Daňové ráje VII

23. 12. 1998
Daňové plánování, Offshore, Onshore

Charakteristika podnikatelského prostředí v Nizozemsku, země, kterou by na první pohled jako daňový ráj označil asi jen málokdo. Výčet nejzajímavějších daňově výhodných jurisdikcí by však při jejím opomenutí trpěl značnou neúplností.

14-15/1998, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Charakteristika podnikatelského prostředí v Nizozemsku.

S blížícím se koncem roku se chýlí k závěru i náš seriál o některých významných daňových rájích a offshore centrech. V jeho posledním díle již zůstaneme na evropské půdě a pokusíme se zjednodušeně představit zemi, kterou by na první pohled jako daňový ráj označil asi jen málokdo. Výčet nejzajímavějších daňově výhodných jurisdikcí by však při jejím opomenutí trpěl značnou neúplností. 

NIZOZEMSKO

Nizozemské království skutečně není možné považovat za klasické offshore centrum, natož pak za daňový ráj srovnatelný s karibskými ostrůvky. Lze dokonce říci, že tato země tulipánů a větrných mlýnů patří mezi státy s poměrně značným daňovým zatížením. Některé aspekty holandského daňového systému a jejich kombinace s členstvím v Evropské unii a rozsáhlou sítí smluv o zamezení dvojího zdanění však nabízejí lákavé možnosti využití nizozemských společností při realizaci mezinárodních finančních transakcí. Obrovskou popularitu tohoto státu lze snadno doložit uvedením některých českých společností, které jsou stoprocentně vlastněny společnostmi nizozemskými - například Price Waterhouse, a.s., BP Čerpací stanice ČR, a.s., Woodcommerz, a.s., DHL International (Czech Republic), s.r.o., Reuters, s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o. a mnoho dalších.

Sevřené mezi Německem a Belgií a ze severozápadu omývané Severním mořem, tvoří Nizozemské království neodmyslitelnou součást západní Evropy. Vzhledem k pokračujícímu vysoušení moře a získávání orné půdy neexistuje oficiální údaj o jeho celkové rozloze, odhady se pohybují mezi 37 a 41 tisíci km2. Nehledě na to, který údaj je přesnější, je Nizozemsko s necelými šestnácti milióny obyvatel nejhustěji zalidněnou zemí v Evropě. Tomuto postavení odpovídá i mimořádně vyspělá dopravní infrastruktura, hustá síť dálnic a více než 6 000 kilometrů vodních kanálů. Úředním jazykem Nizozemska je holandština, oficiální měnovou jednotkou je nizozemský gulden (NLG), jehož kurs v únoru 1998 dosahoval hodnoty přibližně 2,05 NLG = 1 USD.

Nizozemsko je konstituční monarchií, v jejímž čele oficiálně stojí královna. Skutečná státní moc je podle ústavy rozdělena mezi vládu, parlament a soudy. Výkonná moc je svěřena vládnímu kabinetu, jehož členy jmenuje královna na základě výsledků parlamentních voleb. Zákonodárnou mocí disponuje dvoukomorový parlament. Do první komory, která má 75 křesel, jsou poslanci voleni nepřímo, a to na základě hlasování rad každé z dvanácti holandských provincií. Obsazení druhé komory o 150 křeslech je určeno na základě přímých voleb, které se konají každé čtyři roky. Vrcholnou soudní instancí je Nejvyšší soud, na území Nizozemského království, v Haagu, však sídlí i nejvýznamnější soudní instituce OSN - Mezinárodní soudní dvůr. Haag je ostatně i sídlem nizozemského panovníka a vlády, ačkoli statut hlavního města Nizozemska patří Amsterdamu. Nizozemsko je zemí s kontinentálním právním systémem, přičemž trestní právo nese známky francouzského vlivu.

Nizozemská ekonomika se řadí k nejrozvinutějším na světě. Hrubý národní produkt (317,8 mld. USD, tedy asi 20 500 USD na osobu v roce 1996) roste tempem 2,7 % a je z více než poloviny vytvářen finančními službami a obchodem. Průmysl se na HDP podílí jednou čtvrtinou, přičemž nejvýrazněji se projevuje potravinářství a zpracování ropy. Zemědělství sice zaměstnává pouze čtyři procenta ekonomicky aktivního obyvatelstva, ale přírodní podmínky (asi 60 % území je tvořeno zemědělsky využívanými plochami) a vysoký stupeň modernizace umožnily Nizozemsku stát se třetím největším vývozcem zemědělské produkce na světě.

DAŇOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SUBJEKTY 
Kvůli kontinentálnímu právnímu systému neexistuje v Nizozemsku možnost zakládat trusty, partnerships a podobné daňově zvýhodněné entity. Základním podnikatelským subjektem použitelným pro účely daňového plánování a optimalizace tak jsou pouze nizozemské společnosti. Rezidentní nizozemské společnosti podléhají dani ze svého celosvětového příjmu. Nerezidentní nizozemské společnosti podléhají dani z příjmu dosaženého nizozemskou pobočkou této společnosti nebo plynoucího z nemovitostí společnosti, které se nacházejí na nizozemském území. Sazba daně z příjmu právnických osob činí od 1. 1. 1998 35 % daňového základu. Skutečnost, zda je společnost rezidentní či nikoli, je posuzována podle několika hledisek, přičemž nejdůležitějším faktorem je místo, odkud je činnost společnosti běžně řízena.

Nizozemská legislativa rozlišuje dva základní druhy společností - soukromou (Naamlooze vennootschap, NV) a veřejnou (Besloten Vennootschap, BV). Rozdíly mezi nimi spočívají zejména v typu a převoditelnosti jejich akcií:

 • akcie obou typů společností jsou volně obchodovatelné, pokud to nezakazují jejich stanovy;
 • NV je oprávněna vydávat akcie na majitele, BV emituje akcie pouze v zaknihované podobě;
 • akcie BV nemohou být obchodovány na amsterodamské burze cenných papírů;
 • akciový kapitál NV musí dosahovat alespoň 100 000 NLG, minimální výše akciového kapitálu BV je 40 000 NLG.

Bez ohledu na tyto rozdíly platí, že soukromá společnost může být jednoduše přeměněna na veřejnou a naopak, aniž by to jakýmkoli způsobem ovlivnilo její subjektivitu.

Nizozemské společnosti se zakládají prostřednictvím notářsky ověřené smlouvy uzavřené jedním nebo více zakladateli. Ještě před samotným založením musí být ministerstvu spravedlnosti předložen návrh stanov nové společnosti. Ministerstvo po jeho přezkoumání vydá potvrzení o tom, že vůči registraci společnosti nemá námitek. K založení je nutné poskytnout informaci o obchodním jménu společnosti, sídle na území Nizozemska, předmětu podnikání, výši základního jmění společnosti, nominální hodnotě akcií vyjádřené v nizozemských guldenech, fiskálním roce společnosti (fiskálním rokem nizozemské společnosti je rok kalendářní, pokud stanovy společnosti nestanoví jinak) a jejím vedení. Dokumenty potřebné pro založení společnosti zahrnují i písemné prohlášení vlastníků společnosti, že nezamýšlejí měnit přímé nebo nepřímé vlastnictví společnosti do jednoho roku od jejího založení a že během této doby nebudou jmenováni žádní dodateční jednatelé.

Další požadavky jsou odvozeny od právního statutu a trvalého bydliště či sídla zakladatelů a jednatelů společnosti:

 • fyzická osoba holandské státní příslušnosti nebo s trvalým bydlištěm v Nizozemsku musí předložit vyplněný dotazníku ministerstva spravedlnosti;
 • nerezidentní fyzická osoba musí uvést jméno, místo a datum narození, státní příslušnost a adresu a současně předložit doporučení některé banky;
 • nizozemská společnost musí předložit vyplněný dotazník ministerstva spravedlnosti, aktuální účetní výkazy a výpis z obchodního rejstříku;
 • zahraniční společnost musí uvést obchodní jméno, sídlo, předložit stanovy, osvědčení o dobré pověsti (certificate of good standing) a aktuální účetní výkazy.

Účetní výkazy nizozemské společnosti musí být připraveny v souladu se čtvrtou směrnicí Evropských společenství, která byla implementována do nizozemské legislativy. Na jednotlivé účetní výkazy společnosti jsou stanoveny tyto požadavky:

 • předepsaná forma, která se liší podle velikosti společnosti,
 • peněžní hodnoty uvedené v guldenech,
 • vyhotovení výkazů v holandštině, pokud akcionáři na valné hromadě nerozhodnou jinak,
 • uzavření účetních výkazů do pěti měsíců od konce účetního roku, pokud valná hromada akcionářů nerozhodne o prodloužení této lhůty.

Požadavky týkající se auditu nizozemských společností a povinnosti zveřejňovat jejich účetní výkazy jsou odvozeny od rozdělení společností na malé, střední a velké. Platí přitom, že pro zařazení do kategorií podle velikosti stačí splnit dvě ze tří podmínek, které se vztahují na celkový majetek, čistý obrat a počet zaměstnanců: 

Celkový majetek do 4 mil. NLG 4 - 17 mil. NLG více než 17 mil. NLG
Čistý obrat do 8 mil. NLG 8 - 35 mil. NLG více než 35 mil. NLG
Počet zaměstnanců do 50 osob 50 - 250 osob více než 250 osob

Velké společnosti musí každoročně správci rejstříku předkládat účetní výkazy ověřené auditorem. Střední a malé společnosti předkládají zkrácenou rozvahu, v případě malých společnost není ověření auditorem povinné.

Pokud je většina akcionářů společnosti nerezidentních, musí tato společnost informovat nizozemskou centrální banku o následujících operacích:

 • otevření účtu u zahraniční banky,
 • pohyby na účtech u zahraniční banky (každý měsíc),
 • zahraniční platby, které ve prospěch nebo na vrub společnosti realizovala nizozemská banka,
 • účast v zahraniční společnosti.

Založení společnosti v Nizozemsku sebou může přinést mnohonásobný užitek. Řada výhod plyne z výhodné strategické polohy Nizozemska - lákavé kombinace blízkosti Německa, Francie i Velké Británie s mimořádně velkou koncentrací obyvatelstva, průmyslu i služeb. Nelze opomenout ani důsledky členství v Evropské unii, která právě na území Nizozemska podpisem Maastrichtské smlouvy vznikla z původního Evropského společenství. Nizozemská legislativa obsahuje řadu atraktivních prvků, které lákají zahraniční investory ke zvolení Nizozemska jako hlavní základny pro mezinárodní podnikání. Nejvýraznější daňové úlevy je možné přiblížit na příkladu některých možných druhů příjmů společností:

Dividendy a kapitálové zisky 
Eliminace nizozemského zdanění dividend a kapitálových zisků je založena na existenci tzv.osvobození výnosů z kapitálové účasti (participation exemption) od nizozemské daně z příjmů právnických osob. Podle tohoto osvobození, které je definováno Zákonem o dani z příjmu právnických osob (Corporate Tax Act, 1969), jsou dividendy, které nizozemské společnosti přijímají v důsledku svých kapitálových účastí, osvobozeny od daně z příjmu právnických osob a dani nepodléhá ani zisk z prodeje těchto kapitálových účastí. Toto osvobození se však podmiňuje třemi požadavky:

 • společnost musí vlastnit alespoň 5 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy;
 • jestliže se jedná o kapitálovou účast v nerezidentní společnosti, musí tato nerezidentní společnost podléhat dani podobné povahy, jako je nizozemská daň z příjmu (tedy nikoli paušálnímu poplatku typickému pro offshore centra);
 • v případě, že je společnost uplatňující nárok na osvobození kapitálové účasti nerezidentní, nesmí mít držené akcie charakter pasívní nebo portfoliové investice, tedy určité kombinace více kapitálových účastí bez jakéhokoli aktivního zasahování do činnosti společností vyplácejících dividendy.

Úroky 
Úroky přijímané nizozemskou společností podléhají běžné nizozemské dani z příjmů právnických osob ve výši 35 %. Zdanitelný zisk je však určen jako rozdíl mezi úrokem přijímaným a úrokem vypláceným minus správní náklady společnosti. Minimální rozpětí mezi zmíněnými úroky přijatelné pro daňové úřady (tedy takové, které bude zdaňováno i tehdy, kdy ho společnost nedosahuje nebo kdyby ho mohla ještě snížit odečtením nákladů) je v případě půjček v rámci určité skupiny společností jedna osmina procenta. Opatřuje-li si společnost prostředky od subjektů, k nimž nemá žádný vztah, je minimální výše rozpětí stanovena podle výše půjčky následovně: 

PůjčkaRozpětí
do 100 mil. NLG 8/32 %
od 100 do 200 mil. NLG 7/32 %
od 200 do 500 mil. NLG 6/32 %
od 500 mil. do 1 mld. NLG 5/32 %
od 1 do 2 mld. NLG 4/32 %
od 2 do 3 mld. NLG 3/32 %
od 3 do 5 mld. NLG 2/32 %
přes 5 mld. NLG 1/32 %

