Nový Zéland

Nový Zéland - offshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Nový Zéland slouží v korporátní oblasti jako vstupní brána do Oceánie. Za své sídlo si jej volí obchodní i investiční společnosti. Nový Zéland se vyznačuje velmi vstřícnou legislativou vyžadující minimum administrativních úkonů a příznivým daňovým systémem. Předností je velmi rychlé zakládání společností a snadné změny v obchodním rejstříku. Novozélandský právní systém je stabilní, nezávislý na jiných zemích a obchodní soudy jsou výkonné, rozhodují transparentně.

Typ jurisdikce: OffshoreOnshore
Právní formy společností: Ltd.
Měna a úřední jazyk: Novozélandský dolar (NZD); angličtina (de facto) a maorština (de jura)
Právní systém: Angloamerické zvykové právo se speciální legislativou a lokálními maorskými soudy
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 41 SZDZ (včetně ČR), 20 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 28 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

OBECNÉ INFORMACE O NOVÉM ZÉLANDU

Poloha

Nový Zéland se nachází v jižní části Tichého oceánu, jihovýchodně od Austrálie. Tvoří jej dva velké ostrovy, Severní a Jižní, a další přilehlé ostrůvky. Jeho celková rozloha činí zhruba 268 000 km2.

Populace

Populace přesahuje počet 4,4 miliónů obyvatel. Z etnického hlediska výrazně převažují obyvatelé evropského původu (71 %) nad Maory (12 %), Asiaty a tichomořskými domorodci. Téměř polovina obyvatel se hlásí ke křesťanství.

Státní zřízení

Z hlediska politického uspořádání funguje Nový Zéland jako konstituční monarchie, která v rámci Commonwealthu spadá pod Velkou Británii. Oficiální hlavou státu je britská královna, kterou reprezentuje guvernér. Zákonodárnou moc vykonává jednokomorový parlament (House of Representatives) volený na tři roky. Vládu řídí premiér, kterého oficiálně jmenuje guvernér. Soudní moc představuje nejvyšší soud a soudy nižší instance. Hlavním městem je Wellington.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA NOVÉM ZÉLANDU

V rámci analýzy Světové Banky Doing Business 2015, která srovnává světové jurisdikce podle příznivosti podmínek pro oblast podnikání malých a středních firem, figuruje Nový Zéland na 2. místě ze 189 zemí.

Z hlediska zahraničního obchodu obsadil Nový Zéland 27. příčku. V oblasti exportu i importu je administrativní náročnost, a s tím spojená doba, podobná jako v ostatních zemích OECD, finanční náklady na export a import jsou však nižší.

V kategorii Paying Taxes patří Novému Zélandu 22. pozice. Vyniká především nižší časovou náročností na zpracování daňové agendy (152 hodin za rok) než je průměr zemí OECD, vyžaduje i nižší frekvenci daňových plateb a minimální sazbu zaměstnanecké daně a příslušných poplatků (labour tax).


PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA NOVÉM ZÉLANDU

Legislativní systém na Novém Zélandu vychází z angloamerického zvykového práva. V rámci speciálních úprav je povolen specifický typ lokálních maorských soudů. 

Typy obchodních společností

Offshore podnikání na Novém Zélandu lze provádět prostřednictvím trustů a společností typu Ltd., tedy společnosti s ručením omezeným.

Založení společnosti

Společnost vydává akcie a ručení podílníků je omezené do výše jejich podílů. Statutárním orgánem jsou však jednatelé. Základní kapitál společnosti není nijak omezen, u Ltd. stačí splatit jen 1 NZD. Obvyklá výše základního kapitálu je však 1000 NZD. Na Novém Zélandu není povoleno vydávat akcie na doručitele.

Novozélandská offshore společnost musí mít sídlo na Novém Zélandu na adrese tamního registračního agenta. 

Název společnosti

Jméno novozélandské společnosti je obvykle schváleno během jednoho dne. Jsou zakázána jména z královské, národní, mezinárodní a komerční oblasti a jména urážlivého charakteru.

Jedinou povolenou koncovkou jména společnosti je Limited a její zkratka Ltd.

Struktura společnosti

Jednatelé

Statutárním orgánem novozélandské offshore společnosti jsou jednatelé, přičemž minimální počet je jeden jednatel. Tuto funkci může vykonávat pouze fyzická osoba. Státní příslušnost jednatelů není nijak omezena. Informace o jednatelích jsou veřejně přístupné.

Funkci tajemníka společnosti může vykonávat pouze rezident Nového Zélandu, avšak není povinné jej volit.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden. Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDU

Účetní povinnosti offshore společností založených na Novém Zélandu:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- musí/nemusí zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu pouze v určitých případech.


DAŇOVÝ SYSTÉM NA NOVÉM ZÉLANDU

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob je ve výši 28 %. Avšak v případě, že společnost negeneruje žádný příjem plynoucí z území Nového Zélandu a její akcionáři jsou daňoví nerezidenti – fyzické osoby - může být společnost považována za daňově transparetní. Zisky takového společnosti poté podléhají zdanění až na úrovni nerezidentních akcionářů dle sazby jejich daňové rezidence. 

Srážková daň

Obecně je srážková daň na dividendy vyplácené nerezidentům ve výši 30 %. Nový Zéland je však jednou ze zemí, která umožňuje společnostem využít tzv. imputačního systému, kdy lze část nebo celou srážkovou daň uvalenou na dividendy započíst na daňovou povinnost společnosti, výsledná srážková daň pak může být ve výši 0 % nebo 15 %.

Dohody o výměně informací

V červnu 2014 přistoupil Nový Zéland k FATCA (Model 1A - reciproční).
Přistoupil také ke GATCA s platností od roku 2018.

Nový Zéland podepsal 20 dohod o výměně informací v daňových záležitostech.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Nový Zéland má v současnosti uzavřeno 41 smluv o zamezení dvojího zdanění. Smlouva s Českou republikou vstoupila v platnost v roce 2009.