Singapur

Singapur - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Singapur představuje jednu z politicky nejstabilnějších zemí světa s minimálním rozsahem korupce. Funguje jako jedno z hlavních mezinárodních finančních center. Offshore investorům jsou zde k dispozici služby většiny významných mezinárodních bank, finančních institucí, investice spravujících společností, účetních a právních firem. Singapurská vláda vytváří zajímavé prostředí pro zahraniční investice prostřednictvím příznivých daňových a finančních pobídek. Tímto způsobem se stal atraktivní pro řadu regionálních holdingových společností, firemní sídla, centra obchodu a služeb, pro investování do oblastí high-tech průmyslu, médií a komunikace, dopravy a finančních služeb. Země je vhodná nejen pro offshore společnosti, ale také jako sídlo daňově rezidentních společností.

Typ jurisdikce: OffshoreOnshore
Právní formy společností: Pte Ltd.
Měna a úřední jazyk: Singapurský dolar (SGD); angličtina, čínština (mandarínština), malajština a tamilština
Právní systém: Angloamerické zvykové právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ:     FATCA, GATCA, 78 SZDZ (včetně ČR a SR), 1 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 17 % (teritoriální princip zdanění)
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoliv národnosti; musí být rezident Singapuru
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O SINGAPURU

Poloha

Singapur je městský stát v jihovýchodní Asii, který se rozkládá na stejnojmenném ostrově a dalších 59 přilehlých ostrovech mezi Malajsií a Indonésií.

Populace

Populace Singapuru dosahuje 5,5 miliónů obyvatel, které ze tří čtvrtin tvoří Číňané, menší početní zastoupení mají Malajci (13%) a Indové (9%). Oficiálními jazyky jsou angličtina, čínština (mandarínština), malajština a tamilština. Náboženské vyznání se vyznačuje pluralitou, převažuje buddhistická víra (34%) a islám (14%).

Státní zřízení

Z politického hlediska funguje Singapur jako parlamentní republika. Vzhledem ke své povaze městského státu je hlavním městem Singapur. Od nezávislosti získané v roce 1965 zde nepřetržitě vládne politická strana The People´s Action Party, což činí ze Singapuru jednu z politicky nejstabilnějších zemí na světě. V čele Singapuru je prezident volený přímou volbou na šestileté funkční období. Moc zákonodárnou reprezentuje jednokomorový parlament. Soudní moc vykonává nejvyšší soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V SINGAPURU

V hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává světové jurisdikce podle podmínek pro podnikání, se Singapur nachází na 1. místě. 

Singapur je oceňován jako nejlepší na světě z hlediska ukazatele přeshraničního obchodu Trading Across Borders. V rámci exportu i importu je požadováno pouze malé množství potřebné dokumentace, nízká je také doba a náklady s tím spojené.

V rámci ukazatele Paying Taxes figuruje Singapur na 5. pozici z celkového počtu 189 zemí. To je způsobeno celkově nízkou frekvencí daňových plateb za rok, minimální daňovou zátěží a poloviční časovou náročností (82 hodin za rok) než vykazuje průměr zemí OECD.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V SINGAPURU

Právní systém Singapuru je založený na angloamerickém zvykovém právu. Legislativu obchodních společností definují zákony o společnostech a o dani z příjmu.

Typy obchodní společnosti

Mezi typy používaných společností při podnikání v Singapuru patří: Sole-Proprietorship, Private Limited Company, Public Limited Company, General Partnership, Limited Partnership, Limited Liability Partnership (LLP) a Singapore Foreign Office. Společnosti jsou považovány za rezidentní v Singapuru, pokud odtud řídí a kontrolují svoji podnikatelskou činnost.

Založení společnosti

Podmínkami založení obchodní společnosti v Singapuru je schválení názvu společnosti, přijetí memoranda a stanov společnosti včetně informací o akcionářích, uvedení adresy sídla společnosti a jmenování jednatele, tajemníka a statutárních auditorů. Koncept autorizovaného základního kapitálu byl zrušen v lednu 2006 a minimální počet vydaných akcií je jedna. Povolenými typy akcií jsou kmenové akcie, prioritní akcie a splatitelné prioritní akcie. Společnosti jsou povinny mít sídlo v Singapuru.