Licenční poplatky 
Patentová a licenční práva mohou nizozemské společnosti vlastnit buď přímo (v takovém případě je jejich příjem z jejich poskytování zdaňován v běžné výši) nebo prostřednictvím licence od jiného vlastníka takových práv. Zdaňovaný příjem je potom podobně jako v případě úroků určen jako rozdíl mezi poplatky přijímanými a vyplácenými, přičemž minimální přípustné rozpětí je 7 %. V případě, že celkový příjem společnosti přesahuje 2 mil. NLG, je rozpětí pro přesahující příjem snižováno následujícím způsobem: 

PříjemRozpětí
od 2 do 4 mil. NLG 6 %
od 4 do 6 mil. NLG 5 %
od 6 do 8 mil. NLG 4 %
od 8 do 10 mil. NLG 3 %
přes 10 mil. NLG 2 %

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
Umožňují výhodný převod úroků, dividend, licenčních poplatků a dalších zisků (především ze zcizování majetku a zisků nespadajících pod režim stálé provozovny) do Nizozemska. Nizozemsko uzavřelo unikátní soustavu smluv o zamezení dvojího zdanění, které obvykle výrazně redukují sazby srážkových daní ze zdrojů příjmů na území signatářů těchto dohod. Zemí, se kterými Nizozemsko uzavřelo smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je v současnosti více než padesát. U vybraných států uvádí sazby srážkových daní redukované příslušnými smlouvami následující tabulka: 

ZeměProcentní sazba srážkové daně z dividend při kvalifikované účasti*Procentní sazba srážkové daně z dividend při nižší účasti*Procentní sazba srážkové daně z úrokůProcentní sazba srážkové daně z licenčních poplatků
ČR 0 10 0 5
DÁNSKO 0 15 0 0
FINSKO 0 15 0 0
FRANCIE 5 15 0 0
IRSKO 0 15 0 0
KANADA 5 15 0 0
LUCEMBURSKO 2,5 15 0 0
NĚMECKO 10 15 0 0
NIZOZEMSKÉ ANTILY 5/7,5 15 0 0
NORSKO 10 15 0 0
RAKOUSKO 5 15 0 0
SINGAPUR 0 15 0 0
SLOVENSKO 0 10 0 0
USA 5 15 0 0
ŠVÉDSKO 0 15 0 0
ŠVÝCARSKO 0 15 0 0
VELKÁ BRITÁNIE 5 15 0 0

* Konkrétní kritérium kvalifikované účasti je definováno v příslušných smlouvách o zamezení dvojího zdanění pro jednotlivé smluvní státy (nejobvykleji je stanoveno na 25 %)

Nizozemské zákony o společnostech povolují vést účetnictví, knihy zápisů z jednání statutárních orgánů společnosti a jiné doklady společnosti v místě, které se jednatelům zdá vhodné. Nizozemské daňové úřady mají právo vyžádat si je k nahlédnutí.

Srážkové zdanění plateb nizozemských společností ve prospěch nerezidentů Nizozemska je následující:

 • dividendy - podléhají srážkové dani v sazbě 25 %;
 • úroky - nepodléhají nizozemské dani;
 • licenční poplatky - nepodléhají nizozemské dani;
 • nájmy - podléhají nizozemskému zdanění právnických či fyzických osob v závislosti na druhu vlastnictví;
 • likvidace - přebytek po zpeněžení aktiv společnosti a jeho zdanění daní z příjmů podléhá 25% srážkové dani z částky přesahující základní jmění.

Tyto srážkové daně mohou být dále redukovány díky uzavřeným smlouvám o zamezení dvojího zdanění a direktivám EU. V souladu s podmínkami směrnice ES pro dceřiné/mateřské společnosti mohou mateřské společnosti požádat o osvobození ze zdanění, jestliže akcie ve způsobilé účasti byly drženy nejméně po jeden rok a mateřská společnost drží nejméně 25 % akciového kapitálu či hlasovací síly nizozemské společnosti.

Je třeba také zmínit smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Nizozemskem a Nizozemskými Antilami, která umožňuje využít nízké zdanění v tomto daňovém ráji a současně snižuje srážkovou daň z dividend. Lze přitom zvolit jednu z těchto možností výhodnějšího režimu:

a) na 7,5 % pro dividendy placené společnosti sídlící na Nizozemských Antilách, která má v nizozemské společnosti 25% či vyšší účast. Příjem pak na Nizozemských Antilách podléhá 2,4 až 3% dani ze zisků společností a může být vyplacen libovolnému nerezidentu bez dalších srážkových daní; 
b) daňový plátce na Nizozemských Antilách si může zvolit režim, při kterém bude platit daň nad hranicí 5 %, čímž se sazba srážkové dividendové daně v Nizozemsku sníží na 5 %).

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme