Kypr

Kypr - onshore daňový ráj

STRUČNÝ PŘEHLED

Kypr je v současnosti jednou z nejatraktivnějších jurisdikcí pro umístění mateřských holdingových a obchodních společností pro prakticky všechny obory podnikání. Řada velkých korporací využívá právě Kypr pro usazení mateřské společnosti svých obchodních společností sídlících třeba v Nizozemsku či Velké Británii. Důvodů obliby tohoto středomořského ostrova je několik. Na prvním místě je zde velmi příznivý daňový systém umožňující realizovat řadu mezinárodních transakcí bez negativních daňových dopadů. Příznivý daňový systém Kypru je dán především vlastní unikátní legislativou, co se zdaňování určitých typů příjmů týká a současně také širokou sítí uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění. Ve srovnání s většinou zemí OECD správní aparát Kypru vyžaduje po místních společnostech poměrně malý objem administrativních úkonů a zároveň dopřává vlastníkům celkem vysokou míru ochrany soukromí. Ve srovnání s nejprestižnějšími jurisdikcemi však Kypr stále ještě nedokáže nabídnout silnou a důvěryhodnou image. Obecně známou slabinou Kypru je od roku 2013 krize bankovního sektoru spojená s nižší důvěrou v danou oblast.  Tyto komplikace však nejsou pro kyperské společnosti závažné, protože bankovní služby lze alokovat do jiné stabilnější země. 

Typ jurisdikce: Onshore
Právní formy společností: Ltd., SE, PLC
Měna a úřední jazyk: Euro (EUR), řečtina a turečtina
Právní systém: Angloamerický právní systém
Dohody o výměně informací, uzavřené SZDZ: FATCAGATCA, 51 SZDZ (včetně ČR a SR)
Daň z příjmů právnických osob: 12,5 % 
Jednatel: Alespoň 1 osoba jakékoli národnosti, nemusí být rezident
Veřejně dostupné záznamy o vlastníkovi: Ano

 

OBECNÉ INFORMACE O KYPRU

Poloha

Kyperský ostrov leží na severovýchodě Středozemního moře, východně od Řecka a na jih od Turecka. Svojí polohou představuje významnou křižovatku spojující Evropu, Asii a Afriku. Od roku 1974 je ostrov rozdělen na dvě části – řeckou a tureckou. Turecká část se nachází na severní části pod názvem Severokyperská turecká republika. Oficiální název řecké části je Kyperská republika s hlavním městem Nikósií. Fakt, že se již v minulosti na ostrově střetávaly různé kultury, lze vidět na dochovaných památkách. 

Populace

Populace čítá 802 500 obyvatel, přičemž z etnického hlediska výrazně převažují Řekové (85%) nad Turky (12%).

Státní zřízení

Z hlediska politického uspořádání funguje Kypr jako prezidentská republika, kde výkonná moc náleží radě ministrů nominovaných prezidentem, legislativní činnost vykonává jednokomorový parlament, soudní moc reprezentuje Nejvyšší kyperský soud a soudy nižší instance.

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ NA KYPRU

V rámci hodnocení Světové banky Doing Business 2015, které srovnává jednotlivé světové jurisdikce podle podnikatelských omezení pro malé a střední firmy, se Kypr nachází na 64. místě z celkového počtu 189 zemí.

V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu se umístil Kypr na 34. pozici, především v důsledku krátkých lhůt exportu i importu.

Podle ukazatele Paying Taxes patří Kypru aktuálně 50. příčka. Kyperský daňový systém charakterizuje vyšší frekvence daňových plateb středně velké společnosti za rok a nízké daňové sazby v podobě daní ze mzdy, ze zisku, či práce. Celková časová náročnost na přípravu daňového přiznání je 147 hodin za rok.

Velkou výhodou Kypru pro účely mezinárodního holdingového nebo obchodního uskupení je, že přestože je zde úředním jazykem řečtina, značná část oficiálních dokumentů je dostupná přímo v anglickém jazyce. Zároveň je zde angličtina téměř domácím jazykem a lze v něm vést jednání s místními úřady.

PRÁVNÍ SYSTÉM A KORPORÁTNÍ PRÁVO NA KYPRU

Právní systém Kypru vychází z angloamerického zvykového práva, z něhož se odvíjí všechna legislativa regulující obchodní činnost společností. Částečný vliv občanského práva se projevuje v oblasti rodinného a správního práva. Většina zákonů je oficiálně překládána do angličtiny. Kyperská legislativa byla přizpůsobena právu EU přistoupením do unie 1. května 2004.

Typy obchodních společností

Akciové společnosti založené na Kypru působí buď jako veřejné společnosti („Public Company Limited by Shares“), nebo soukromé společnosti, které jsou nejběžněji používanou formou. Dalším typem je evropská akciová společnost (Societas Europaea, zkráceně SE) s vlastnostmi obdobnými jako veřejná společnost.  

Zákon o osobních obchodních společnostech a obchodnímu jménu – kapitola 116 (The Partnerships and Business Name Law - Chapter 116) rovněž stanovuje dva základní typy osobních obchodních společností: veřejnou obchodní společnost (General Partnership) a komanditní společnost (Limited Partnership).

Založení společnosti

Základní kapitál kyperské onshore společnosti může být složen v eurech nebo jiné měně. Obvyklá výše základního kapitálu na Kypru činí 5000 EUR, minimální výše je 1000 EUR. Minimální splacený kapitál je 1 EUR, ale obvykle se splácí 1000 EUR.
Na Kypru jsou povoleny akcie na jméno v nominální hodnotě, prioritní akcie, splatitelné prioritní akcie a akcie bez hlasovacích práv.