Název společnosti

Při zakládání offshore společností v Singapuru nejsou povolena jména podobná již existujícím společnostem, nebo nežádoucí, případně politicky citlivá jména. Název musí být uveden v latince.
Bez souhlasu nebo licence nejsou povoleny názvy obsahující slova banka, finanční instituce, pojišťovna, správa fondů, univerzita, hospodářská komora atp.
Součástí názvu společností v soukromém vlastnictví je označení Private Limited (Pte Ltd).

Struktura společnosti

Jednatelé

Minimální počet jednatelů singapurské společnosti je jeden. V případě více jednatelů musí být alespoň jeden jednatel rezidentem v Singapuru. V případě zahraniční osoby, která registruje novou společnost v Singapuru a má v úmyslu působit jako rezidentní jednatel společnosti nebo ji provozovat, musí nejdříve získat od vlády platné povolení. Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Společnosti jsou povinny jmenovat tajemníka společnosti s místní rezidenturou a musí jím být fyzická osoba.

Akcionáři

Akcionářem mohou být fyzické i právnické osoby, minimální počet je jeden. Je povoleno zahraniční vlastnictví ve stoprocentní výši. 
Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Obecně zde nejsou žádná omezení s výjimkou oblasti finančních služeb, vzdělání, médií a politiky.

ÚČETNÍ SYSTÉM V SINGAPURU

Účetní povinnosti offshore společností založených v Singapuru:
řídí se účetními standardy SRFS (od roku 2018 by měly přijmout standardy IFRS),
- mají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- musí zveřejňovat účetnictví,
podléhají povinnosti nezávislého auditu jen v určitých případech.

Povinnost auditu se nevztahuje:

  • na offshore společnosti osvobozené od daně (exempt companies), které nemají více než 20 vlastníků, jsou jimi fyzické osoby a jejich celkový roční obrat nepřesahuje 5 miliónů USD.  
  • na offshore společnosti nevyvíjející činnost (dormant companies), které nevykazují žádné účetní operace v rámci daného účetního roku nebo dosud nezahájily činnost.

DAŇOVÝ SYSTÉM V SINGAPURU

Zdanění v Singapuru je založeno na principu teritoriality. Rezidentní a nerezidentní zahraniční společnosti podléhají zdanění svých příjmů v Singapuru v případě, že příjmy pochází z činnosti prováděné na území Singapuru, nebo byly so Singapuru přeposlány.

Daň z příjmů právnických osob

Daňová rezidence je určena místem skutečného vedení společnosti. Daň z příjmů je uvalena na všechny příjmy společnosti, které pocházející ze zdrojů v Singapuru i na příjmy ze zdrojů mimo Singapur, pokud byly tyto příjmy přijaty v Singapuru. Sazba daně z příjmů právnických osob je ve výši 17 %. Singapurské společnosti však mohou využít mnohých úlev – například za určitých podmínek je od daně osvobozeno 75 % příjmů z prvních 10 000 USD podléhajících zdanění, a poté 50 % dalších příjmů až do výše 290 000 USD. 

Daň z kapitálových příjmů

Ačkoli v Singapuru neexistuje žádná daň z kapitálových příjmů, mohou příjmy z prodeje podílů ve společnostech či z prodeje jiného majetku za určitých podmínek podléhat dani z příjmů právnických osob. 

Srážková daň

Vyplácené dividendy nejsou v Singapuru předmětem srážkové daně.

Úroky podléhají 15% srážkové dani v případě, že úrokový příjem nepochází z činnosti nerezidentní společnosti vykonávané v Singapuru. Pochází-li úroky z činnosti prováděné na území Singapuru, nejsou daněny daní srážkovou, ale daní z příjmů. 

Licenční poplatky jsou daněny 10% srážkovou daní. V případě, že pochází z činnosti prováděné na území Singapuru, nepodléhají licenční poplatky dani srážkové, ale dani z příjmů. 

Dohody o výměně informací

Singapur přistoupil k FATCA (Model 1B - reciproční) na konci roku 2014.
Od roku 2018 bude také vyměňovat informace v rámci GATCA.

Singapur má podepsanou pouze 1 dohodu o výměně informací a to s Bermudami.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Singapur operuje s rozsáhlou sítí dohod o ochraně investic a smluv o zamezení dvojího zdanění. V současnosti má uzavřeno 78 SZDZ včetně České republiky a Slovenska.