou muset do společností realizujících projekty vložit vlastní kapitál úměrný tomu, jak vysoký úvěr budou potřebovat. V opačném případě by úroky z úvěrů nebyly daňově uznatelné. Nová maximální výše daňově uznatelného úroku je dobrá zpráva pro všechny dlužníky, kteří si doposud půjčovali od spojených osob (např. mateřské společnosti nebo holdingové finanční společnosti). Maximální daňově uznatelný úrok se zvýšil na cca 7 - 8,5 % dle vývoje mezibankovní sazby PRIBOR. Tento maximální uznatelný úrok se týká od 1.1.2008 i úvěrů od nezávislých osob, což naopak rozhodně potěšující není. Naštěstí novela pamatovala alespoň na osvobození od těchto pravidel pro subjekty, jejichž celkové úrokové náklady nepřesahují 1 milion Kč a všechny úvěry jsou od nezávislých osob (např. banky nebo zahraniční společnost). Na smlouvy uzavřené do konce roku 2007 se ještě uplatní stará pravidla, což asi povede řadu společností k uzavření úvěrových smluv ještě do tohoto data. Od 1.1.2010 se však i na tyto smlouvy použijí pravidla nová.

Jak se tedy připravit na reformu? 

  1. Uvědomit si, jak se mého podnikání výše uvedené změny dotýkají, případně se poradit s odborníkem.
  2. Uzavřít úvěrové smlouvy ještě v roce 2007, pokud je to výhodné (neboť od roku 2008 by se na tyto smlouvy vztahovala nepříjemná daňová omezení). Například pro smlouvy uzavřené ještě do roku 2007 mezi nezávislými osobami (např. česká a.s. a zahraniční věřitel) se neuplatní horní limit na výši úroku ani žádné omezení pro poměr vlastního kapitálu a úvěru. V případě uzavření smlouvy ještě do konce roku 2007 s úrokem např. 12% p.a. budou všechny zaplacené úroky daňově uznatelné - a to až do roku 2010, kdy se uplatní nová pravidla. Z daňového hlediska je tedy lepší plánované půjčky realizovat ještě do konce roku 2007, neboť všechny úroky budou daňově uznatelné (nikoliv pouze část úroků, jak tomu bude od ledna 2008). 
  3. Dát pozor na podřízené dluhy a úvěry, kdy se věřitel podílí na zisku dlužníka. Úroky z těchto vztahů uzavřených od 1.1.2008 nebudou vůbec uznatelné. Od roku 2010 přestanou být uznatelné i všechny úroky z těchto typů úvěrových smluv uzavřených do konce roku 2007.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme