Pojistka úspěšného obchodu

01. 01. 1996
Daňové plánování, Offshore, Bankovnictví

Možnosti využití offshore pojišťovny.

1996, Profit 15, Ing. Pavel Petrovič a Ing. David Vavruška

Jak využít offshore pojišťovnu ve prospěch české firmy 

Jedním z klíčových problémů našich vývozců při exportu na méně rozvinuté trhy je existence značných rizik spojených s vývozem. Rizika jsou ještě znásobena tím, že dosavadní úprava zákona o dani z příjmu neumožňuje, aby byla odpovídajícím způsobem akceptována v daňovém přiznání.

Ukažme si to na nejjednodušším příkladu. Při vývozu můžeme očekávat, že dva z pěti vývozců končí ztrátou - importér nám nakonec nezaplatí, zboží bude odcizeno či nezaplaceno, dodávka bude zpochybněna a podobně. Prostě vystavená faktura nebude proplacena. Domníváme se, že bychom tuto ztrátu měli mít možnost zahrnout do daňových základů. Místo toho však náš vývozce zaplatí daň z příjmů, které ve skutečnosti  nikdy nevzniknou. Proti výše zmíněným nebezpečím se samozřejmě vývozci snaží bránit, avšak použití obranných prostředků jako platba předem snižuje jejich konkurenční schopnost.

Existuje ale zajímavá možnost, jak očekávanou ztrátu do nákladů zahrnout. V podobě pojištění. Jenže nezávislá pojišťovna je podnikajícím subjektem, který chce dosáhnout zisku - takže souhrn vybraného pojištění od všech pojištěných musí být mnohem vyšší, než kolik jim vyplatí. Z dlouhodobého hlediska jí tudíž zaplatíme víc, než kolik od ní dostaneme.

Vlastní pojišťovna 
Jak řeší tyto problémy zahraniční společnosti? Jednou z velmi oblíbených cest je v současné době zakládání tzv. "captive insurances", tj. pojišťovacích společností, které jsou v daňových rájích obvykle zakládány mateřskými  holdingovými společnostmi a které jsou využívány pro pojišťování obchodních rizik dceřiných společností.  Výhodou tohoto přístupu oproti běžnému pojištění u nezávislé pojišťovny je, že marže pojišťovny zůstává v konečném důsledku k použití mateřské společnosti a navíc není zatížena platbou daně z příjmu. Můžeme říci, že tyto pojišťovny mají obvykle následující charakteristické znaky, jež je odlišují od standardních pojišťoven založených v ostatních vyspělých zemích:

 • výrazně nižší stupeň  regulace činnosti ze strany státu,
 • řádově nižší základní kapitál,
 • vynětí ze zdanění v  zemi registrace,
 • nepodléhají devizovým omezením.

Výše zmíněné přednosti pak umožňují dosahovat především v dlouhodobém měřítku výrazně vyšších zisků než u běžných pojišťoven. Většina států, jež vytvořily legislativní rámec pro působení pojišťoven off-shore, se nachází v karibské oblasti, kde je standardem používání amerických dolarů. To ve spojení s neexistencí devizových omezení umožňuje investorům vyhnout se  rizikům, která vznikají při manipulaci  s měnami, jež se obchodují pouze v omezeném množství a jsou náchylné k silným otřesům. Ke státům umožňujícím relativně snadnou registraci pojišťoven off-shore patří především: Antigua a Barbuda, Barbados, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Gibraltar, St. Vincent a Grenadiny, Západní Samoa.

Podle zahraničního práva 
Profit již podrobně popsal výhody standardních společností off-shore (např. v článcích Daňové ráje v č. 49/1994 a Nechci slevu zadarmo v č. 8/96). Pokusme se srovnat legislativní nároky zakládání a fungování standardní off-shore společnosti a off-shore pojišťovny:

 • delší schvalovací řízení při registraci, vyšší náklady na založení (cca min. 10,000 USD),
 • vyšší požadavky na výši základního kapitálu, jenž obvykle musí být splacen před zaregistrováním (požadovaná výše splaceného kapitálu se pohybuje v závislosti na zemi registrace a druhu poskytovaného pojištění od 100,000 USD až do 500,000 USD ),
 • existence vyšších licenčních poplatků, které podmiňují vynětí pojišťovny ze zdanění (obvykle od 2,000 USD do 6,000 USD ),
 • nutnost najmutí místního jednatele,
 • povinnost auditování účetnictví.

K faktorům, které mohou mnoho investorů od založení off-shore pojišťovny odradit, patří především povinné deponování základního kapitálu, výdaje spojené s auditem a nutnost najmutí místních jednatelů. Naštěstí ne všechny země mají stejně striktní požadavky, což umožňuje při dobrém výběru cílové země některé z nich eliminovat v závislosti na konkrétním projektu klienta.

Podle českého práva 
Základním problémem fungování pojišťovny off-shore je existence omezení, jež musí pojišťovna dodržovat ve vztahu k zemi, kde jsou registrováni její zákazníci. Jednotlivé státy se totiž snaží bránit svůj trh pojištění pro pojišťovny v nich registrované.  V případě České republiky je situace následující:

Zákona o pojišťovnictví stanoví v paragrafu 2, odst. 3, že "životní pojištění osob majících trvalé bydliště v České republice, pojištění majetku na území České republiky a odpovědnosti za škodu vyplývající z činnosti fyzických a právnických osob na území České republiky, lze uskutečnit pouze u pojišťovny podnikající v souladu s tímto zákonem na území České republiky".

Z toho vyplývá, že se zásadně lze pojistit pouze u pojišťovny podnikající na území České republiky v souladu s ustanoveními zákona o pojišťovnictví. Podnikáním zahraniční pojišťovny na území České republiky v souladu se Zákonem o pojišťovnictví se přitom rozumí podnikání této pojišťovny prostřednictvím její organizační složky (slovy Zákona o pojišťovnictví prostřednictvím „obchodního zastupitelství"), umístěné na území České republiky za podmínek stanovených Zákonem o pojišťovnictví. V případě druhů pojištění zmiňovaných v citovaném ustanovení je tedy možné sjednat pojištění u zahraniční pojišťovny, pouze podniká-li tato na území České republiky prostřednictvím své organizační složky, a to u této organizační složky.

Z výše citovaného ustanovení ovšem rovněž vyplývá, že v případě v něm nespecifikovaných druhů pojištění (např. životního pojištění osob s trvalým bydlištěm mimo Českou republiky, pojištění majetku nacházejícího se mimo území České republiky či pojištění odpovědnosti vyplývající z činnosti fyzických a právnických osob mimo území České republiky) je sjednání pojištění u zahraniční pojišťovny možné.

Nejběžnější pojistné události, vůči kterým se může český podnikající subjekt pojistit u zahraniční pojišťovny jsou například:

 • pojištění proti ztrátám vzniklým v důsledku neuhrazení zahraničních pohledávek,
 • pojištění proti ztrátám vzniklým v důsledku vypovězení kontraktu zahraničním kontrahentem,
 • pojištění proti ztrátám vzniklým v důsledku neplnění závazků zahraničního dodavatele,
 • pojištění proti ztrátám vzniklým v důsledku neplnění závazků vůči zahraničnímu odběrateli.

Perspektiva 
Domníváme se, že offshore pojišťovny lze považovat za jeden z nejdokonalejších nástrojů daňového plánování, jehož možnosti neustále rostou. Tomu nasvědčují jejich neustále se zvyšující počty (dynamika růstu předstihuje i standardní offshore společnosti). Což napovídá, že právě pojišťovny offshore  jsou v současnosti nejmodernějším prostředkem daňové  optimalizace společností podnikajících v mezinárodním měřítku.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti