Daňová reforma: Osvobození přijatých dividend a kapitálových zisků u právnických osob

07. 08. 2007
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Snížíme daně společnostem, osvobodíme od zdanění dividendy a prodeje podílů v dceřiných společnostech! Česká republika tak bude atraktivnější pro zahraniční investory a čeští podnikatelé nebudou tolik utíkat do zahraničí. Takový byl jeden z cílů daňové reformy.

Osvobození přijatých dividend a kapitálových zisků u právnických osob

AKONTinfo 2/2007

Snížíme daně společnostem, osvobodíme od zdanění dividendy a prodeje podílů v dceřinných společnostech! Česká republika tak bude atraktivnější pro zahraniční investory a čeští podnikatelé nebudou tolik utíkat do zahraničí. Takový byl jeden z cílů daňové reformy. K osvobození nakonec sice dojde, avšak pro osvobození bude nutné splnit mnoho podmínek. Když se na celou věc podíváme podrobněj, zjistíme, že zahraniční společnosti stále významně převyšují českou alternativu. Jejich daňové vlastnosti jsou příznivější a velmi důležité pro podnikatele jsou rovněž nedaňové motivy.

Není třeba připomínat, že všechny úspěšné podnikatelské struktury na světě jsou zastřešeny holdingovou mateřskou společností. Transparentní holdingové uspořádání přináší ve srovnání s mnoha „rozdrobenými" společnostmi řadu výhod. Holding jako celek má například lepší výhlídky při jednání s bankou o úvěru, zaručuje vyšší image u obchodních partnerů, může efektivně řešit vnitropodnikové financování nebo díky deklarované síle skupiny získat nové lukrativní zakázky a projekty. Dlouhodobým trendem v ČR je, že čeští podnikatelé využívají k tomuto účelu zahraniční společnosti, nejčastěji rezidentní na Kypru nebo v Nizozemsku. Rozhodujícími faktory pro takové rozhodnutí jsou tyto daňové a nedaňové důvody:

  • Ochrana investic - mateřská holdingová společnost sídlí v zemi (Kypr, Nizozemsko), která má uzavřeno mnoho Mezinárodních smluv o ochraně investic (mj. s Českou republikou).
  • Anonymita vlastnictví - holdingovou společnost je možné vlastnit zcela anonymně.
  • Stabilita právního prostředí - vyspělá zahraniční legislativa nepodléhá žádným zásadním změnám a zaručuje dlouhodobou jistotu podnikatele. Výklad zákonů je jasný a srozumitelný, což krom eliminace rizik znamená i nižší administrativní náklady. 
  • Získání výhod z vystupování jako silná zahraniční skupina.
  • Podstatně lepší daňové vlastnosti, které zaručují daňové úspory a lepší flexibilitu ve srovnání s českými společnostmi.

Všechny tyto výhody zahraničních holdingů ve srovnání s českými společnostmi jsou zachovány. Daňová reforma ovlivňuje logicky pouze poslední bod ve výše uvedeném výčtu, neboť mírně zlepšuje nepříznivé daňové vlastnosti českých společností, jak bude dále analyzováno.

Dosavadní systém zdanění u české mateřské společnosti:

Až doposud podléhaly příjmy českých mateřských společností z prodeje podílů v dceřinných společnostech podléhaly zdanění stejně jako přijaté dividendy od dceřinných společností ze států mimo EU.

Z toho důvodu nebyly české společnosti u racionálně jednajících subjektů v podstatě vůbec využívány jako mateřské (tzv. „holdingové") společnosti. Místo toho i čeští podnikatelé využívali holdingové společnosti rezidentní v Nizozemsku nebo na Kypru. Další možností bylo uskutečnit přeshraniční fúzi své stávající české společnosti se zahraniční společností a zformovat tak unikátní evropskou společnost (SE) s novým sídlem na Kypru nebo v Nizozemsku. Tyto skutečnosti si uvědomovalo i Ministerstvo Financí ČR, a proto se česká vláda rozhodla vylepšit alespoň jednu z nepříznivých vlastností českých holdingových společností ve srovnání se zahraničními holdingy. Reforma měla umožnit osvobození dividend a kapitálových účastí po vzoru Nizozemska nebo Kypru i pro české holdingové společnosti a současně snížit sazbu daně právnických osob. Tak se také za určitých podmínek stalo, jak můžete vyčíst z následujících ilustrativních tabulek:

České společnosti - systém zdanění přijatých dividend:

Zdanění české společnostiDividendy od společnosti z EUDividendy od spol. mimo EU
do konce r. 2007 Osvobozeno, pokud česká spol. drží v dceřinné společnosti min. 15% podíl po dobu 12 měsíců Zdanění 24% sazbou korporátní daně
od 1.1.2008 Dtto - Osvobozeno, pokud česká spol. drží­ v dceřinné společnosti min. 15% podíl po dobu 12 měsí­ců Pokud je uzavřena Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a zemí, odkud jsou dividendy placeny, bude osvobozeno za podmínek, jako by bylo placeno z EU

