Velká Británie

Velká Británie - Onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Velká Británie je považována za světové finanční centrum, díky své zeměpisné poloze je také důležitým obchodním centrem. Kombinuje členství v EU, zvykové právo a vynikající vazbu na zámořská offshore území, která jsou bývalými koloniemi.  Britské společnosti jsou nejčastěji užívány v rolích obchodních nebo holdingových společností. Britské firmy za přiměřeně vysokých nákladů umožňují využití příznivého daňového systému, vysoké právní jistoty a husté sítě smluv o zamezení dvojího zdanění.

Akcionáři kladoucí mimořádný důraz na soukromí zapojují do korporátních struktur navíc offshore akcionáře z Britských Panenských ostrovů nebo jiných zámořských území. Díky snadné administrativě, dlouholetému snižování daně z příjmů právnických osob a rychlému rozhodování soudů se britské společnosti těší vysoké míře důvěry a obliby jako centra pro své obchodní aktivity. 

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: LLP, Ltd., PLC
Měna a úřední jazyk: Britská libra (GBP); angličtina (skotština, skotská gaelština, welština, irština a korština)
Právní systém: angloamerické právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ:         FATCAGATCA, IGA, 127 SZDZ (včetně ČR a SR), 25 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 20 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano 

OBECNÉ INFORMACE O VELKÉ BRITÁNII

Poloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zkráceně Velká Británie) se nachází v západní Evropě. Územně je vymezeno ostrovem Anglie a severovýchodní částí ostrova Irsko mezi severním Atlantikem a Severním mořem a dalšími menšími ostrovy. 

Populace

Odhadovaný počet obyvatel Velké Británie je přibližně 64 milionu. Dominantním náboženstvím je křesťanství.

Státní zřízení

Velká Británie je parlamentní monarchií zahrnující čtyři země Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Hlavním městem Velké Británie je Londýn.

Moc výkonnou reprezentuje královna Alžběta II., předseda vlády (pětileté funkční období) a kabinet ministrů zvolených předsedou vlády. Zákonodárnou moc ve Velké Británii vykonává dvoukomorový parlament složený ze Sněmovny lordů (dědičné členství) a Dolní sněmovny (pětileté funkční období). Soudní moc reprezentuje nejvyšší soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ VE VELKÉ BRITÁNII

Dle analýzy Světové banky Doing Business 2015, která každoročně zpracovává podrobný přehled a srovnání podnikatelských omezení pro malé a střední firmy v jednotlivých světových jurisdikcích, se Velká Británie umístila v celkovém hodnocení na 8. příčce ze 189.

Z hlediska ukazatele zahraničního obchodu se Velká Británie řadí na 15. pozici, především díky nižší časové náročnosti na import a export zboží. 

Dle ukazatele Paying Taxes obsadila Velká Británie aktuálně 16. pozici. To je způsobeno celkově nižším počtem plateb daní a kratší dobou potřebnou na přípravu, vykázání a odvedení daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty apod., včetně daní ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení (110 hodin za rok).

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO VE VELKÉ BRITÁNII

Právní systém Velké Británie vychází ze zvykového angloamerického práva. 

Název obchodních společností

Název onshore společnosti založené ve Velké Británii může být v libovolném jazyce, společnost však musí současně předložit ověřený překlad do angličtiny (v případě zapsání společnosti ve Walesu bude přijata dokumentace ve welštině). Název nesmí být shodný nebo příliš podobný s již existujícími LLP nebo ostatními společnostmi, považován za útok, nebo nabádání k trestné činnosti, vzbuzovat dojem záštity královské rodiny a vlády Velké Británie.

Použití slov jako banka, pojišťovna, stavební společnost, hospodářská komora, správa fondů, vysoká škola apod. (včetně jejich cizojazyčných ekvivalentů) vyžaduje předchozí schválení státním tajemníkem.

Omezení podnikání

Společnosti, které chtějí ve Velké Británii podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, určitých typech finančních služeb a službách souvisejících se spotřebitelskými úvěry a podobnými oblastmi potřebují ke své činnosti udělení licence (oprávnění) dozorovým orgánem.

Typy obchodních společností

Ve Velké Británii jsou běžně zakládány onshore společnosti typu Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited Company (Ltd.) a Public Limited Company (PLC).  

Sídlo onshore společnosti musí být vždy zřízeno na území Velké Británie. Jeho změna podléhá schválení finančním úřadem.

