Nizozemsko

Nizozemsko - onshore

STRUČNÝ PŘEHLED

Nizozemsko je nejstarší jurisdikcí poskytující daňové výhody mezinárodním společnostem. Jako své globální nebo evropské sídlo využívá Nizozemsko velké množství korporací ovládajících pobočky v dalších zemích. Nizozemsko nabízí velmi stabilní právní prostředí, příznivé prostředí pro holdingové společnosti a velmi vysokou image společnosti. Těchto výhod se však vyplatí využívat především velkým společnostem. Země totiž zejména v posledních letech zavádí mimořádně administrativně náročnou regulaci podnikání a náklady spojené s chodem společnosti jsou velmi vysoké. Přesto Nizozemsko zůstává, a v dohledné době i zůstane, zemí první volby pro holdingové společnosti požadující nekompromisní image. 

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: BV, Flex-BV
Měna a úřední jazyk: Euro (EUR); nizozemština
Právní systém: kontinentální právo
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 98 SZDZ (včetně ČR a SR), 29 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 20 % a 25 %
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano


OBECNÉ INFORMACE O NIZOZEMSKU

Poloha

Nizozemsko (Nizozemské království) leží v západní Evropě u Severního moře a sousedí na jihu s Belgií a východně s Německem. Jeho celková rozloha činí 41 543 km2. Nizozemské království je rozděleno na 12 provincií.

Populace

Počet obyvatel přesahuje 16 miliónů. Početné etnické skupiny tvoří Indonésané (2,4 %), Turci (2,2 %), Surinamci (2 %) a Maročané (2 %). Dominantní náboženskou institucí je katolická církev (28 %), protestantská církev (19 %) a islám (5 %). 

Státní zřízení

Z hlediska politického uspořádání funguje Nizozemsko jako konstituční monarchie, kde zákonodárná moc náleží dvoukomorovému parlamentu. Výkonnou moc v zemi představuje Rada ministrů s premiérem a Rada státu v čele s králem. Soudní systém reprezentuje nejvyšší soud a soudy nižší instance, soudci jsou jmenováni doživotně králem. Hlavním městem je Amsterdam.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V NIZOZEMSKU

V rámci analýzy Světové Banky Doing Business 2015, která srovnává světové jurisdikce podle příznivosti podmínek pro oblast podnikání malých a středních firem, se Nizozemsko umístilo na 21. pozici ze 189 zemí.

Podle ukazatele zahraničního obchodu Trading Across Borders figuruje Nizozemsko na 13. místě, když při porovnání s průměrem zemí OECD vyniká především kratší dobou vyžadovanou na import i export.

Nízkou časovou náročností (123 hodin za rok) se Nizozemsko vyznačuje i z hlediska placení daní, kde mu v kategorii Paying Taxes patří 23. příčka. Celková frekvence daňových plateb středně velké společnosti za rok je nepatrně nižší než kolik činí průměr zemí OECD. 

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO V NIZOZEMSKU

Nizozemský právní systém vychází z občanského zákoníku tradičního evropského kontinentálního typu. 

Typy obchodních společností

Povolenými typy mezinárodních společností v Nizozemsku jsou Private company with limited liability, Public limited company, Partnership a korporace (SE, CORP).

Nejčastější formou společnosti pro onshore podnikání je Public limited company (Naamloze Venootschap – NV), která je obdobu české akciové společnosti a Private company with limited liability (Besloten Vennotschap - BV), která je obdobou české společnosti s ručením omezeným.

Založení společnosti

Založení společnosti v Nizozemsku vyžaduje:

 • složení základního kapitálu na bankovní účet,
 • kontrolu názvu společnosti u obchodní komory,
 • vypracování společenské smlouvy a její ověření notářem,
 • obdržení potvrzení (Certificate of No Objection) od ministerstva spravedlnosti,
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku a její registrace u místní daňové autority.

Sídlo obchodní společnosti musí být registrováno v Nizozemsku.