Všechny kyperské onshore společnosti mají povinnost platit roční poplatek ve výši 350 EUR.

Sídlo společnosti musí být zřízeno na území Kypru.

Název společnosti

Název kyperské onshore společnosti může být v řečtině nebo v jiném jazyce, pokud je zapsán latinkou. Povolené nejsou názvy, které obchodní rejstřík považuje za nevhodné. Stejně tak i jména, která jsou shodná či podobná s již užívanými názvy společností. Také není povolen název připomínající ilegální činnost nebo odkazující na královskou či vládní garanci.

Následující názvy či jejich odvozeniny vyžadují souhlas nebo licenci (stejně tak jejich cizojazyčné ekvivalenty či názvy, které dle registračního úřadu s nimi souvisejí): Asset Management, Asset Manager, Assurance, Bank, Banking, Broker(s)/Brokerage, Capital, Credit, Currency(ies), Custodian(s), Custody, Dealer(s), Dealing, Deposit(s), Derivative(s), Exchange, Fiduciary(ies), Finance, Financial, Fund(s), Future(s), Insurance, Lending, Loan(s), Lender(s), Option(s), Pension(s), Portfolio, Reserves, Savings, Security(ies), Stock, Trust, Trustees. 
Společnosti užívají k názvu přípony Limited, případně Ltd.

Struktura společnosti

Jednatelé

Kyperská onshore společnost může být vlastněna jak rezidentními, tak nerezidentními společnostmi či fyzickými osobami. Do funkce jednatele může být dosazen rezident i nerezident. Minimální počet jednatelů je jeden.
Informace o jednatelích jsou veřejně dostupné.

Kyperské společnosti musí povinně ustanovit také tajemníka. Může se jednat o fyzickou i právnickou osobu, která může být rezident i nerezident na Kypru. Doporučuje se, aby byl tajemník rezident.

Akcionáři

Společnosti musí mít minimálně jednoho akcionáře, jímž může být právnická i fyzická osoba. Informace o akcionářích jsou veřejně dostupné.

Omezení podnikání

Bez zvláštního povolení není možné na Kypru podnikat v oblasti bankovnictví, pojištění nebo poskytování finančních služeb veřejnosti. 

ÚČETNÍ SYSTÉM NA KYPRU

Účetní povinnosti onshore společností na Kypru:
řídí se účetními standardy IFRS,
- mají povinnost předkládat účetní závěrku,
- nemusí zveřejňovat účetnictví (není dostupné v žádném veřejném registru),
podléhají požadavku nezávislého auditu.


DAŇOVÝ SYSTÉM NA KYPRU

Na Kypru je uplatňován klasický systém zdanění a společnosti, které jsou na Kypru daňovými rezidenty, zde musí zdaňovat své celosvětové příjmy. Společnost je daňovým rezidentem Kypru tehdy, pokud zde má místo svého skutečného vedení. V případě, kdy společnost není daňovým rezidentem Kypru (např. pobočky zahraničních podniků), zdaňují na Kypru pouze příjmy pocházející z kyperského území.

Daň z příjmů právnických osob

Způsob výpočtu daně z příjmů právnických osob je srovnatelný s jakoukoliv jinou onshore jurisdikcí. Aktuální sazba daně z příjmů právnických osob je na Kypru ve výši 12,5 %. 

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálovým příjmem se na Kypru rozumí obecně příjem z prodeje jakéhokoliv titulu opravňujícího k vlastnictví nebo k výkonům hlasovacích práv v nějaké právnické osobě – může jít tedy o prodej jakýchkoli akcií nebo obchodních podílů. Kapitálové příjmy nejsou na Kypru předmětem daně z příjmů právnických osob, a tedy nepodléhají žádnému zdanění bez jakýchkoli podmínek na délku držby nebo velikost prodaného kapitálového majetku. Výjimkou je pouze prodej kapitálové účasti ve společnosti, která vlastní nemovitost na území Kypru - v takovém případě podléhá tento příjem dani ve výši 20 %.

Daň z příjmů z licenčních poplatků

Kyperská daňová legislativa při splnění určitých podmínek umožňuje kyperským společnostem, které dosahují příjmy z licenčních poplatků využít obdobu českého daňového paušálu a uplatnit oproti příjmům daňově uznatelné náklady ve výši 80 %. Zbylých 20 % příjmů z pronájmu licencí podléhá standardní sazbě daně z příjmů.

Srážková daň

Kypr na platby úroků, dividend ani licenčních poplatků kyperskými společnostmi do zahraničí žádné srážkové daně neuvaluje.

Smlouvy o ochraně investic

Kypr má uzavřeno celkem 28 smluv o ochraně investic. Smlouvu o ochraně investic mezi Českou republikou a Kyprem mohou využít mj. jak společnosti založené dle českého práva, tak společnosti založené na Kypru, a to i v případě, že mají českého vlastníka.

Směrnice EU

Kypr je od roku 2004 členem Evropské unie a jako takový může plně využívat ustanovení směrnic EU. V daňové oblasti jsou nejvíce využívány směrnice Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států a směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států.

Dohody o výměně informací

Na konci roku 2014 přistoupil Kypr k FATCA (Model 1A - reciproční).

Přistoupil také ke GATCA s účinností od roku 2017.

Dohody o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA) Kypr uzavřeny nemá.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Kypr má v současnosti uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 51 státy včetně České republiky a Slovenska.