Pro obchodní a holdingovou činnost jsou nejčastěji zakládány Private Limited společnosti (Ltd.). Z daňově transparentních partnerships je nejvíce využíváno skotské Limited Partnership (LP). 

A: Private Limited Company (Ltd.)

Založení Ltd.

Veškeré úřední dokumenty při zakládání onshore společnosti typu Ltd. musí být v angličtině. Při zakládání Ltd. je nutné předložit obchodnímu rejstříku:

  • Memorandum a stanovy;
  • Prohlášení o zákonné shodě (Declaration of Compliance);
  • Ustanovení představenstva a tajemníka;
  • Oznámení o umístění sídla (sídlo se musí nacházet na území Velké Británie);

Minimální autorizovaný základní kapitál onshore Ltd. je stanoven na 1 GBP (obvykle je však zapsáno 1000 GBP). 

Povoleny jsou kmenové akcie, prioritní akcie, běžné akcie s omezenými právy, splatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem i bez něj. Zajímavostí je, že ačkoli britské Ltd. má z pohledu českého práva formu s.r.o., může vydávat akcie. Tento fakt je důležitý zejména při uplatnění osvobození od daně z příjmů při prodeji akcií.

Struktura Ltd.

Jednatelé

V čele onshore Ltd. založené ve Velké Británii musí být alespoň jedna fyzická osoba jakékoliv národnosti bez nutnosti trvalého bydliště na území Velké Británie. Údaje o jednatelích jsou veřejně přístupné.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden. Údaje o akcionářích jsou v případě akcií na jméno veřejně přístupné.

B: Skotské LP

Založení společnosti

Minimální základní kapitál je ve výši 1 GBP, doporučuje se však minimálně 100 GBP. Každý partner musí splatit minimálně 1 GBP.

Struktura společnosti

Jednatelé

Za skotské LP jednají jeho partneři.

Partneři

Skotské LP musí mít minimálně 2 partnery. Mohou jimi být fyzické i právnické osoby jakékoli národnosti. Jména partnerů jsou veřejná.

ÚČETNÍ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII

Účetní povinnosti onshore společností založených ve Velké Británii:
řídí se účetními standardy IFRS, FRS 100, 101 a 102,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku, zpracovávat daňové přiznání, 
- musí zveřejňovat účetnictví, daňové přiznání,
podléhají požadavku nezávislého auditu (výjimku tvoří tzv. malé společnosti).

Skotské LP nemá povinnost vést účetní výkazy. Podává pouze nulové daňové přiznání, neboť se jedná o daňově transparentní entitu, jejíž příjmy jsou daněny na úrovni partnerů.

DAŇOVÝ SYSTÉM VE VELKÉ BRITÁNII

Ve Velké Británii se uplatňuje modifikovaný imputační systém. Britské společnosti podléhají zdanění svých celosvětových příjmů ve Velké Británii.

Daň z příjmů právnických osob

A. Limited Liability Company (Ltd.)

Sazba daně z příjmů právnických osob byla v roce 2014 snížena na z 23 % na 21 %, a od dubna 2015 je na úrovni 20 %. Většina dividend je od daně z příjmů osvobozena v případě, že jsou přijaté střední nebo velkou společností. Osvobození dividend mohou využít i malé společnosti, které přijímají dividendy od britské společnosti nebo společnosti rezidentní v zemi, se kterou má Velká Británie uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění obsahující nediskriminační doložku.

B. Skotské LP

Skotské LP je daňově transparentní, zisk společnosti je tedy daněn až na úrovni partnerů sazbou daně z příjmů dle rezidence partnera.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy jsou daněny běžnou sazbou daně z příjmů právnických osob. V případě držby podílu ve výši minimálně 10 % po dobu 12 měsíců před prodejem podílu ve společnosti mohou být kapitálové příjmy od daně osvobozeny.

Srážková daň

Velká Británie obecně neuvaluje žádnou srážkovou daň na výplatu dividend. Výplata úroků a licenčních poplatků nerezidentům podléhá 20% srážkové dani. Tato daň může být snížena příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění nebo při splnění podmínek evropské směrnice 2003/49/ES.

Dohody o výměně informací

Velká Británie přistoupila k FATCA v roce 2013 (Model 1A - reciproční). 
Velká Británie přistoupila také ke GATCA s několika korunními závislými územími, jako jsou Normanské ostrovy a Ostrov Man. Zahrnuty jsou také Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy a Bermudy.

Velká Británie podepsala 25 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Velké Británie podepsala smlouvu o zamezení dvojího zdanění se 127 zeměmi včetně České republiky a Slovenska.