Minimální výše základního kapitálu je jedna akcie v hodnotě 1 cent, přičemž akcie mohou být v jakékoli měně. Obvyklá výše základního kapitálu společnosti typu BV činí 18 000 EUR, v případě společnosti typu NV se jedná o 45 000 EUR. Jsou povoleny akcie na jméno s omezeným či nulovým právem na převod a akcie s hlasovacím právem či bez něj. Omezení převodu akciií, které si mezi sebou akcionáři dohodnou, může být součástí stanov společnosti.

Název společnosti

Jméno nové společnosti nesmí být shodné či podobné s již existující společností a nesmí odkazovat k ilegální činnosti, případně působit dojmem vládní nebo královské záštity. Souhlas či licenci vyžadují jména, která obsahují slova banka, stavební společnost, úspory, půjčky, pojištění, zajištění, správa fondů, investiční fond, trust, obchodní komora, městský apod., včetně jejich cizojazyčných ekvivalentů.

Koncovkou označující Limited liability company, nizozemskou Besloten Vennootschap, je BV a nová koncovka Flex-BV.

Statutární orgány

Jednatelé

Minimální počet jednatelů je jeden. Může jím být právnická i fyzická osoba jakékoli národnosti, která nemusí být v Nizozemsku rezidentní. Pro získání daňových úlev je však vhodné, aby společnost působila jako nizozemský rezident, a proto je lepší, aby zde měla většina jednatelů sídlo.

Tajemník společnosti není vyžadován.

Akcionáři

Minimální počet akcionářů je jeden. Pokud jsou všechny akcie v držení jediné osoby, není její identita veřejně dostupná. V ostatních případech jsou informace o akcionářích veřejně přístupné.

Omezení podnikání

Onshore společnosti založené v Nizozemsku nesmějí podnikat v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních služeb a služeb souvisejících se spotřebitelskými úvěry.

ÚČETNÍ SYSTÉM V NIZOZEMSKU

Účetní povinnosti onshore společností založených v Nizozemsku:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku (včetně aktuálních informací o akcionářích a jednatelích),
- musí zveřejňovat účetnictví,
podléhají požadavku nezávislého auditu (tzv. malé společnosti mají výjimku).

Nizozemské společnosti typu BV podléhají auditu, pokud splňují alespoň dvě ze tří podmínek:

 • majetek je větší než 6 mil. EUR,
 • obrat přesahuje 12 mil. EUR,
 • průměrný počet zaměstnanců je větší než 49.

DAŇOVÝ SYSTÉM V NIZOZEMSKU

Daň z příjmů právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob závisí na výši zdanitelného příjmu nizozemské společnosti. Příjmy do 200 000 EUR se daní sazbou 20 %, příjmy nad tuto hranici pak sazbou 25 %.

Daň z kapitálových příjmů

Eliminace nizozemského zdanění kapitálových příjmů i přijatých dividend je založena na existenci tzv. osvobození kapitálové účasti (participation exemption) od nizozemské daně z příjmů právnických osob. Toto osvobození se podmiňuje splněním několika podmínek:

 • společnost od počátku fiskálního období vlastní minimálně 5% podíl v dané dceřinné společnosti, a
 • vlastnictví dceřiné společnosti nemá charakter portfoliové investice, nebo
 • dceřiná společnost podléhá minimálně 10% efektivnímu zdanění příjmů, nebo
 • méně než 50 % majetku dceřiné společnosti je tvořeno majetkem generujícím pasivní příjem.

Srážková daň

Dividendy vyplácené nerezidentům obecně podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Tato sazba může být snížena na základě příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo evropské směrnice. Na úroky a licenční poplatky se srážková daň neuplatňuje.

Dohody o výměně informací

V roce 2013 přistoupilo Nizozemsko k FATCA (Model 1A - reciproční).
Přistoupilo také ke GATCA s platností od roku 2017.

Nizozemsko má podepsáno 29 dohod o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Nizozemsko podepsalo smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 98 zeměmi, mezi které patří i Česká republika a Slovensko.