Reforma tedy osvobozuje přijaté dividendy nově i ze zemí mimo EU, pokud existuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a zemí, ve které je společnost vyplácející dividendy rezidentní. Česká republika má aktuálně uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění se 72 státy (přehled smluv můžete naleznout mj. na našich webových stránkách), což de facto umožňuje českým společnostem zakládat dceřinné společnosti v těchto zemích, aniž by byly nadále penalizovány zdaněním přijatých dividend. Je samozřejmě nutné dát pozor na možné zdanění v zemi zdroje a prozkoumat příslušnou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která toto zdanění upravuje. Nastavení strategických vztahů v holdingu by mělo být předmětem důkladného mezinárodního daňového plánování.

České společnosti - systém zdanění prodeje akcií a podílů v dcerách:

Zdanění české společnostiProdej dceřinné spol. z EUProdej dceřinné spol. mimo EU
do konce r. 2007 Zisk zdaněn 24% sazbou Zisk zdaněn 24% sazbou
od 1.1.2008 Osvobozeno, pokud prodávající před momentem prodeje držel v dceřinné společnosti min. 15% podíl po dobu 12 měs.

Osvobozeno, pokud:

  • Existuje Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a zemí, v níž je prodávaná společnost rezidentní,
  • dceřinná spol. má právní formu srovnatelnou s a.s., s.r.o. či družstvem,
  • prodávající držel v dceřinné společnosti alespoň 15% podíl po dobu 12 měsíců,
  • prodávaná spol. podléhá minimálně 12% zdanění. (Všechny podmínky musí být splněny současně).

Osvobození prodeje kapitálových účastí je pozitivní novinkou pro české společnosti. Česká společnost může od 1.1.2008 většinu (viz. podmínky v tabulce výše) svých dceřinných společností prodat bez zdanění realizovaného zisku. Některé podmínky, zejména nutnost vlastnit podíl v dceřinné společnosti minimálně 12 měsíců před prodejem, jsou však velmi nepohodlné z pohledu daňového plánování. Často se stává, že holdingová skupina si přeje efektivně odprodat část svých vlastněných aktiv. Tyto prodeje pak bývají realizovány prodejem celé společnosti, která tyto aktiva vlastní.Příjem z prodeje podílů ve společnosti (vlastnící majetek, např. nemovitosti) je pro českou holdingovou společnost osvobozený pouze v případě splnění podmínky držby po dobu 12 měsíců, což může někdy způsobit, že se prodej vůbec nerealizuje, neboť by byl zdaněn. Atraktivní holdingové jurisdikce jako je například Kypr nebo Nizozemsko naproti tomu nekladou osvobození zisků z prodeje podílů v dceřinných společnostech žádné podobné překážky. Srovnejme podmínky pro osvobození v ČR se stabilně mírnými podmínkami osvobození na Kypru:

Kyperské společnosti - daňové vlastnosti

Přijaté dividendyProdej dceřinných spol.
Stabilní daňové vlastnosti Osvobozeno od všech dceřinných spol., pokud mateřská holdingová společnost drží alespoň 1% podíl v dceřinné společnosti (není stanovena minimální doba držby). Za určitých podmínek jsou osvobozeny i dividendy, které své matce vyplácí offshore společnost. Osvobozeno vždy, pokud kyperská spol. drží­ alespoň 1% podíl v dceřinné společnosti - opět po libovolně dlouhou dobu (není stanovena minimální doba držby).

Kyperské nebo nizozemské holdingové společnosti budou mít i nadále podstatně lepší daňové vlastnosti než české společnosti. Důležitým faktorem je významně širší spektrum osvobozených příjmů, neboť není stanoven žádný časový test pro osvobození a podmínku držet 1% podíl ve své dceři splní každý vlastnický vztah mezi mateřskou a dceřinnou společností. Pro mezinárodní daňové plánování je užitečná i možnost přijímat dividendy od offshore společností osvobozené od zdanění, což v tuzemsku není možné.

Lepší využitelnost zahraničních holdingových společností (Kypr, Nizozemsko) pro české i zahraniční podnikatele je stále velmi patrná, neboť zahraniční holdingové společnosti kromě lepších daňových vlastností splňují i zásady ochrany majetku, anonymity vlastnictví a mají své investice chráněny mezinárodními smlouvami o ochranách investic. Na druhou stranu pro některé jednodušší operace a pro podnikatele, kteří si zahraniční holdingové společnosti nemohou dovolit, je vládní reforma vítanou změnou.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme