Daňová reforma: Prodej cenných papírů u fyzických osob

07. 08. 2007
Daňové plánování, Onshore

Jedním z obsahových prvků daňové reformy je změna podmínek pro osvobození prodeje cenných papírů u fyzických osob. Osvobození prodeje akcií se od 1.1.2008 uplatní až po 5 letech držby, na rozdíl od stávajících šesti měsíců. Zpřísnění osvobozujících podmínek má naplnit státní rozpočet.

Prodej cenných papírů u fyzických osob

AKONTinfo 2/2007

Důvodová zpráva k reformě také říká, že prodloužení tohoto testu má zamezit praktikám, kdy fyzické osoby prodávají celou společnost (která vlastní nemovitost) namísto nemovitosti samotné, neboť prodej akcií je po 6 měsících osvobozen. Vláda tak nevědomky způsobila ještě větší atraktivitu využití zahraničních společností.

Až doposud platilo, že fyzická osoba prodávající akcie měla příjem z prodeje těchto akcií osvobozený od zdanění, pokud mezi dobou nabytí a prodejem akcií uplynulo alespoň 6 měsíců. Od 1.1.2008 má být minimální doba držby nutná pro osvobození od daně, tzv. „časový test", prodloužena na 5 let. Pokud tedy podnikatel založil akciovou společnost v lednu 2007 a v září 2007 prodal všechny její akcie, příjem z tohoto prodeje měl zcela osvobozený od daně. Pokud však založí a.s. v lednu 2008 a prodá jí v listopadu 2008, zdaní zisk z prodeje akcií 15% sazbou daně.

Pro osvobození je přitom důležitý moment nabytí akcií. Pro akcie nabyté před 1.1.2008 se bude nadále vztahovat 6 měsíční časový test. Je tedy možné v prosinci 2007 založit a.s. a v druhé polovině roku 2008 všechny tyto akcie prodat již osvobozené od zdanění.

Fyzická osoba - systém zdanění prodeje akcií a podílů:

Zdanění příjmů FOProdej akcií české a.s.Prodej podílů v s.r.o.Prodej účasti v zahraniční společnosti
do konce r. 2007 Osvobozeno po 6 měsících držby Osvobozeno po 5 letech držby Zahraniční společnost je buď charakteru a.s. nebo s.r.o. a podle toho spadá pod daňový režim jako česká a.s. nebo s.r.o.
od 1.1.2008 Osvobozeno po 5 letech držby * Osvobozeno po 5 letech držby Zahraniční společnost je buď charakteru a.s. nebo s.r.o. a podle toho spadá pod daňový režim jako česká a.s. nebo s.r.o.

* z tohoto pravidla existuje jedna výjimka pro investiční cenné papíry a cenné papíry kolektivního investování, která zachovává 6 měsíční test v případě, že poplatník vlastní max. 5% podíl na společnosti. To nás mimochodem vrací k tématu obchodování na burze prostřednictvím offshore společnosti, kterým jsme se zabývali v Akont infu 1/2006.

Popsanou změnou daňových vlastností stát demotivuje české podnikatele od toho, aby své akciové společnosti drželi na fyzickou osobu. Poplatníci budou vědět, že v případě založení a.s. budou muset čekat minimálně 5 let, než budou moci tyto akcie prodat. Komu by se chtělo znovu danit prodej z akcií, jejichž tržní hodnota je založena na již zdaněném zisku společnosti? Bude tedy nutné hledat jiná řešení. V našem konkrétním případě lze předpokládat dva základní modely chování poplatníka v reakci na budoucí změnu:


1. Poplatník využije českých akciových společností založených v roce 2007

Poplatníci se vybaví akciovými společnostmi z roku 2007, které stačí držet pouze 6 měsíců a pak je možné prodat osvobozené od daně. V obchodní praxi existují případy, kdy vlastník z rozličných důvodů prodává celou akciovou společnost namísto toho, aby postupně rozprodal její majetek (zisky z prodeje majetku by společnost zdanila 24% sazbou v roce 2007, či 21% sazbou v roce 2008). Využít lze samozřejmě také ready-made akciové společnosti z roku 2007, jejichž prodejem se zabývá naše sesterská společnost Společnosti Online s.r.o. 

2. Poplatník využije zahraničních holdingových společností

Český podnikatel může také držet všechny své společnosti pod zahraniční holdingovou matkou (rezidentní např. na Kypru nebo v Nizozemsku), která zaručuje osvobození z prodeje cenných papírů bez jakékoliv minimální doby držby. Legislativa zahraničních holdingových destinací je navíc velmi stabilní a nehrozí zde právní nejistota panující v České republice. V případě sdružení českých společností pod zahraniční holdingovou společnost je možné kdykoliv prodat celou společnost s uplatněním osvobození od zdanění. Neuplatňuje se zde žádný časový test, pouze je nutné splnit formální podmínku držby alespoň 1% podílu v dceřinné společnosti, čemuž vyhoví v podstatě každý vlastnický vztah mateřské a dceřinné společnosti. Vůbec tedy nerozhoduje, kdy byla dceřinná společnost založena, takže model se zahraniční holdingovou matkou daňová reforma nijak neovlivňuje.

Prodloužením časového testu osvobození prodeje akcií u fyzických osob tedy český stát opět zvýšil pravděpodobnost, že čeští podnikatelé budou využívat zahraničních holdingových společností. Připomeňme, že touto změnou v daňovém zákoně stát předpokládá od fyzických osob vybrat ročně asi 500 mil. Kč dodatečných daňových příjmů. Tím se opět potvrzuje nekoncepční přístup českých vlád k rozpočtovému hospodaření, kdy komplikují poplatníkům život kvůli částkám, které by mohli snadno získat vnitřní disciplínou na výdajové stránce státního rozpočtu. Podobné časté změny navíc snižují důvěru poplatníků ve stabilitu legislativy, a proto tím spíše vyhledávají právní jistotu zahraničních jurisdikcí.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme