Marshallovy ostrovy

Marshallovy ostrovy - offshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Marshallovy ostrovy jsou jednou z posledních zemí na světě, která se snaží přísně držet status daňového ráje. Země se neúčastní výměny daňových informací a neuzavírá dohody o zamezení dvojího zdanění. Výjimečný je také přístup k soukromí, země stále umožňuje zakládat společnosti s akciemi na doručitele (majitele). Tyto vlastnosti činí z Marshallových ostrovů ideální sídlo společností vykonávajících roli offshore akcionáře. Zásadní nevýhodou Marshallových ostrovů je velmi nízká image země a také nižší stabilita právního prostředí. Země je dlouhodobě závislá na americké finanční pomoci a není schopna zajistit stabilní hospodářství z vlastních zdrojů. Při využití společností z této offshore jurisdikce je nutné počítat s faktem, že právní nastavení na ostrově se může kdykoli změnit, zejména z popudu USA.  

Typ jurisdikce: Offshore
Právní formy společností: Corp., Inc., Ltd., p.l.c., s.a., S.A., AG, S.A.R.L, Bhd, Pty, N.V, B.V
Měna a úřední jazyk: USD; angličtina a marshallština
Právní systém: angloamerické zvykové právo s místními úpravami
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: GATCA, 14 TIEA
Daň z příjmů právnických osob: 0 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ne

OBECNÉ INFORMACE O MARSCHALLOVÝCH OSTROVECH

Poloha

Marshallovy ostrovy se nacházejí v Mikronésii, v severní části Tichého oceánu mezi Havají a Indonésií. Jedná se ostrovní stát, který se skládá ze dvou hlavních souostroví tvořených 29 atoly, největšími ostrovy jsou Majuro a Ebeye.

Populace

Na Marshallových ostrovech žije přibližně 67 000 obyvatel, které z většiny tvoří místní původní obyvatelé (92 %). V náboženství dominuje protestantství.

Státní zřízení

Marshallovy ostrovy jsou prezidentská republika, jejíž politický systém, tzv. Nitijela, představuje kombinaci britského a amerického modelu vládnutí. Marshallovy ostrovy získaly nezávislost na USA v roce 1986 podepsáním dohody o volném přidružení (Compact of Free Association). V kompetenci USA zůstala obrana státu a také z velké části financování státního rozpočtu. Hlavním městem je Majuro. 
Prezident funguje zároveň i jako předseda vlády a působí v rámci čtyřletého volebního období.

Zákonodárnou moc vykonává jednokomorový parlament. Moc soudní zastává nejvyšší soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které porovnává 189 zemí světa podle podmínek pro podnikání, obsadily Marshallovy ostrovy 139. místo. 

V oblasti přeshraničního obchodu Trading Across Borders se nachází na 68. příčce. V rámci srovnání se zeměmi OECD jsou náklady na import i export nižší, doba s tím spojená je však téměř dva a půl krát delší.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH

Právní systém Marshallových ostrovů vychází z angloamerického zvykového práva s místními úpravami. Kombinace amerického a britského práva se projevuje i ve firemních zákonech, které umožňují buď americký model firemní struktury (s prezidentem, jednatelem a tajemníkem), anebo britský, který umožňuje vykonávat dohled nad společností pouze řídícímu jednateli a tajemníkovi společnosti.

Typy obchodních společností

Povolenými typy společnosti jsou International Business Company (IBC), Revised Partnership, Limited Partnership a Limited Liability Company. Předzaložené společnosti jsou povoleny.

Založení společnosti

Založení nerezidentní offshore společnosti na Marshallových ostrovech probíhá prostřednictvím jediné franšízy, která má exkluzivní povolení udělovat obchodní licence na Marshallových ostrovech. Kromě standardních informací potřebných pro zápis do obchodního rejstříku se vyžaduje jméno společnosti, počet autorizovaných akcií, uvedení zda mají nominální hodnotu, či ne, a zda jsou ve formě na doručitele, anebo na jméno. Zápis offshore společnosti do obchodního rejstříku na Marshallových ostrovech trvá jeden den, další dva dny jsou vyhrazeny pro dodání dokumentace potřebné pro registraci. 

Obvyklá výše základního kapitálu offshore společnosti na Marshallových ostrovech je vyjádřena buď 500 akciemi bez nominální hodnoty, nebo kapitálem s uvedenou nominální hodnotou obvykle ve výši 50 000 USD. Základní kapitál může být složen v jakékoli měně. Minimální požadované množství je jedna akcie.
Povolené typy akcií jsou akcie na jméno, prioritní akci, splatitelné akcie, akcie s nominální hodnotou, nebo bez ní a akcie s hlasovacími právy, či bez nich.

Sídlo zahraniční obchodní společnosti se musí nacházet na Marshallových ostrovech.

Název společnosti

Název offshore společnosti na Marshallových ostrovech může být v jakémkoli jazyce, pokud je uvedený v latince. Nejsou povolena jména již existujících společností. Dále není možné použít v názvu slova bankanadace, pojištění, trust apod., ani jejich odvozeniny.

Společnosti typu Limited Liability mohou používat standardní přípony a jejich zkratky (například Corporation, Incorporated, Limited, Public Limited Company, Aktiengesellschaft, Société Anonyme, Sociedad Anónima, Société Anonyme à Responsabilité Limitée, Berhad, Proprietary, Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootshcap, Aktiengesellschaft).

Struktura společnosti

Jednatelé

Povinný minimální počet jednatelů offshore společnosti založené na Marshallových ostrovech je jeden. Tuto pozici může vykonávat fyzická nebo právnická osoba jakékoli národnosti, která nemusí být místním rezidentem. Informace o jednatelích nejsou povinně zveřejňovány.

Společnost musí také jmenovat tajemníka. Může se jednat o fyzickou nebo právnickou osobu jakékoli národnosti, která nemusí být místním rezidentem

Akcionáři

Minimální počet akcionářů obchodní společnosti na Marshallových ostrovech je jeden. Informace o akcionářích nejsou povinně zveřejňovány.

Omezení podnikání

Mezinárodní obchodní společnosti nemohou obchodovat na území Marshallových ostrovů. Není možné provozovat činnosti v oblasti bankovnictví, pojištění, investičních fondů, nebo sázení.

ÚČETNÍ SYSTÉM NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH

Účetní povinnosti offshore společností založených na Marshallových ostrovech:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost uchovávat finanční výkazy,
- nemají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví,
nepodléhají požadavku nezávislého auditu,

DAŇOVÝ SYSTÉM NA MARSHALLOVÝCH OSTROVECH

Zahraniční obchodní společnosti jsou na Marshallových ostrovech osvobozeny od všech daní. 

Dohody o výměně informací

Marshallovy ostrovy se zavázaly automaticky poskytovat informace o bankovních účtech v rámci GATCA, a to nejpozději v roce 2018. 

Marshallovy ostrovy uzavřely 14 dohod TIEA.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ)

Marshallovy ostrovy neuzavřely žádnou dohodu o zamezení dvojího zdanění.